Minister Tiilikainen vice ordförande för FN:s miljöförsamlings direktion

Pressmeddelande 7.12.2017 kl. 11.31

Plastskräp i havet och luftkvaliteten huvudteman för miljömötet

Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen har utsetts till vice ordförande för direktionen för FN:s miljöförsamling (UNEA). Direktionen har tio medlemmar och svarar särskilt för politiska frågor på hög nivå, t.ex. temat för miljöförsamlingens möten. Till ordförande för direktionen valdes Estlands miljöminister Siim Kiisler.

”Direktionen är i nyckelroll när det gäller att lyfta in miljöfrågor i den internationella politikens centrum. Jag kommer att arbeta aktivt för att stärka UNEA”, säger Tiilikainen.

FN:s miljöförsamlings tredje möte avslutades i Nairobi i Kenya på onsdag kväll. Temat för mötet var förebyggande av föroreningar. I Nairobi samlades över 4 000 statschefer, ministrar, representanter för företag och civilsamhällesorganisationer och tjänstemän.

Nolltolerans för plastskräp i havet – arbetsgrupp ska dryfta vilken reglering som krävs

De centrala framsteg som gjordes under miljöförsamlingens möte var kopplade till arbetet med att minska mängden plastskräp i havet och minska luftföroreningarna. Ministrarna antog sammanlagt 13 resolutioner som ska styra det arbete som utförs inom FN:s miljöprogram (UN Environment) och medlemsländernas åtgärder för att förebygga förorening av miljön.

Mötet beslutade också att bilda en arbetsgrupp som på globalt plan ska arbeta för en lösning på problemet med plastskräp. Enligt FN:s miljöprogram kommer haven år 2050 att innehålla mer plast än fisk, om den nuvarande nedskräpningstakten tillåts fortsätta. Arbetsgruppen utreder olika alternativ, allt från ett globalt, bindande avtal till mindre robusta åtgärder, och ger en rekommendation om de fortsatta åtgärderna vid följande möte i mars 2019. Luftföroreningarna konstateras vara den mest betydande enskilda risken för miljö och hälsa, och har omfattande negativa konsekvenser. Medlemsländerna uppmanas minska luftföroreningarna med olika åtgärder och ställa ambitiösa mål för luftkvaliteten i enlighet med Världshälsoorganisationens (WHO) anvisningar. En av resolutionerna identifierar det svarta sotets roll som förorenare och faktor som påskyndar klimatförändringen. Som ett slutresultat av mötet offentliggjorde ministrarna för första gången också en gemensam förklaring, där de förbinder sig att förebygga förorening av miljön och främja arbete som hänför sig till miljö och hälsa.

Finlands tjänstemannadelegation stod för en betydande insats under förhandlingarna. Tita Korvenoja från miljöministeriet var ordförande för de förhandlingar som fördes kring resolutionen om luftkvaliteten. Ambassadören för Finlands ständiga representation i Nairobi Tarja Fernandéz och den ständige representantens ställföreträdare Toni Sandell stod för betydande insatser i förhandlingarna kring den diplomatiskt krävande resolutionen om miljö och konflikter samt i rollen som ordförande. Marjaana Kokkonen från utrikesministeriet var å sin sida EU:s förhandlare i de förhandlingar som fördes kring resolutionerna om relationerna mellan UNEA och det politiska högnivåforumet för hållbar utveckling (HLPF) och om åtgärderna för att stärka FN:s miljöprogram. Sett ur Finlands synvinkel uppnåddes goda resultat i alla dessa frågor.

Finland synligt inom temat cirkulär ekonomi

Finlands delegation leddes av minister Tiilikainen.  I delegationen företräddes organisationerna av Finlands FN-förbund och Finlands naturskyddsförbund. I Nairobi hade Finland en synlig roll bl.a. i evenemang som gällde cirkulär ekonomi och den privata sektorns roll. Minister Tiilikainen förde bilaterala samtal med bl.a. Kenyas, Japans och Kinas miljöministrar. Ministern träffade också finländska och kenyanska företag och besökte den vindkraftspark som uppförs vid Turkanasjön och till vilken Finland också har bidragit med finansiering.

Uppemot 2,5 miljoner åtaganden för att förebygga förorening

FN:s miljöprogram samlade under mötet in åtaganden av länder, organisationer, företag och andra aktörer som lovat förebygga förorening. Uppemot 2,5 miljoner åtaganden ingicks under mötets gång. Från Finland har Finsk Handel och Sitra ingått åtaganden. Finsk Handels och miljöministeriets gemensamma Green Deal handlar om att minska mängden plastkassar. Sitras åtagande utgörs av den färdplan för cirkulär ekonomi som Sitra, miljöministeriet, arbets- och näringsministeriet och jord- och skogsbruksministeriet har utarbetat tillsammans.

Mer information:

Taru Savolainen, minister Tiilikainens specialmedarbetare, miljöministeriet, tfn 040 535 8622, fornamn.efternamn@ym.fi

Tuulia Toikka, konsultativ tjänsteman, miljöministeriet, tfn 040 552 4054, fornamn.efternamn@ym.fi