Pressmeddelanden - pressmeddelanden

1
2
3
4
...
10
Nästa Sista

Publicerad
Uppdateringen av nätverket Natura 2000 har slutförts

Statsrådet har i dag fattat ett beslut om komplettering av nätverket Natura 2000 och uppdatering av de uppgifter om Naturaområdena som har en naturvetenskaplig karaktär. Nätverket utvidgas med områden...

5.12.2018
MBT-avtalet för Helsingforsregionen framskrider planenligt

Enligt halvtidsuppföljningen av det avtal för markanvändning, boende och trafik (MBT-avtal) som i juni 2016 slöts mellan staten och kommunerna i Helsingforsregionen har regionen utvecklats i positiv r...

29.11.2018
Regeringen lägger fram lagförslag om ett enda serviceställe för miljörelaterade tillstånd

Regeringen föreslår att det stiftas en ny lag som möjliggör samtidig behandling av vissa miljörelaterade tillstånd. I modellen med ett enda serviceställe kan den som ansöker om tillstånd på en och sam...

29.11.2018
Regeringen föreslår att e-tjänster ska användas i behandlingen av miljö- och vattentillstånd

De ansökningshandlingar som gäller miljötillstånd och tillstånd enligt vattenlagen bör i fortsättningen i första hand lämnas in till myndigheterna på elektronisk väg, antingen per e-post eller via ett...

29.11.2018
FN:s klimatmöte i Katowice inleds på söndag – kommissionens vision om en långsiktig klimatstrategi för EU offentliggjordes i dag

Parterna i FN:s klimatkonvention samlas i Katowice i Polen den 2–14 december för att förhandla om reglerna för det klimatavtal som ingicks i Paris 2015. Reglerna gäller rapporteringen och övervakning...

28.11.2018
Klimatavtal mellan bilbranschen i Finland och staten undertecknat

Bilbranschen, kommunikationsministeriet och miljöministeriet har den 22 november 2018 ingått ett frivilligt klimatavtal. Syftet med avtalet är att minska koldioxidutsläppen från trafiken. Det Green de...

22.11.2018
Regeringen lägger fram lagförslag om en dataplattform för avfall och biflöden som ska främja cirkulär ekonomi

Statsrådet godkände i dag en proposition som gäller en dataplattform för avfall och biflöden. I plattformen ska yrkesaktörer kunna söka efter och erbjuda avfall och biflöden från produktionen samt tjä...

22.11.2018
En metod för beräkning av byggnaders ekologiska fotavtryck sänds på remiss – målet att ta fram information om byggnaders klimatpåverkan

Miljöministeriet har tagit fram ett utkast till en metod för beräkning av byggnaders ekologiska fotavtryck. Metoden är anpassad till finländska förhållanden, och ministeriet ber nu om utlåtanden om ut...

22.11.2018
Finansiering till 11 nya projekt under den första ansökningsomgången inom stödprogrammet Tillväxt och utveckling med trä

Under den första ansökningsomgången inom stödprogrammet för tillväxt och utveckling med trä, som utgör en del av miljöministeriets program för träbyggande, beviljades det finansiering till ett belopp ...

22.11.2018
Förbränning av naturgödsel blir enklare från och med i morgon, anvisningar klara

Att använda hästspillning och naturgödsel från andra produktionsdjur i energiproduktion ska bli enklare från och med den 15 november. Efter lagändringarna krävs det inte längre något tillstånd för för...

14.11.2018
Världens länder försöker finna lösningar för att stoppa förlusten av biologisk mångfald – FN:s biodiversitetsmöte inleds i Egypten

Den 17–29 november möts representanter för mer än 190 länder i Sharm El-Sheikh i Egypten vid den 14:e partskonferensen för FN:s konvention om biologisk mångfald. Det övergripande målet för mötet i Egy...

13.11.2018
Urho Kekkonens nationalpark växer – de nya gränserna börjar gälla 3.12

Kansallispuistoon liitetään lähes kaksisataa hehtaaria suojeluun hankittuja arvokkaita luontoalueita ja erotetaan alle kymmenen hehtaarin alue Tankavaaran luontokeskuksen ympäristöstä.

9.11.2018
Statsrådet tog ställning till EU:s förslag om återanvändning av vatten

Statsrådet tog i dag vid sitt allmänna sammanträde ställning till EU-kommissionens förslag till förordning om minimikrav för återanvändning av vatten. Förordningen ska gälla användning av renat kommun...

26.10.2018
Minister Tiilikainen till EU:s inofficiella miljö- och kommunikationsministermöte i Graz och till de nordiska miljöministrarnas möte i Oslo

Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen åker till Graz i Österrike för att delta i EU:s inofficiella miljö- och kommunikationsministermöte den 29‒30 oktober och efter det till Oslo till ...

26.10.2018
Betydande finansiering från EU för finländska miljöprojekt

Europeiska kommissionen har fattat beslut om finansiering för Life-miljöprojekt utifrån den ansökningsomgång som genomfördes 2017. Finland får finansiering för sammanlagt fem betydande projekt.

25.10.2018
Nationalstadsparken i Kotka är Finlands bästa landskapsprojekt 2018

Nationalstadsparken i Kotka har i dag fått utmärkelsen Finlands bästa landskapsprojekt 2018. Stadsparken är en imponerande kombination av de bästa utvalda delarna av parker, vattendrag och arkitektur ...

19.10.2018
Bättre åtgärder föreslås för att stödja hyreshussamfund på orter med minskande befolkning

Statsrådet lämnade i dag till riksdagen en proposition med förslag för att utveckla de ekonomiska stödåtgärderna för hyreshussamfund och bostadsrättshussamfund som äger ARA-bostäder som finansierats m...

18.10.2018
Vilken är den bästa insatsen för naturen 2017‒2018?

Nu är det åter dags att utse den bästa finländska insatsen i arbetet med att stoppa förlusten av biologisk mångfald. Hjälp att hitta en person, en organisation eller ett företag som lyckats trygga en ...

17.10.2018
Ett betydande skyddsområde inrättas vid Valkeajärvi i Ilomants

Miljöministeriet, NTM-centralen i Norra Karelen och markägaren Tornator Oyj har avtalat om att inrätta ett betydande privat naturskyddsområde i planområdena för Lähdevaara, Valkeajärvi och Iso-Ahvenjä...

16.10.2018
Minska, undvik, återvinn och ersätt – Finlands färdplan för plast

Den samarbetsgrupp som utarbetat en färdplan för plast för Finland har överlämnat slutresultatet till minister Tiilikainen. Färdplanen utgör ett första steg mot en ny, hållbar plastekonomi. Bland mer...

16.10.2018

1
2
3
4
...
10
Nästa Sista