Finlands byggbestämmelsesamling

Finlands byggbestämmelsesamling omfattar bl.a. byggnadstekniska och motsvarande föreskrifter och anvisningar som kompletterar markanvändnings- och bygglagen och byggnadsförordningen.

Föreskrifterna i byggbestämmelsesamlingen är förpliktande. Anvisningarna är däremot inte förpliktande, utan även andra lösningar än de som föreslås i dem kan användas, om de uppfyller de krav som ställs på byggande.

Föreskrifterna i byggbestämmelsesamlingen gäller uppförande av nybyggnader. I fråga om ändringar och reparationer i byggnader skall föreskrifterna, om inte något annat uttryckligen bestäms i dem, tillämpas endast i den mån som åtgärdens art och omfattning samt en eventuell ändring i användningen av byggnaden eller en del av den kräver det.

Att en byggprodukt är duglig för byggande konstateras genom CE-märkning, om byggprodukten omfattas av en harmoniserad standard eller om det utfärdats en europeisk teknisk bedömning för den. Om dugligheten hos en byggprodukt inte kan konstateras genom CE-märkning i enlighet med EU:s byggproduktförordning, kan tillverkaren på frivillig basis påvisa dugligheten genom typgodkännande, kontrollintyg eller tillverkningskontroll.

Förordningarna om byggande ses över senast 2018

De förordningar som gäller byggande kommer att ses över senast 2018 i överensstämmelse med den ändring av markanvändnings- och bygglagen som trädde i kraft 2013. I lagen fastställs att förordningarna ska ses över inom en övergångsperiod på fem år. De tidigare föreskrifterna och anvisningarna i Finlands byggbestämmelsesamling kan tillämpas under övergångsperioden tills nya bestämmelser har utfärdats.

Ett centralt mål med revideringen är att bestämmelserna om byggande ska vara tydliga och förutsägbara och möjliggöra enhetlig tillämpning. I samband med revideringen kommer också regleringen att minska.

Förordningarna samlas under Finlands byggbestämmelsesamling tillsammans med ministeriets anvisningar, som utfärdas med tanke på en enhetlig tillämpning, samt anvisningar av rekommenderande karaktär.

Nu pågår beredningen av bestämmelserna om brandsäkerhet, fuktsäkerhet, installationstekniska system, ljudförhållanden och bullerbekämpning i byggnader samt tillgänglighet. Dessutom pågår beredningen av den lagstiftningshelhet som handlar om byggnaders energiprestanda. Det bereds också förordningar om vissa centrala byggprodukter.

Förordning om väsentliga tekniska krav för svetsbart armeringsstål och armeningsnät träder i kraft den 1 mars 2016

De förordningar och anvisningar som gäller projektering av byggnader, arbetsledaruppgifter vid byggande och myndigheternas verksamhet trädde i kraft den 1 juni 2015

Byggbestämmelserna om byggnaders bärande konstruktioner och geokonstruktioner reviderades den 1 september 2014

 

A Allmän del

 
A4 (2000) Bruks- och underhållsanvisning för en byggnad, föreskrifter och anvisningar
Handläggare Katja Outinen
 
A5 (2000) Planbeteckningar                                                        
Handläggare Antti Irjala
 

B Konstruktioners hållfasthet

 
B9 (1993) Konstruktioner av betongblock , anvisningar
Handläggare Jorma Jantunen
 

C Isoleringar

 
C1 (1998) Ljudisolering och bullerskydd i byggnad , föreskrifter och anvisningar
Handläggare Ari Saarinen
 
C2 (1998) Fukt , föreskrifter och anvisningar
Handläggare Katja Outinen
 
C4 (2003) Värmeisolering, anvisningar               
Handläggare Pekka Kalliomäki
 

D VVS och energihushållning

 
D1 (2007) Vatten- och avloppsinstallationer för fastigheter, föreskrifter och anvisningar
Handläggare Kaisa Kauko
 
D1 (2010) Vatten- och avloppsinstallationer för fastigheter, föreskrifter och anvisningar, ändring
Handläggare Kaisa Kauko
 
D2 (2012) Byggnaders inomhusklimat och ventilation, föreskrifter och anvisningar 
Handläggare Pekka Kalliomäki

