Bedömning av miljökonsekvenser

Aktuellt RSS

Utkastet till åtgärdsprogram för Estlands marina strategin och tillhörande miljörapport på remiss

18.2.2016
Miljöministeriet ber om utlåtanden om utkastet till åtgärdsprogram för Estlands marina strategin och tillhörande miljörapport senast den 21 mars 2016.

Syftet med förfarandet vid miljökonsekvensbedömning, eller MKB, är att minska eller helt avvärja ett projekts skadliga miljökonsekvenser. Miljökonsekvensbedömning av planer och program, eller SMB, betyder att miljökonsekvenserna bedöms som en del av planernas eller programmens beredning.

Gränsöverskridande miljökonsekvensbedömning regleras i det så kallade Esboavtalet (Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context). Protokollet om strategiska miljöbedömningar som fogats till Esbokonventionen tillämpas på gränsöverskridande miljökonsekvensbedömning av planer eller program. Enligt markanvändnings- och bygglagen ska miljöministeriet informera den andra staten om planer som kan ha gränsöverskridande konsekvenser.

Miljöministeriet är Finlands kontaktmyndighet vid internationella miljökonsekvensbedömningar.

Miljökonsekvensbedömningar av pågående projekt

Miljökonsekvensbedömningar av pågående planer och program

NTM-centralerna ansvarar för det nationella MKB-förfarandet.

I kärnenergiprojekt är arbets- och näringsministeriet kontaktmyndighet.

Mer information

Konsultativ tjänsteman Seija Rantakallio, förnamn.efternamn@ym.fi, tfn 02952 50246

Publicerad 24.7.2013 kl. 15.11, uppdaterad 19.5.2016 kl. 10.54