Programmet för att förbättra äldres boende 2013–2017

År 2030 kommer det i vårt land att finnas cirka 1,5 miljoner invånare som är äldre än 65 år. Förändringen i åldersstrukturen är mycket snabb och påverkar direkt boendet. Statens bostadspolitik försöker säkerställa att äldre personer kan bo tryggt i sina hem, oberoende av funktionsförmåga och förmögenhet.

För att de äldre ska kunna bo hemma så länge som möjligt bör de ha en välfungerande och trygg bostad och trygga boendeförhållanden. Eftersom bostadsbeståndet i Finland förändras mycket långsamt är det viktigt att man i förväg bereder sig på den kommande förändringen i åldersstrukturen. Goda boendeförhållanden kan dessutom bidra till att senarelägga och rentav förebygga att äldre personer flyttar till serviceboende eller tas in på dyr sluten vård.

Programmet för att förbättra äldres boende 2013–2017 har utarbetats genom förvaltningsövergripande samarbete. Åtgärderna i programmet innefattar bl.a. reparation av det befintliga bostadsbeståndet, utveckling av nya slags lösningar för boende och serviceboende, utveckling av bostadsområden utifrån ett äldreperspektiv samt frågor som gäller stödtjänster för boende.  Programmet ska dels underlätta de åtgärder som äldre själva kan vidta för att förbättra sitt boende, dels påverka kommunernas och bostads- och byggbranschens verksamhet.

 

Vanhus
Maskot, Gorilla anges

Mål

  • Att förbättra de äldres boendeförhållanden så att de kan bo hemma så länge som möjligt med beaktande av hälsotillståndet
  • Att stödja de äldres egen beredskap och framförhållning när det gäller boendet
  • Att verka för att kommunerna i planeringen av sin verksamhet och ekonomi ska beakta frågor som gäller den åldrande befolkningens boende
  • Att fokusera bostads- och byggbranschens verksamhet så att den bättre än hittills beaktar de äldres boendebehov
  • Att förbättra samarbetet mellan aktörerna och skapa verksamhetsmodeller som stöder de äldres boende

Strategiska åtgärder

  • Framförhållning och beredskap
  • Större tillgänglighetsanpassning samt reparation av bostäder
  • Högkvalitativa bostäder och mångfald i boendelösningarna
  • Boende, service och livsmiljö som en integrerad helhet

Prioriteringarna 2016–2017

Under åren 2016–2017 fokuserar programmet på att övergripande verka för att behoven att utveckla de äldres boende ska beaktas i de bostadspolitiska åtgärderna, i kommunernas planer och i bostads- och byggnadsbranschens verksamhet.

I programmet genomförs boendeförsök där man exempelvis tar fram lösningar för att kombinera boende och vård. Dessutom förbättrar man möjligheterna till socialt umgänge i de äldres boende och utvecklar bostadsområden som också beaktar de äldres behov.

Inom ramen för programmet tar man fram information om den äldre befolkningens boendeförhållanden och skapar verktyg som hjälper kommunerna att förutse och utveckla de äldres boende. I åtgärderna inom programmet ingår också bl.a. insatser för att främja sådan teknik och ombyggnad som gör bostäderna mer tillgänglighetsanpassade och trygga.

Programmet genomförs i samarbete med många aktörer. Särskilt viktigt med tanke på de äldres boende är att man utvecklar boendet utifrån lokala utgångspunkter och att man involverar de äldre i den planering och det beslutsfattande som berör boendet och livsmiljöerna.

Samordningsgruppen

Miljöministeriet har tillsatt en samordningsgrupp till stöd för genomförandet av programmet åren 2016–2017.

En av miljöministeriet tillsatt samarbetsgrupp arbetade 2014–2015 som stöd för genomförandet av programmet för äldreboende.

Ytterligare information

Bostadsråd Raija Hynynen, avdelningen för den byggda miljön/närmiljö och boende, tfn 02952 50093, e-post:  fornamn.efternamn@ym.fi

Programchef Sari Hosionaho, avdelningen för den byggda miljön/närmiljö och boende, tfn 02952 50353, e-post: fornamn.efternamn@ym.fi, Twitter: @SariHosionaho
 

Aktuellt RSS

Hervanta ett gott exempel när det gäller äldreanpassade bostadsområden

24.1.2018
Åldrandet inverkar på funktionsförmågan, vilket också förutsätter att bostadsmiljöerna äldreanpassas i högre grad. Färska erfarenheter av ett utvecklingsprojekt i Hervanta i Tammerfors visar att det finns många sätt att äldreanpassa bostadsområden om flera aktörer samarbetar.

Publicerad 11.6.2014 kl. 8.50, uppdaterad 17.5.2017 kl. 13.29