Naturen och finländarna får värdefull gåva av Tornator

Pressmeddelande 11.9.2017 kl. 10.29
Rahasuo Vieremällä. Kuva Lasse Hyvönen.jpg
© Lasse Hyvönen

Tornator Oyj och miljöministeriet informerar

 
 
suomi100logo

Skogägaren Tornator Oyj deltar i kampanjen Min naturgåva till hundraåringen genom att skänka värdefulla områden med en areal på sammanlagt över 260 hektar för permanent skydd. Naturområdena, som finns på olika håll i Finland, är representativa exempel på mångfalden i den finska myrnaturen.

Gåvan inbegriper åtta områden; ett område från vart och ett av de landskap som är centrala med tanke på bolagets verksamhet. Arealen på de områden som ska börja skyddas varierar från några hektar till 80 hektar. En del av områdena utgör också en utvidgning på befintliga skyddsområden. Bland områdena finns bl.a. trädbevuxna kärr, mader och holmar med våtmarker, öppna aapamyrar samt smala myrområden som omges av vattendrag. I områdena finns hotade myrtyper och arter.

”Skyddet är ett sätt att låta Tornators skogar skapa hållbar välfärd. Vi valde ut olika objekt som är speciella med tanke på mångfalden och som finns i olika delar av Finland, vilket innebär att vi då också kan beakta de lokala naturvärdena”, motiverar Tornators verkställande direktör Sixten Sunabacka urvalet. ”Vår kunniga personal sköter våra skogar effektivt och ansvarsfullt och med respekt för skyddsvärdena. För oss är det viktigt att ha ett nära samarbete med lokala invånare och intressentgrupper.”

Till kampanjen Min naturgåva till hundraåringen har det hittills skänkts ca 1 350 hektar mark som ingår, eller planeras ingå, i skyddet. Områdena finns runt om i Finland, i allt från Raseborg till Enare. Bland områdena finns bl.a. skogar, myrmarker, ödemarksområden och öar i yttre skärgården. De enskilda naturgåvornas omfattning varierar från under 1 hektar till ca 150 hektar. Staten deltar i kampanjen genom att skydda ett område som motsvarar den sammanlagda arealen för de områden som privata markägare skänker som gåva. Även kommunerna har bjudits med i kampanjen, och de första besluten om kommunala områden har redan fattats. Genom kampanjen firas jubileumsåret för Finlands självständighet, och kampanjen pågår till slutet av 2017.

”De områden som Tornator skänker till kampanjen utgör ett betydande tillskott, eftersom en del av områdena har bedömts vara nationellt värdefulla myrmarksområden. Bolaget har tidigare inrättat närmare 150 privata naturskyddsområden, och denna gåva utgör en fin fortsättning på Tornators tidigare naturvårdsarbete”, tackar miljöminister Kimmo Tiilikainen
 

Mer information och intervjuförfrågningar:

Tornator Oyj:
Sixten Sunabacka, verkställande direktör, tfn 040 036 6148.
Heikki Myöhänen, tf skogsbruks- och miljöchef, tfn 050 441 2253.

Miljöministeriet:
Päivi Gummerus-Rautiainen, miljöråd
tfn 0295 250 240, fornamn.efternamn@ym.fi

Tornator är ett ledande europeiskt bolag med specialisering på hållbart skogsbruk. Det äger skogar utöver i Finland även i Estland och Rumänien. Koncernens skogar i Finland och Estland är PEFC- och FSC®-certifierade. De rumänska skogarna har FSC-certifikat. Koncernens omsättning uppgick år 2016 till ca 97 miljoner euro och balansräkningen till ca 1,4 miljarder euro. Koncernen sysselsätter ca 200 personer. Bolagets skogar sysselsätter sammanlagt motsvarande ca 900 årsverken om man ser till egen personal och företagare och deras anställda. Tornator är en av de 50 största företagsskattebetalarna i Finland. Moderbolagets ägare är finländska, i huvudsak institutionella investerare. Tornators mission är att skapa hållbar välfärd av skog.

Licenskod: FSC-C123368