Sunda byggnader

Den som påbörjar ett byggprojekt ska se till att byggnaden på det sätt som användningsändamålet och miljöförhållandena förutsätter projekteras och uppförs så att den är sund och säker med avseende på inomhusluft, fukt-, temperatur- och ljusförhållanden samt vattenförsörjning. Byggnaden får inte vara sådan att hälsan äventyras på grund av föroreningar i inomhusluften, strålning, förorening av vatten eller mark, bristfällig hantering av rök, avloppsvatten eller avfall eller fukt i byggnadsdelar eller konstruktioner.

Byggandet ska utföras med användning av produkter som inte under deras planerade livslängd orsakar oacceptabla utsläpp i luften inomhus, hushållsvattnet eller miljön. Byggnadens system och anordningar ska vara anpassade till den avsedda användningen, och de ska upprätthålla sunda förhållanden.

Den gällande byggbestämmelsesamlingen, sunda byggnader

Förordning

Bakgrundsmaterial             

782/2017 Miljöministeriets förordning om byggnaders fukttekniska funktion
Handläggare Katja Outinen

 

1047/2017 Miljöministeriets förordning om byggnaders vatten- och avloppsinstallationer
Handläggare Kaisa Kauko

 

1009/2017 Miljöministeriets förordning om inomhusklimat och ventilation i nya byggnader
Handläggare Pekka Kalliomäki

 

Väsentliga tekniska krav som gäller byggrodukter

475/2018 miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för flexibla anslutningsrör avsedda för byggnaders vattensystem
Handläggare Kaisa Kauko

 

476/2018 miljöministeriets förordning om väsentliga tekniska krav för PEX-rör avsedda för byggnaders vattensystem
Handläggare Kaisa Kauko

 

 

Personalens e-postadresser har formen fornamn.efternamn@ym.fi.

Publicerad 29.12.2016 kl. 12.39, uppdaterad 20.6.2018 kl. 15.34