Cirkulär ekonomi

Kuusakoski19.jpg
Bild: Wilma Hurskainen

I en cirkulär ekonomi hålls resurserna kvar även när produkterna har nått slutet på sin livscykel.  Målet är att redan från början planera och framställa material och produkter på ett sådant sätt att de används och hålls kvar i kretsloppet så länge som möjligt.  Inom återvinningen, som cirkulär ekonomi lätt förväxlas med, fokuserar man å sin sida på att hitta användningsändamål för avfall som redan uppkommit. 

Övergången till en cirkulär ekonomi förutsätter ändringar i hela värdekedjan, allt från produktplaneringen till nya affärs- och marknadsföringsmodeller och konsumtionsbeteendet. Trots sitt namn är den cirkulära ekonomin ingen separat ekonomi, utan en sektorsövergripande och omfattande förändring i verksamhetsformer.

Målet för statsminister Sipiläs regering är att Finland ska bli ett av de främsta länderna inom cirkulär ekonomi före 2025. Genom spetsprojekten för bioekonomi och ren energi påskyndas kan detta mål förverkligas snabbare.

Vägkartan för den cirkulära ekonomin är en plan som uppgjorts i samarbete mellan Sitra, ministerierna och ett stort antal övriga aktörer. Med hjälp av den strävar man efter att förverkliga olika möjligheter med cirkulär ekonomi. Även genomförandet av vägkartan sker i samarbete med olika aktörer.

Potentialen hos cirkulär ekonomi har undersökts i flera projekt

Paketet om cirkulär ekonomi

Det förslag om cirkulär ekonomi som EU-kommissionen gav i december 2015 innehåller en omfattande handlingsplan och ett antal förslag till sådana ändringar i rättsakterna som stöder handlingsplanen. Verkställandet av paketet är i huvudsak förlagt till 2016 och 2017.

Ett år efter att paketet om cirkulär ekonomi offentliggjordes gav kommissionen ut ett s.k. minipaket med följande innehåll:

Publicerad 3.2.2017 kl. 9.10, uppdaterad 1.12.2017 kl. 15.36