Minister Tiilikainen till miljörådets möte – Finland kräver striktare utsläppsgränser för nya bilar

Pressmeddelande 24.6.2018 kl. 14.35

Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen deltar i miljörådets möte i Luxemburg måndagen den 25 juni. Ministrarna kommer att diskutera gränserna för CO2-utsläpp från bilar och paketbilar och också föra diskussioner om dricksvattendirektivet. Ministrarna har dessutom för avsikt att godkänna slutsatser om handlingsplanen för den cirkulära ekonomin, som bland annat innefattar en EU-strategi för plast.

I november 2017 lade kommissionen fram ett förslag till förordning om gränserna för CO2-utsläpp i fråga om nya bilar och paketbilar. Genom förordningen ålägger kommissionen biltillverkare att utveckla fordon med lägre utsläpp genom att fastställa utsläppsgränser för 2025 och 2030. I förslaget anges hur många gram koldioxid de nya person- och paketbilar som säljs i EU kan få producera i genomsnitt under en kilometers färd.

De föreslagna gränsvärdena är enligt Finland otillräckliga och bör skärpas för att politiken ska ligga i linje med åtagandet i Parisavtalet och för att de utsläppsminskningar som krävs ska nås. Det är betydligt enklare att påverka energieffektiviteten hos fordon genom förpliktelser på EU-nivå än genom nationella styrmedel.

”Trafiken är den enda sektor där utsläppen inom EU har vuxit de senaste åren. Det här bör åtgärdas så snabbt som möjligt: lagstiftningen ska stödja en effektiv minskning av trafikutsläppen, annars blir andra sektorer tvungna att ta hand om utsläppsminskningarna. Det vore en dyr väg att gå”, säger minister Kimmo Tiilikainen.

I samband med rådets möte träffar minister Tiilikainen kommissionären med ansvar för miljö-, havs- och fiskerifrågor Karmenu Vella och deltar i ett möte med Green Growth Group (GGG), dvs. EU-länder som för en ambitiös klimatpolitik. Under mötet behandlas utöver utsläppsgränserna för bilar även bland annat EU:s klimatstrategi på lång sikt (2050).

Mer information:

Eleonoora Eilittä, kommunikationsministeriet, tfn 0295 342 089, fornamn.efternamn(at)lvm.fi (gränserna för CO2-utsläpp från bilar)

Taru Savolainen, specialmedarbetare, miljöministeriet, tfn 040 535 8622, fornamn.efternamn(at)ym.fi