Finlands byggbestämmelsesamling

Direktadress till den finska webbsidan: www.ym.fi/byggbestammelser

I markanvändnings- och bygglagen (132/1999, MBL) finns det bestämmelser om allmänna förutsättningar för byggande, om väsentliga tekniska krav och om tillståndsförfarandet för byggande samt om myndigheternas tillsyn. De väsentliga tekniska kraven gäller konstruktioners hållfasthet och stabilitet, brandsäkerhet, sunda byggnader, säkerhet vid användning, tillgänglighet, bullerskydd och ljudförhållanden samt energiprestanda. I lagens 117 § ingår utöver de väsentliga tekniska kraven även ett bemyndigande att utfärda förordning om byggnadens bruks- och underhållsanvisningar. Närmare bestämmelser och anvisningar om byggande tas in i Finlands byggbestämmelsesamling.

Föreskrifterna i byggbestämmelsesamlingen har av hävd gällt uppförande av nya byggnader. Då byggnader reparerats eller ändrats har föreskrifterna tillämpats endast i den mån som åtgärdens art och omfattning och en eventuell ändring i användningen av en byggnad eller en del av den har krävt det (om inte något annat uttryckligen bestäms i föreskrifterna). Avsikten är att tillämpningen av föreskrifterna om byggande ska vara så flexibel som möjligt med beaktande av en byggnads egenskaper och särdrag. I takt med att de olika delarna i byggbestämmelsesamlingen revideras kommer det av varje ny förordning att direkt framgå huruvida den gäller uppförande av nya byggnader eller reparation eller ändring av byggnader. 

Förordningarna om byggande ses över före 2018

De förordningar som gäller byggande kommer att ses över senast 2018 i överensstämmelse med den ändring  av markanvändnings- och bygglagen som trädde i kraft 2013. De tidigare föreskrifterna och anvisningarna i Finlands byggbestämmelsesamling kan tillämpas under övergångsperioden tills nya bestämmelser har utfärdats.

Ett centralt mål med revideringen är att bestämmelserna om byggande ska vara tydliga och möjliggöra enhetlig och förutsägbar tillämpning. I samband med revideringen kommer också regleringen att minska.

Publicerad 29.12.2016 kl. 12.33, uppdaterad 29.12.2016 kl. 13.15