Pressmeddelanden - pressmeddelanden

1
2
3
4
...
10
Nästa Sista

Publicerad
Förslag till budget för miljöministeriets förvaltningsområde 2019

Regeringens förslag till statsbudget för miljöministeriets förvaltningsområde 2019 uppgår till sammanlagt 199,3 miljoner euro. I siffran ingår den tilläggsfinansiering på 15 miljoner euro för effektiv...

17.9.2018
Rapport: Antalet höghus i trä väntas fördubblas åren 2018-2020

De höghus eller radhus som uppförs i Finland 2018-2020 kommer allt oftare att byggas i trä. Detta framgår av en undersökning som Rakennustutkimus RTS genomförde i juni och där man kartlade kommunernas...

17.9.2018
Statsrådet överlämnade en proposition om lagändringar som ska minska mängden luftföroreningar

Statsrådet överlämnade i dag en proposition med förslag till lag om ändring av miljöskyddslagen. Det föreslås att det i miljöskyddslagen ska tas in graderade nationella åtaganden om en minskning av ut...

6.9.2018
Regeringen föreslår att tillståndsmyndigheter ska få utvidgad behörighet att förebygga förorening av miljön i exceptionella situationer

Statsrådet överlämnade i dag en proposition till riksdagen med förslag om att statliga tillståndsmyndigheter ska ges utvidgad behörighet att vidta åtgärder för att förebygga och begränsa förorening av...

6.9.2018
Ny direktion tillsatt för Statens bostadsfond och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet

Statsrådet har i dag tillsatt en ny direktion för Statens bostadsfond och Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA). Direktionens mandatperiod är 1.11.2018–31.10.2022.

6.9.2018
Nytt skyddsbeslut tryggar Helsingfors centralstations kulturhistoriska värden

Helsingfors centralstation skyddas med stöd av lagen om skyddande av byggnadsarvet. Miljöministeriet har i dag fastställt det beslut som Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har fattat i fråg...

31.8.2018
En liten ändring föreslås i gränserna för Urho Kekkonens nationalpark

Regeringen föreslår i en proposition att det till Urho Kekkonens nationalpark ska fogas uppemot två hundra hektar värdefulla naturområden som förvärvats för skyddsändamål och att ett område på mindre...

30.8.2018
Skyddet av Östersjön och vattendragen beviljades betydande tilläggsfinansiering i budgetmanglingen

Under budgetmanglingen föreslog regeringen att det ska beviljas tilläggsfinansiering om 15 miljoner euro för 2019 för effektivisering av skyddet av Östersjön och vattendragen. Regeringen inleder ett p...

29.8.2018
Sibelius hedras med ett nytt naturskyddsområde i Tavastehus

NTM-centralen i Tavastland har idag den 24 augusti 2018 beslutat att ett naturskyddsområde på ungefär hundra hektar ska inrättas på nationalstadsparkens område öster om Aulankosjön i Tavastehus.

24.8.2018
Regeringen föreslår ändringar i förteckningen över projekt som förutsätter MKB-förfarande

Statsrådet lämnade idag en regeringsproposition till riksdagen om ändring av bilaga 1 till lagen om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning. Ändringen gäller företeckningen av projekt som kräver MKB-...

23.8.2018
Miljöministeriets förslag till förvaltningsområdets budget för 2019

I miljöministeriets förslag till budget för det egna förvaltningsområdet 2019 uppgår anslagen till sammanlagt 182,9 miljoner euro. I förslaget anvisas 102 miljoner euro för miljö- och naturvård. För o...

9.8.2018
Pilotprojekt i kommunerna påskyndar övergången från pappersplaner till digitala planer

Inom det pilotprojekt som miljöministeriet inlett ska fem kommuner tillsammans med programleverantörer ta fram en plan som baserar sig på datamodeller samt utveckla planeringsförfaranden för digital p...

8.8.2018
I dag är dagen då vi förbrukat årets ekologiska resurser

I dag, onsdagen den 1 augusti, har människorna förbrukat de förnybara naturresurser som jorden producerat i år. På bara sju månader förbrukar vi alltså de naturresurser som borde räcka för hela året. ...

1.8.2018
Det är viktigt att döda fiskar och musslor bortskaffas på rätt sätt

På olika håll i Finland har de senaste dagarna påträffats döda fiskar och musslor som ligger och flyter på vattnet i sjöarna. Från sjön Enäjärvi i Vichtis har samlats in flera tusen kilo döda musslor....

27.7.2018
Miljöministeriet inleder ett stödprogram för träbyggande: den första omgången är inriktad på projekt som främjar digitaliseringen

Målet med det stödprogram som ska ingå i programmet för träbyggande är att stimulera användningen av trä i byggandet. Under den första ansökningsomgången kan stöd sökas av projekt som tillhandahåller ...

24.7.2018
FN:s uppföljningsmöte om hållbar utveckling inleds - Finland lyfter fram frågan om arktiskt samarbete

FN:s politiska toppforum för hållbar utveckling (HLPF) sammanträder i New York den 9 - 18 juli 2018. Vid det årliga forumet bedömer deltagarna om det skett framsteg i de globala år 2015 överenskomna m...

6.7.2018
Finland ordförande för skyddskommissionen för Östersjön – Målet en ambitiös och genomförbar aktionsplan för Östersjön

Den viktigaste uppgiften under ordförandeskapsperioden är att uppdatera aktionsplanen för Östersjön. Det kommer dessutom att utarbetas en gemensam strategi för återvinning av näringsämnen i Östersjöom...

2.7.2018
Äldre mer bekymrade över naturens tillstånd – klimatförändringen och nedskräpningen de största hoten enligt finländarna

Över 90 % av finländarna anser att naturen är viktig, upplever den vara en del av den nationella identiteten och tror att naturen ökar människornas välbefinnande och hälsa. Detta framgår av den enkät ...

29.6.2018
Statsrådet godkände lagförslag som underlättar förbränning av naturgödsel

Statsrådet godkände i dag lagförslag som underlättar användning av gödsel från produktionsdjur i energiproduktionen. För förbränning av naturgödsel krävs inget tillstånd för avfallsförbränning när det...

27.6.2018
Regeringen föreslår ett nytt anmälningsförfarande som är smidigare än tillståndsförfarandet

Statsrådet lämnade idag en regeringsproposition till riksdagen som innebär att det införs ett nytt smidigare anmälningsförfarande vid sidan om de nuvarande tillstånds- och registreringsförfarandena.

27.6.2018

1
2
3
4
...
10
Nästa Sista