Miljötillståndsplikten för anläggningar lättas upp den 1 september 2017

Pressmeddelande 29.8.2017 kl. 9.45

Miljötillståndsförfarandet kommer att lättas upp genom en gallring i de verksamheter i den nationella förteckningen

spetsprojekts

över anläggningar som förutsätts ha tillstånd. Ändringen berör cirka 300 olika verksamheter som omfattas av miljötillståndsplikt. Den ändring i miljöskyddslagen som möjliggörlättnaderna träder i kraft den 1 september 2017. 

Tillståndsplikten ska slopas helt i fråga om verksamheter som på det allmänna planet har små miljökonsekvenser. Till dessa verksamheter hör bl.a. pelleteringsanläggningar, fanerfabriker, inrättningar där textilier tvättas och helikopterflygplatser för räddningsverksamhet.

Tillämpningsområdet för registreringsförfarandet utvidgas

Dessutom kommer tillämpningsområdet för registreringsförfarandet, som administrativt är lättare än tillståndsförfarandet, att utvidgas. Den mest centrala ändringen i anslutning till detta är att de permanenta betongstationer och fabriker som tillverkar betongprodukter som i dag omfattas av tillståndsplikt övergår till ett registreringsförfarande då statsrådets förordning som gäller miljöskyddskraven för dessa färdigställs. Beredningsarbetet i anslutning till miljöskyddskraven pågår och beredningen genomförs tillsammans med centrala samarbetsparter och myndigheter.  Rekisteröitävän toiminnan on noudatettava yleisiä ympäristönsuojeluvaatimuksia, joista säädetään valtioneuvoston asetuksella

Tillståndsförfarandet för djurstallar en del av reformen

Också tillståndsförfarandet för djurstallar lättas upp i och med att gränsen för tillståndsplikt höjs när det gäller djurstallar för dikor. Fastställandet av tillståndsplikt för djurstallar där man håller olika djurarter eller produktionsdjur av olika åldrar kommer att preciseras.

De lättnader som lagändringen medför har även beaktats i miljöskyddsförordningens (713/2014) bestämmelser om behörighet i tillståndsärenden. Ändringen av miljöskyddslagen i anslutning till detta träder i kraft samtidigt som lagändringen.   Utgående från bestämmelserna om behörighet i tillståndsärenden bestäms om det är den statliga miljötillståndsmyndighet eller kommunens miljöskyddsmyndighet som ska genomföra tillståndsprövning i ärendet. 

Noggrannare bestämmelser om myndighetsrådgivningen

Med tanke på ett smidigare miljötillståndsförfarande har det till lagen fogats bestämmelser om den myndighetsrådgivning som ges i samband med ansökan om tillstånd. Rådgivning ges på begäran av sökanden och tillhandahålls avgiftsfritt via elektroniska datasystem.

Vid miljöministeriet bereds just nu också andra åtgärder som ska göra miljötillståndsförfarandet smidigare och effektivare. Till de mest centrala åtgärderna hör att förverkliga principen om ett enda serviceställe i miljöfrågor samt att överföra vissa verksamheter såsom djurstallar från tillståndsförfarandet till det nya anmälningsförfarandet.   

Mer information:

Lättnader i tillståndsplikten

Katariina Haavanlammi, regeringssekreterare, +358 295 250 072, fornamn.efternamn@ym.fi

Myndighetsrådgivning

Jussi Airaksinen, specialsakkunnig, +358 295 250 016, fornamn.efternamn@ym.fi