Miljöministeriet ber om utlåtanden om en ändring av lagen om skyddande av byggnadsarvet

Pressmeddelande 21.6.2018 kl. 8.12

Syftet med ändringen av lagen om skyddande av byggnadsarvet är att snabba upp behandlingen av beslut om byggnadsskydd och göra processen smidigare.

Lagen om skyddande av byggnadsarvet tryggar den byggda kulturmiljöns mångfald och särdrag och främjar hållbar vård och användning av kulturmiljöerna.

Enligt den gällande lagen ska miljöministeriet fastställa de beslut om byggnadsskydd som NTM-centralerna fattat med stöd av lagen. Genom den ändring som nu föreslås i lagen ska detta förfarande frångås.

I fortsättningen ska inte heller ändring i beslut om byggnadsskydd sökas hos miljöministeriet, utan direkt hos förvaltningsdomstolen. För att man ska kunna anföra besvär hos högsta förvaltningsdomstolen i ärenden som avses i lagen om skyddande av byggnadsarvet krävs det i fortsättningen besvärstillstånd. Detta förfarande gäller redan för en stor del av den övriga miljölagstiftningen.

Det föreslås att det i lagen om skyddande av byggnadsarvet ska tas in en möjlighet att avvika från ett skyddsbeslut. Detta förutsätter att det finns ett särskilt vägande skäl för detta som också främjar skyddet av byggnadsarvet. Denna möjlighet kan komma i fråga t.ex. i situationer där det finns risk att en byggnad slutar användas om det inte görs ändringsarbeten i den. Sådana ändringsarbeten är t.ex. förbättringar som är nödvändiga med tanke på tillgängligheten i en bostadsbyggnad.

Syftet med den föreslagna lagändringen är att snabba upp behandlingen av beslut om byggnadsskydd och göra den smidigare. I samband med den landskapsreform som just nu behandlas av riksdagen föreslås att Statens tillstånds- och tillsynsmyndighet i fortsättningen ska ansvara för beslut om byggnadsskydd.

Utlåtanden kan lämnas fram till den 31 augusti 2018 på webbplatsen utlåtande.fi:

Mer information:

Hanna-Lena Fallenius-Tuurihalme, regeringssekreterare, tfn 0295 250 128, fornamn.efternamn@ym.fi