Ny direktion tillsatt för Statens bostadsfond och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Pressmeddelande 6.9.2018 kl. 13.29

Statsrådet har i dag tillsatt en ny direktion för Statens bostadsfond och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). Direktionens mandatperiod är 1.11.2018–31.10.2022.

Till ny ordförande utnämndes vice verkställande direktör Timo Reina (Finlands Kommunförbund).

Vice ordförande är professor Mari Vaattovaara (Helsingfors universitet). Till medlemmar utnämndes riksdagsledamöterna Timo Heinonen, Petri Honkonen och Riitta Myller, ombudsmannen Lauri Lehtoruusu (Suomen opiskelija-asunnot SOA ry), generalsekreterare Hanna Markkula-Kivisilta (Rädda Barnen rf), överombudsman Matti Rautiola (Bygginformationsstiftelsen RTS, pensionerad) och överdirektör Kirsi Varhila (social- och hälsovårdsministeriet). Finansierings- och utvecklingscentralen för boendets personalrepresentant i direktionen är specialsakkunnig Hanna Dhalmann.

Direktionen beslutar om bostadsfondens och utvecklingscentralens riktlinjer för verksamheten och om betydande frågor som gäller beviljande av lån och understöd. Direktionen har också i uppgift att säkerställa att fonden behåller sin likviditet.

Mer information:

Jorma Pietiläinen, överinspektör, miljöministeriet
tfn 0295 250 228, fornamn.efternamn@ym.fi