Pressmeddelanden - pressmeddelanden

1
2
3
4
...
10
Nästa Sista

Publicerad
Miljöministeriets kampanj för minskad energiförlust aktiverade mer än 800 husbolag

I en kampanj för ökad energieffektivitet som genomförts under ledning av miljöministeriet utmanades husbolagen i Finland att med enkla medel minska sin energiförbrukning.

13.3.2018
Kompetenscentrum för att sätta fart på hållbara och innovativa offentliga upphandlingar

Ett nätverksbaserat kompetenscentrum för hållbar och innovativ offentlig upphandling, KEINO, har inlett sin verksamhet. Syftet med kompetenscentrumet är att förbättra effekterna och kvaliteten på offe...

13.3.2018
Utredning: det behövs fler alternativ i fråga om boende för personer med utvecklingsstörning

En utredning om likabehandling i fråga om boende för personer med utvecklingsstörning som gjorts på uppdrag av miljöministeriet har blivit klar. Enligt utredningen är personer med utvecklingsstörning ...

12.3.2018
Verkningarna av styrmedlen för koldioxidsnålt byggande har bedömts – nationella gränsvärden ger den mest betydande utsläppsminskningen

I Finland står byggandet för ca en tredjedel av alla utsläpp av växthusgaser som människan orsakar. Utsläpp uppkommer inte bara av byggandet och användningen av byggnader, utan också av framställninge...

7.3.2018
Östersjöstaterna och EU vill öka takten i att skydda Östersjön

De ministrar i Östersjöstaterna som svarar för skyddet av Östersjön och Europeiska kommissionen beslutade i dag om en uppdatering av aktionsplanen för Östersjön 2021 - 2030.

7.3.2018
Den sista ansökningsomgången inom KIRA-digi inleds – en miljon euro delas ut till nya försöksprojekt

Den sjätte och sista ansökningsomgången för försöksprojekt inom KIRA-digi pågår till den 5 april 2018. Under den här ansökningsomgången delas det ut ca en miljon euro till försök som bidrar till digit...

6.3.2018
Det fennoskandiska gröna bältet utökades med en nationalpark i Chibiny i Murmansk

Nationalparken i Chibiny ligger ca 100 kilometer från den finska gränsen, mitt på Kolahalvön. Den nya nationalparken kommer att ingå i det fennoskandiska gröna bältet, som består av skyddsområden i gr...

2.3.2018
Minister Tiilikainen deltar i miljörådets möte i Bryssel och i ministermötet för Kommissionen för skydd av Östersjön den 5–6 mars

Bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen deltar i Europeiska unionens miljöråds möte måndagen den 5 mars. Rådet diskuterar det s.k. minipaket om cirkulär ekonomi som kommissionen har lans...

2.3.2018
Räntestödslån ska bli mer lockande för produktion av bostäder till skäligt pris

Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen som innebär förändringar i den modell för långvariga räntestödslån på 40 år som gäller vid produktion av hyres- och bostadsrättsbostäder. ...

1.3.2018
Rapport: ny försäkring underlättade bostadssituationen för dem som har det sämst ställt

Miljöministeriet och LähiTapiola Pirkanmaa samt ägare till hyresbostäder och serviceproducenter har i ett pilotprojekt strävat efter att med hjälp av ett nytt försäkringsförsök göra det lättare för de...

23.2.2018
METSO-handlingsplanen nådde merparten av skyddsmålen för fjolåret

Genom METSO-handlingsplanen, som tryggar skogarnas biologiska mångfald, skyddades år 2017 sammanlagt över 5 000 hektar skog, antingen genom permanenta eller tidsbegränsade avtal. METSO-arbetet, som in...

21.2.2018
Skyddsbeslut i västra Lappland verkställs: naturskyddsområden inrättas på statsägd mark

Miljöministeriet och Forststyrelsen ordnar i februari offentliga tillställningar med önskan om att få ta del av berörda gruppers och allmänhetens synpunkter på beredningen av författningarna.

14.2.2018
Finlands bästa landskapsprojekt utses för sjätte gången

Det är åter dags att utse Finlands bästa landskapsprojekt. Miljöministeriet efterlyser projekt som på ett lyckat sätt har vårdat, skyddat eller planerat landskap. Förslag på kandidater kan lämnas fram...

12.2.2018
Utkast till lag om ett enda serviceställe för miljötillstånd sänds på remiss

Miljöministeriet ber om utlåtanden om ett utkast till lag om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden. Lagutkastet baserar sig på en modell som utgår från ett enda serviceställe. Det ...

6.2.2018
Finansiering för 28 nya försök under KIRA-digis femte ansökningsomgång

Under den femte ansökningsomgången inom det projekt som ska påskynda digitaliseringen inom fastighets- och byggbranschen, KIRA-digi, beviljades ca 900 000 euro i stöd till 28 nya försök som har som må...

1.2.2018
Regeringen avslog ansökan om undantag från Naturaskyddet för en konstgjord sjö i Kemihaara

Statsrådets allmänna sammanträde har i dag behandlat den ansökan som Lapplands förbund lämnade in i december 2016 och som gällde ett undantag från Naturaskyddet med tanke på godkännandet av landskapsp...

1.2.2018
Inkomstgränserna för ARA-bostäder slopas

Statsrådet godkände i dag en ändring av en förordning som innebär att de strikta inkomstgränserna för nya boende slopas i fråga om statligt subventionerade hyres- och delägarbostäder.

1.2.2018
Kampanjen Min naturgåva till hundraåringen överträffade målet

Kampanjen Min naturgåva till hundraåringen, som ordnades som ett led i firandet av jubileumsåret för Finlands självständighet, uppmuntrade markägare att låta inrätta privata naturskyddsområden. Under ...

31.1.2018
Saimenområdet har goda förutsättningar att bli en del av Unescos nätverk av geoparker

Finland har lämnat in en ansökan till FN:s organisation för utbildning, vetenskap och kultur Unesco om att inrätta en geopark i Saimenområdet i landskapen Södra Savolax och Södra Karelen. Målet är att...

25.1.2018
Hervanta ett gott exempel när det gäller äldreanpassade bostadsområden

Åldrandet inverkar på funktionsförmågan, vilket också förutsätter att bostadsmiljöerna äldreanpassas i högre grad. Färska erfarenheter av ett utvecklingsprojekt i Hervanta i Tammerfors visar att det f...

24.1.2018

1
2
3
4
...
10
Nästa Sista