Lagstiftning som gäller markanvändning och byggande

Markanvändnings- och bygglagen, som trädde i kraft år 2000, är det viktigaste styrmedlet inom markanvändning och byggande. Lagen tillämpas på planering och användning av områden samt på byggande.

Närmare bestämmelser och föreskrifter om områdesanvändning och byggande ingår i markanvändnings- och byggförordningen och i miljöministeriets förordningar.

I kommunerna styr man markanvändningen och byggandet genom planläggning och kommunernas byggnadsordningar. Kompletterande föreskrifter och anvisningar om byggande finns i Finlands byggbestämmelsesamling.

Markanvändnings- och bygglagen utgör också grund för vården av byggnadsarvet och värnandet om kulturvärden. Skyddet av den byggda miljön och landskapet behandlas också i lagen om skyddande av byggnadsarvet, naturvårdslagen och vissa andra författningar som beretts inom andra förvaltningsområden (t.ex. kyrkolagen och lagen om ortodoxa kyrkan).

Publicerad 19.3.2013 kl. 9.44, uppdaterad 10.7.2013 kl. 9.16