D2 (2012) promemoaria (pdf)

D3 (2012) Byggnaders energiprestanda, föreskrifter och anvisningar
Handläggare Pekka Kaliomäki

D3 muutosten (27.2.2013) perustelumuistio (pdf)
D3 kesäajan lämpötilojen laskentaopas (syyskuu 2012) (pdf
Testivuosien kuvaus (pdf)
Säätiedot Jyväskylä (2012) (xls)
Säätiedot Sodankylä  (2012)(xls)
Säätiedot Vantaa (2012)(xls)

 

D4 (1978) VVS-ritningsbeteckningar , anvisningar 
Handläggare Kaisa Kauko
 

D5 (2012) Beräkning av byggnaders energiförbrukning och effektbehov för uppvärmning, anvisningar
Handläggare Pekka Kalliomäki

 
D6 (1990) Kvv-työnjohtaja, määräykset - Korvattu osalla A1.  

D7 (1997) Effektivitetskrav för värmepannor, föreskrifter
Handläggare Pekka Kalliomäki

 

Förbättring av byggnaders energiprestanda vid reparations- och ändringsarbeten
Handläggare Jyrki Kauppinen

 

E Konstruktiv brandsäkerhet

 
E1 (2002) Byggnaders brandsäkerhet , föreskrifter och anvisningar
Handläggare Jorma Jantunen
E1 (2011) perustelumuistio (pdf)
E1 (2011) Byggnaders brandsäkerhet , föreskrifter och anvisningar
Handläggare Jorma Jantunen
sidan 12, Tabell 5.2.1 Anvisning: våningnsareal skall ersättas med lägenhetsareal
E2 (2005) Produktions- och lagerbyggnaders brandsäkerhet , anvisningar
Handläggare Jorma Jantunen
 
E3 (2007) Små skorsternas konstruktion och brandsäkerhet
Handläggare Jyrki Kauppinen
 
E4 (2005) Bilgaragens brandsäkerhet, anvisningar
Handläggere Jorma Jantunen
 
E7 (2004) Ventilationsanläggningars brandsäkerhet , anvisningar
Handläggare Jyrki Kauppinen
 
E8 (1985) Murade eldstäder , anvisningar 
Handläggare Jyrki Kauppinen
 
E9 (2005) Brandsäkerheten i pannrum och bränsleförråd, anvisningar
Handläggare Jyrki Kauppinen      
 

F Allmän byggnadsplanering

 
F1 (2005) Hinderfri byggnad, föreskrifter och anvisningar
Handläggare Erja Väyrynen
 
F2 (2001) Säkerhet vid användning av byggnad, föreskrifter och anvisningar 
Handläggare Erja Väyrynen
 

G  Bostadsbyggandet

 
G1 (2005) Bostadsplanering, föreskrifter och anvisningar
Handläggare Pekka Lukkarinen
 
G2 (1998) Bostadsproduktion som staten stöder,  föreskrifter och anvisningar

G2 (1998) Upphävs 1.3.2010
Handläggare Anna SImola

 

Eurokoodit

Eurokoderna är europeiska standarder för planering av bärande konstruktioner, vars tillämpning i de olika länderna förutsätter att det utarbetas nationella bilagor.

ANM.
I den nationella bilagan till standarden SFS-EN 1992-1-1 (bilaga 7 till förordningen) har 11.1.2008 följande två skrivfel korrigerats:
  • I punkt 5.5 (sida 6) har i formeln för koefficienten k 4 minus-tecknet ändrats till plus-tecken
  • I punkt 6.4 (sida 7) har hänvisningen ändrats till standarden EN 1992-1-1      

I den nationella bilagan till standarden 1993-1-1 ( bilaga 9 till förordningen) har 14.02.2008 följande skrivfel korrigerats: Under punkt 6.3.2.3 (sida 4 ) har formeln för gränsvärden h/b (>2)  ändrats i bilagan 6.5 (FI). Formelns lika med -tecken har avlägsnats och det felaktiga större än -tecknet har ersatts med mindre än -tecknet.     

Publicerad 30.9.2014 kl. 10.57, uppdaterad 27.5.2016 kl. 14.34