Avfall

Aktuellt RSS

Mindre avfallsmängder och mera återvinning – ny plan stakar ut målen för Finlands avfallspolitik

31.5.2017
En ny riksomfattande avfallsplan som sträcker sig till år 2023, Från återvinning till cirkulär ekonomi, sänds på remiss. I planen presenteras målen för avfallshanteringen i Finland under de sex kommande åren samt förslag till åtgärder för hur dessa mål kan främjas. Åtgärder från statsförvaltningens sida är t.ex. frivilliga avtal mellan staten och olika branscher i syfte att främja materialeffektiviteten samt åtgärder för att göra offentliga organisationers anskaffningar mer hållbara.

Tuuli Myllymaa, YHA Kuvapankki
Tuuli Myllymaa, Miljöförvaltningens bildbank

Målet med Finlands avfallspolitik är att främja ett hållbart utnyttjande av naturtillgångarna samt att säkerställa att avfallet inte förorsakar olägenheter för hälsa och miljö. Miljöministeriet deltar i beredningen av avfallspolitiken i Finland och Europeiska unionen, likaså i den globala avfallspolitiken. Ministeriet bereder den nationella avfallslagstiftningen samt styr, utvecklar och följer upp tillämpningen av lagstiftningen. 

Prioritetsordningen styr avfallshanteringen

Avfallshanteringsprincipen bygger på den så kallade prioritetsordningen.

  • I första hand ska man försöka undvika uppkomsten av avfall.
  • Om det uppkommer avfall ska det förberedas för återanvändning eller återanvändas.
  • Om återanvändning är omöjlig, ska avfallet utnyttjas i första hand som material (materialåtervinning) och i andra hand som energi.
  • Avfall kan deponeras på en avstjälpningsplats endast om dess utnyttjande inte är tekniskt eller ekonomiskt möjligt.

Avvikelse från prioriteringsordningen tillåts endast om något annat alternativ är förnuftigare med tanke på miljön. När man väljer avfallshanteringsalternativ enligt prioritetsordningen ska man beakta de verkningar som avfallet har under sin livscykel, miljöskyddet samt de tekniska och ekonomiska förutsättningarna hos den som ansvarar för avfallshanteringen att iaktta prioritetsordningen.

I den riksomfattande avfallsplanen som godkänts av statsrådet, fastställs målbilden för avfallshanteringen fram till 2016 och de åtgärder med vilka man ska nå den.  Även i regeringsprogrammet föreslås flera åtgärder för att förebygga uppkomsten av avfall och främja återvinningen av avfallsmaterial.

Ytterligare information

Specialsakkunnig Sirje Stén, förnamn.efternamn@ym.fi, tfn 0295 250 276

Publicerad 14.5.2013 kl. 14.08, uppdaterad 2.10.2017 kl. 10.46