Regeringen föreslår att tillståndsmyndigheter ska få utvidgad behörighet att förebygga förorening av miljön i exceptionella situationer

Pressmeddelande 6.9.2018 kl. 13.30

Statsrådet överlämnade i dag en proposition till riksdagen med förslag om att statliga tillståndsmyndigheter ska ges utvidgad behörighet att vidta åtgärder för att förebygga och begränsa förorening av miljön. Ändringen i myndighetens behörighet gäller bara synnerligen exceptionella fall som medför allvarlig risk för hälsan eller miljön. Genom propositionen säkerställs det att insolvens hos den som orsakar faran eller oklarheter i ansvarsfrågor inte förhindrar eller fördröjer nödvändiga åtgärder.

Också i fortsättningen ska tillsynsmyndigheten kunna ålägga verksamhetsutövaren eller den som ansvarar för verksamheten att vidta åtgärder för att förebygga och begränsa förorening av miljön, så som miljöskyddslagen förutsätter. Avsikten är dock att komplettera myndigheternas befogenheter i situationer där den som ansvarar för verksamheten inte själv vidtar åtgärder och där genomförandet av åtgärder inte kan säkerställas genom ett sedvanligt förvaltningstvångsförfarande. Det är vanligen fråga om en konkurssituation eller om att den som ansvarar för verksamheten av någon annan orsak är insolvent eller okänd eller inte kan nås. Myndigheten ska kunna vidta åtgärder bl.a. för avfallshantering av farligt avfall eller farliga kemikalier, leverans av el och värme till en fastighet samt bevakning eller stängsling av ett område.

Behörigheten utsträcks inte till situationer som med stöd av räddningslagen hör till räddningsverksamheten.

För att en myndighet i stället för den som ansvarar för verksamheten ska kunna vidta åtgärder för att förebygga eller begränsa en förorening förutsätts en behörighet som bygger på lag. I dagens läge har myndigheterna i vissa situationer varit tvungna att handla utifrån undantagsarrangemang anpassade för det enskilda fallet.

Att en statlig tillsynsmyndighet vidtar åtgärder enligt den bestämmelse som nu föreslås är ovanligt, så bestämmelsen kommer sannolikt att tillämpas väldigt sällan. Under de senaste fem åren har fem dylika fall aktualiserats. Kostnaderna för myndighetsverksamheten kommer i den mån det är möjligt att tas ut av den som hade varit skyldig att vidta åtgärder.

Mer information:

Eeva-Maija Puheloinen, specialsakkunnig, tfn 0295 250 100

Oili Rahnasto, regeringsråd, tfn 0295 250 244