Miljöministeriets kampanj för minskad energiförlust aktiverade mer än 800 husbolag

Pressmeddelande 13.3.2018 kl. 15.34

I en kampanj för ökad energieffektivitet som genomförts under ledning av miljöministeriet utmanades husbolagen i Finland att med enkla medel minska sin energiförbrukning.

Inom ramen för kampanjen för minskad energiförlust, som inleddes hösten 2016 och avslutades i slutet av 2017, har aktörer i fastighets- och byggbranschen tillsammans uppmuntrat finländska husbolag att optimera energiförbrukningen och förhållandena. Man har erbjudit metoder som inbegriper kostnadseffektiva, lätt genomförbara åtgärder.

Experter uppskattar att uppemot 10–15 procent av byggnadernas sparpotential kan nås utan dyra och tunga reparationer. Med tanke på detta har kampanjens energiexperter utarbetat skräddarsydda anvisningar för olika hustyper om hur bolagen med kostnadseffektiva och enkla åtgärder kan minska sin energiförbrukning. Anvisningarna finns på adressen

"Byggnadsbranschens viktigaste energisparpotential finns i det befintliga byggnadsbeståndet, om man ser till en begränsning av klimatförändringen. Den energi som går i spillo upptar i värsta fall t.o.m. 30 procent av husbolagens energi. Detta kan innebära onödiga kostnader på uppemot tiotusentals euro för ett husbolag per år”, berättar överarkitekt Harri Hakaste vid miljöministeriet.

Till nytta för hela husbolaget

Kampanjen för minskad energiförlust väckte intresse hos mer än 800 bostadsaktiebolag runt om i landet, av vilka flertalet också har vidtagit åtgärder för att minska energiförbrukningen. Enligt den enkät som utfördes i slutet av kampanjen varierar husbolagens åtgärder från små korrigerande insatser, såsom att rengöra till- och frånluftsventilerna och se över belysningen, till mer omfattande åtgärder, såsom att tilläggsisolera vindsbjälklaget och installera luftvärmepump. Husbolagen upplevde att kampanjen gav behövlig påminnelse om att också små åtgärder kan ge stora besparingar. Resultaten visar att kampanjen uppmuntrade husbolagen att också ta reda på andra alternativ för att förbättra energiprestandan, t.ex. att använda förnybar energi.

”Hela husbolaget gagnas av att energiprestandan förbättras. Styrelsen sparar då också bostadsaktiebolagets pengar. Förebyggandet av energiförluster leder till trevligare och förmånligare boende för alla invånare”, berättar Petri Pylsy, ledande expert vid Finlands fastighetsförbund.

Steg för steg mot energieffektiv fastighetsförvaltning

Den anvisning som utgör kärnan i själva kampanjen har skräddarsytts med tanke på värme- och ventilationssystemen i höghus, parhus och radhus.

Åtgärderna i anvisningen har delats upp i olika kategorier: tätning av fönster och ytterdörrar, kontroll av ventilation och värmesystem och kontroll av vatten- och elförbrukningen. En ytterligare åtgärd som rekommenderas för radhus och parhus är installation av luftvärmepump samt tilläggsisolering i vindsbjälklaget.

"Allt behöver inte göras på en gång, och husbolagen befinner sig i olika situationer. Anvisningen utgår från att husbolaget kan ta ett steg i taget, allt enligt husbolagets behov”, berättar experten Harri Heinaro på Motiva. "Anvisningen berättar i detalj varför, när och hur det lönar sig att vidta respektive åtgärd. Det är lätt att minska energiförlusten med dessa åtgärder", säger Heinaro.

I kampanjen för deltog miljöministeriet, Motiva Oy, Finlands Fastighetsförbund rf, Suomen Isännöintiliitto ry, RAKLI ry, Suomen LVI-liitto SuLVI ry, Ekokumppanit Oy, Suomen Vuokranantajat ry och HRM:s klimatinfo (tidigare Energirådgivningen för konsumenter i huvudstadsregionen).

Mer information

Miljöministeriet
Harri Hakaste, överarkitekt, +358 50 4137673, fornamn.efternamn@ym.fi

Finlands Fastighetsförbund rf
Petri Pylsy, ledande expert (energi och klimat), 09 1667 6225, fornamn.efternamn@kiinteistoliitto.fi

Motiva Oy
Harri Heinaro, expert, +358 50 913 3679, fornamn.efternamn@motiva.fi