Pilotprojekt i kommunerna påskyndar övergången från pappersplaner till digitala planer

Pressmeddelande 8.8.2018 kl. 13.18

Inom det pilotprojekt som miljöministeriet inlett ska fem kommuner tillsammans med programleverantörer ta fram en plan som baserar sig på datamodeller samt utveckla planeringsförfaranden för digital planläggning. Inom försöket, som pågår ett år, ska det också utarbetas ett nytt koncept för baskartan för en plan.

Målet med projektet är att göra planinformationen maskinläsbar, vilket gör processerna för planering av områdesanvändningen och byggandet smidigare. Projektet stöder också totalreformen av markanvändnings- och bygglagen.

I dagens läge framställs planerna som kartor, och man talar ofta ännu om att ”rita” en plan. På senare år har däremot flera kommuner och planeringsbyråer övergått till att producera digital planinformation i stället för grafiska kartor. Det finns dock ingen riksomfattande praxis för överföring av planinformation i maskinläsbar form. Vid revideringen av markanvändnings- och bygglagen är siktet inställt på ett planeringssystem som utgår från datamodeller.

Att planinformation överförs i maskinläsbar form är något som gör kommunernas, konsulternas, byggentreprenörernas och fastighetsägarnas vardag effektivare och smidigare. Det minskar också risken för fel och ger betydande besparingar i och med att den manuella behandlingen av informationen upphör.

Försökskommuner är Tammerfors, Lahtis, Kuopio, Kempele och Ingå, som på ett mångsidigt sätt representerar det kommunala fältet i Finland. Kommunerna testar nya tekniska lösningar genom praktiska planprojekt.

Också andra kommuner eller aktörer kan delta i försöket i form av stödgrupper och tillsammans lära sig mer om de nya arbetsformerna. Under årets gång kommer projektet att ordna flera seminarier och samråd.

Pilotprojektet utgör en del av miljöministeriets projekt för markanvändningsbeslut, som främjar digitaliseringen inom planeringen av områdesanvändningen. Pilotprojektet genomförs av ett företagskonsortium bestående av Sitowise, Trimble, Symetri och AE Partners.

Mer information:

Satu Taskinen, projektchef, miljöministeriet, tfn 050 528 2813, fornamn.efternamn@ym.fi