Finlands IUCN-kommitté

Aktuellt RSS

Luonto-Liittos varginformation utsedd till den bästa insatsen för naturen 2015–2016

7.2.2017
Luonto-Liitto har sänt ut personer med uppgift att förmedla information om vargen, och dessa har utsetts till den bästa insatsen för naturen 2015–2016 med tanke på det arbete de utfört för den biologiska mångfalden. Internationella naturvårdsunionens (IUCN) nationella kommitté i Finland fungerade som tävlingens jury. Priset och diplomet överräcktes i Helsingfors den 7 februari.

Internationella naturvårdsunionen IUCN (The International Union for Conservation of Nature) är ett nätverk bestående av medborgarorganisationer och stater.  Unionen främjar naturskydd och ett ekologiskt hållbart nyttjande av naturresurser. IUCN:s mål är att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden och att utnyttja de metoder naturen erbjuder för att stoppa fattigdom och bekämpa klimatförändringar.

IUCN:s medlemmar från Finland är

 • Finlands naturskyddsförbund
 • Natur och Miljö
 • WWF Finland
 • BirdLife Finland
 • Finlands viltcentral
 • finska staten, som representeras av miljöministeriet.

De finländska medlemmarna i Internationella naturvårdsunionen har bildat Finlands IUCN-kommitté, som representerar sina medlemmar i unionen. I kommissionens verksamhet deltar utöver miljöministeriet också utrikesministeriet, jord- och skogsbruksministeriet, Forststyrelsen och Finlands miljöcentral samt andra branschorganisationer.

Kommissionen består av olika experter

Kommissionerna utgör en viktig del av IUCN:s verksamhet. Kommissionen för naturskyddsområden (World Commission on Protected Areas, WCPA), kommissionen för artbevarande (Species Survival Commission, SSC) och kommissionen för miljölagstiftning (Commission on Environment Law, CEL) är de viktigaste kommissionerna ur finländskt perspektiv.

Kommittén består av IUCN:s finska medlemsorganisationer och finska staten, som i kommittén representeras av miljöministeriet. I kommittén ingår också andra ministerier och statliga inrättningar som handhar naturskyddsärenden.

Medlemmar i den finska IUCN-kommittén

Kommitténs ordförande
Miljörådgivare Matti Nummelin, utrikesministeriet, tfn 040 503 8442, fornamn.efternamn@formin.fi

Kommitténs viceordförande
Miljöråd Esko Hyvärinen, miljöministeriet, fornamn.o.efternamn@ym.fi

Kommitténs sekreterare
Specialplanerare Liisa Nikula, Forststyrelsen, naturtjänster
tfn 040 528 8467, fornamn.efternamn@metsa.fi

Medlemmar

 • Finlands naturskyddsförbund
  Sakkunning Tapani Veistola, fornamn.efternamn@sll.fi
  Vicemedlem: Koordinator för utveklingssamarbete Ollli Turunen, fornamn.efternamn@sll.fi
 • Natur och Miljö
  Agroforstmagister Camilla Strandberg-Panelius, fornamn.efternamn@elisanet.fi
  Vicemedlem: Verksamhetsledare Bernt Nordman, fornamn.efternamn@naturochmiljo.fi
 • WWF Finland
  Chef för utvecklingsprogrammet Anne Tarvainen, fornamn.efternamn@wwf.fi
  Vicemedlem: Skyddsdirektör Jari Luukkonen, fornamn.efternamn@wwf.fi
 • BirdLife Finland
  Fågelskyddschef Teemu Lehtiniemi, fornamn.efternamn@birdlife.fi
  Vicemedlem: Skyddsspecialist Tero Toivanen, fornamn.efternamn@birdlife.fi
 • Finlands viltcentral
  Specialplanerare Marko Svensberg, fornamn.efternamn@riista.fi
  Vicemedlem: Specialplanerare Mikko Alhainen, fornamn.efternamn@riista.fi
 • Jord- och skogsbruksministeriet
  Konsultativ tjänsteman Johanna Niemivuo-Lahti, fornamn.efternamn@mmm.fi
  Vicemedlem: Överinspektör Janne Pitkänen, fornamn.efternamn@mmm.fi
 • Forststyrelsen
  Specialplanerare Jan Ekebom, naturtjänster, fornamn.efternamn@metsa.fi
  Vicemedlem: Specialplanerare Sanna-Kaisa Juvonen, naturtjänster, fornamn.efternamn@metsa.fi
 • Miljöministeriet
  Konsultativ tjänsteman Marina von Weissenberg, tfn 02952 50321, fornamn.efternamn@ym.fi [marina weissenberg]

Permanenta experter

 • Konsultativ tjänsteman Henna Haapala, miljöministeriet, fornamn.efternamn@ym.fi
 • Inspektör Marjaana Kokkonen, utrikesministeriet, fornamn.efternamn@formin.fi

 • Enhetschef Anne Raunio, Finlands miljöcentral, fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Mer information

Konsultativa tjänsteman Marina von Weissenberg, tfn 02952 50321, förnamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 26.10.2015 kl. 16.37, uppdaterad 1.9.2017 kl. 14.04