Pressmeddelanden - pressmeddelanden

1
2
3
4
...
10
Nästa Sista

Publicerad
Allmänheten uppmanas rapportera tumlarobservationer – iakttagelserna är viktiga

Miljöministeriet och Ålands landskapsregering samlar in information om observationer av den akut hotade tumlaren i Östersjön. Tumlaren är den enda valart som regelbundet påträffas i Östersjön. Bestånd...

21.6.2018
Miljöministeriet ber om utlåtanden om en ändring av lagen om skyddande av byggnadsarvet

Syftet med ändringen av lagen om skyddande av byggnadsarvet är att snabba upp behandlingen av beslut om byggnadsskydd och göra processen smidigare.

21.6.2018
Stödvillkoren för räntestödslån för byggande av bostäder förbättras

Statsrådet har i dag utfärdat en förordning som förbättrar stödvillkoren för räntestödslån som är avsedda för byggande, anskaffning och ombyggnad av hyres- och bostadsrättsbostäder till rimliga priser...

20.6.2018
Samråd inleds om att inkludera saimenvikaren i grunderna för skyddet av Natura 2000-området i Puruvesi

De nuvarande begränsningarna i nätfisket är tillräckliga, eventuella nya begränsningar införs genom frivilliga avtal.

20.6.2018
MBT-avtalsperioden nu halvvägs: avtalen har fått fart på stadsregionernas tillväxt

De avtal om markanvändning, boende och trafik (MBT) som ingåtts mellan kommunerna i de största stadsregionerna och staten har satt fart på kommunernas bostadsproduktion och utvecklingen av hållbara tr...

20.6.2018
På remiss: ett utkast till lag som ska förebygga ekonomiska svårigheter i hyres- och bostadsrättssamfund som beviljats aravalån

Miljöministeriet har i dag sänt ett utkast till en regeringsproposition på remiss i en fråga som gäller utveckling av de ekonomiska stödåtgärderna till samfund som äger hyres- och bostadsrättshus som ...

20.6.2018
Miljöministeriet har utfärdat förordningar om tekniska krav för PEX-rör och flexibla anslutningsrör

Den 14 juni 2018 utfärdade miljöministeriet förordningar om väsentliga tekniska krav för PEX-rör och flexibla anslutningsrör som är avsedda för byggnaders vattensystem. Förordningarna träder i kraft d...

15.6.2018
Inkomstgränserna för understöd för reparation av bostäder höjs

Statsrådet fattade i dag beslut om en ändring av en förordning som innebär en höjning av inkomstgränserna för understöd för reparation av bostäder för äldre och personer med funktionsnedsättning. I oc...

13.6.2018
Statsrådet fattade principbeslut om en strategi för bekämpning av miljöskador

Statsrådet fattade i dag ett principbeslut om en nationell strategi för bekämpning av miljöskador. Strategin ska bidra till beredskapen för bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor och för...

13.6.2018
Efterfrågan på vattenkompetens ökar ute i världen - samarbetet mellan den offentliga och privata sektorn nyckeln till affärstillväxt

Efterfrågan på vattenåtervinnande och -sparande system växer starkt och matproduktionen ökar i vattenområdena. Finland kan erbjuda konkurrenskraftiga lösningar på globala utmaningar om den offentliga ...

12.6.2018
Nu dags att föreslå objekt som kan nomineras till Unescos världsarvslista

Målet med Unescos världsarvskonvention är att kultur- och naturarv av universellt värde ska skyddas och bevaras som en del av hela mänsklighetens arv. Som ett led i genomförandet av konventionen uppda...

6.6.2018
Miljöministeriet förbereder ett Green deal-avtal om oljeavfallshantering

Miljöministeriet förbereder ett s.k. Green deal-avtal med tanke på oljeavfallshanteringen. Enligt en färsk rapport kan oljeavfallshanteringen bäst organiseras genom ett Green deal-avtal, om man ser ti...

5.6.2018
Regeringen avvecklar bestämmelser som gäller anslutning till fjärrvärmenätet

En ändring av markanvändnings- och bygglagen ska ge konsumenterna bättre möjligheter att välja det uppvärmningssystem som passar dem själva.

31.5.2018
Finland fick nya skyddsområden på över 8000 hektar i gåvor under jubileumsåret

Kampanjen Min naturgåva till hundraåringen, som ordnades som ett led i firandet av jubileumsåret för Finlands självständighet, uppmuntrade markägare att låta inrätta privata naturskyddsområden. De nya...

30.5.2018
De nordiska ministrarna lade fram initiativ om förenhetligande av byggbestämmelserna

De nordiska ministrar som ansvarar för frågor som rör byggande samlades på tisdagen i Stockholm till ett officiellt möte för första gången på många år. Finland representerades vid mötet av bostads-, e...

29.5.2018
MBT-avtalet har satt fart på bostadsbyggandet och trafikprojekten i Helsingforsregionen

Staten och Helsingforsregionens kommuner ingick i juni 2016 ett avtal om markanvändning, boende och trafik (ett s.k. MBT-avtal) för 2016–2019. Enligt den information om uppföljningen som i dag offentl...

28.5.2018
En marknadsplats för avfall under beredning

Miljöministeriet håller på att bereda en riksomfattande elektronisk marknadsplats. Marknadsplatsen avses bli en mötesplats där yrkesaktörer kan erbjuda och söka avfall och biprodukter från produktione...

18.5.2018
Miljöministeriet beviljar 1,85 miljoner euro understöd till organisationer och miljövård

Miljöministeriet beviljar i år sammanlagt 1,85 miljoner euro i statsunderstöd enligt prövning. Understöd beviljas 38 organisationer, och medel beviljas också till projekt för miljöfostran och miljöupp...

16.5.2018
Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet ska intensifiera samarbetet för att skydda livsmiljön för våtmarksfåglar

Under de senaste decennierna har många värdefulla fågelvatten växt igen och fågelfaunan har utarmats. Problemet gäller både skyddade våtmarksfåglar och många jaktbara andarter som är krävande med tank...

9.5.2018
Miljöministeriet ber om utlåtanden om de författningsändringar som hänför sig till genomförandet av utsläppstakdirektivet

Miljöministeriet ber om utlåtanden om de ändringar i miljöskyddslagen och förordningen om miljöskydd genom vilka kraven i det nya direktivet om nationella utsläppstak genomförs nationellt.

3.5.2018

1
2
3
4
...
10
Nästa Sista