Regeringen avslog ansökan om undantag från Naturaskyddet för en konstgjord sjö i Kemihaara

Pressmeddelande 1.2.2018 kl. 10.47

Statsrådets allmänna sammanträde har i dag behandlat den ansökan som Lapplands förbund lämnade in i december 2016 och som gällde ett undantag från Naturaskyddet med tanke på godkännandet av landskapsplanen för Rovaniemi och Östra Lappland. Planförslaget innehöll en områdesreservering för anläggning av en konstgjord sjö i Kemihaaraområdet. Detta skulle innebära betydande försämringar för Natura 2000-områdena.

Målen för skyddet av Natura 2000-områden får inte betydligt försämras. Statsrådet kan dock undantagsvis tillåta att det genomförs ett projekt eller en plan som orsakar försämringar, om det finns tungt vägande skäl för detta som hänför sig till ett allmänt intresse. För att detta undantagsförfarande ska kunna tillämpas måste det påvisas att det inte finns andra alternativ. Ett godkännande skulle också förutsätta tillräckliga åtgärder för kompensering av de naturvärden som försämrats.

Lapplands förbund ansökte om beslut om undantag enligt naturvårdslagen hos statsrådet så att förslaget till landskapsplan skulle kunna godkännas av tvingande skäl som är betingade av ett ytterst viktigt allmänt intresse. Anläggandet av en konstgjord sjö motiverades med skydd mot översvämningar. Eftersom det finns andra sätt att åstadkomma skydd mot översvämningar, avslog regeringen ansökan om undantag från Naturaskyddet.

En konstgjord sjö skulle innebära att ca 5 000 hektar av Natura 2000-området vid myrarna i Kemihaara permanent förvandlas till ett vattenområde. Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland och Forststyrelsen har gett yttranden om konsekvensbedömningen och konstaterat att det också funnits andra alternativ i planeringen av hur översvämningsrisker ska hanteras. Dessa alternativa åtgärder har inga negativa konsekvenser för nätverket Natura 2000.

Lapplands förbund föreslog i sitt ursprungliga planförslag också att Sallatunturi turismområde ska utvidgas österut in på ett Natura 2000-område. I praktiken hade det varit fråga om att bygga en ny skidbacke med hiss för att utveckla turistnäringen i området. I slutet av januari underrättade Lapplands förbund miljöministeriet om att förbundet ska komplettera förslaget, vilket innebär att ärendet – till den del det gäller Sallatunturi turismområde – kommer att avgöras senare när ansökan har kompletterats.

Mer information:

Heikki Korpelainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 250 135, fornamn.efternamn@ym.fi