Program och strategier – markanvändning och byggande

Utöver med författningar och administrativa beslut styrs markanvändning och byggande också med program och strategier.

Jyrki Katainens regering strävar efter att förbättra energieffektiviteten i markanvändningen och byggandet. Andra mål i regeringsprogrammet beträffande markanvändning och byggande är bland annat att

  • effektivera myndighetsstyrningen av byggandet
  • främja öppenhet i planläggningsverksamheten
  • förbättra kvaliteten på arbetet med att planera byggandet.
  • Regeringprogrammet (Statsrådet)

Miljöministeriets mål är att

Andra riksomfattande porgram och strategier för markanvändning och byggande är

  • strategin för reparationsbyggande främjar förutseende fastighetsskötsel och reparationskultur
  • kulturmiljöstrategin stärker kulturmiljöns värde och skydd
  • kuststrategin säkrar kustområdenas livskraft och naturens mångfald
  • metropolpolitiken stärker Helsingforsnejdens internationella konkurrenskraft och balanserade utveckling
  • statsrådets principbeslut om bullerbekämpning syftar till att sänka bullernivåerna och exponeringen för buller
  • i helhetsbilden för regionstrukturen och trafiken skapas en riksomfattande ståndpunkt om den regionstruktur och det trafiksystem som ska nås på lång sikt.
Publicerad 27.3.2013 kl. 12.24, uppdaterad 27.5.2013 kl. 13.30