Stöd för produktion av studentbostäder kan i fortsättningen sökas året om

Pressmeddelande 5.9.2017 kl. 10.19

Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen var i morse värd för ett studentbostadsforum i Helsingfors. Forumet ordnades nu för första gången. Vid evenemanget meddelade minister Tiilikainen att de stöd som är avsedda för produktion av studentbostäder snart kan sökas året om i stället för en gång om året.

”Avsikten är att på detta sätt påskynda produktionen av statsunderstödda studentbostäder med rimlig hyresnivå. I fortsättningen kan byggherrarna lämna in ansökan om stöd när det bäst lämpar sig för byggherren och byggprojektet i fråga. Denna ändring ska bli omedelbart tillämplig”, säger minister Tiilikainen.

Miljöministeriet och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), som lyder under ministeriet, är centrala myndigheter med tanke på stödet av byggande och renovering av studentbostäder. I praktiken byggs alla studentbostäder i Finland med investeringsunderstöd och lån för vilka staten beviljat räntestöd. Merparten av de studerande bor dock i fritt finansierade hyresbostäder som ofta har för hög hyra med tanke på att många studerande har små inkomster.

Utöver reformen av ansökningstiden för stöd kommer miljöministeriet i samarbete med undervisnings- och kulturministeriet att låta göra en ny utredning om behovet av nya studentbostäder. I utredningen granskas bl.a. den framtida utvecklingen när det gäller antalet studerande, det befintliga beståndet av studentbostäder och behovet av renovering eller ombyggnad av det samt bostadssamfundens egna planer. På detta sätt får man en bedömning av behoven av nyproduktion och renovering av studentbostäder under de kommande åren. Avsikten är att utredningen ska bli klar före utgången av 2018.

På studentbostadsforumet, som ordnades i samarbete mellan miljöministeriet och undervisnings- och kulturministeriet, hade läroinrättningar, studentorganisationer och studentbostadssamfund möjlighet att föra fram synpunkter på nuläget och framtiden när det gäller bostäder för studerande. Forumet ska bli ett årligt återkommande evenemang där olika aktörer med ett verksamhetsområde som omspänner boende för studerande kan diskutera och utbyta tankar om problem, god praxis och utvecklingsbehov som rör studentbostäder tillsammans med lagstiftare.

Mer information

Tea Usvasuo, ministerns specialmedarbetare, tfn 046 922 8946, fornamn.efternamn@ym.fi (kontinuerlig ansökan om stöd för produktion av studentbostäder)

Tuula Tiainen, specialsakkunnig, tfn 0295 250 295, fornamn.efternamn@ym.fi (den kommande utredningen om behovet av produktion av studentbostäder)