Klimatet och luften

Ajankohtaista RSS

IPCC: Klimatet värms upp med alarmerande fart

8.10.2018
Enligt den färska rapport som den mellanstatliga panelen för klimatförändringar, IPCC, publicerat har jordens temperatur redan stigit med ungefär en grad jämfört med förindustriell tid. Om uppvärmningen fortsätter i samma takt som i dagens läge, kommer 1,5-gradersgränsen att överskridas före mitten av århundradet. En överskridning av denna gräns medför betydande risker för både människa och natur.
Allt aktuellt

Målsättningen för miljöministeriets klimatåtgärder är att stabilisera koncentrationen av växthusgaser i atmosfären på en nivå som förhindrar farliga förändringar och som möjliggör anpassning till förändringar.

Målet med luftvården är en luftkvalitet som är så ren att vår livsmiljö blir hälsosam och trivsam och naturens funktioner tryggas. Genom att skydda ozonskiktet vill man säkerställa att ozonskiktet i stratosfären skyddar mot skadlig UV-strålning.

Pyöräilijä
Tarja Hoikkala, Vastavalo.fi

Klimatförändringen kräver både begränsning och anpassning

Miljöministeriet bedriver klimatpolitik på alla arenor för att begränsa klimatförändringen. Kyotoprotokollet och Parisavtalet som båda står under FN:s klimatkonvention samt Europeiska unionens klimatpolitik skapar ramarna för de nationella begränsningsåtgärderna på alla områden i samhället.

Förutom att begränsa klimatförändringen måste vi också förbereda oss för den, eftersom klimatet kommer att bli varmare trots att utsläppen minskar. Miljöministeriet ansvarar för åtgärder som syftar till anpassning till klimatförändringen inom sitt förvaltningsområde, i synnerhet när det gäller områdesanvändningen, byggandet och byggnaderna, tryggandet av den biologiska mångfalden och miljövården.

Luftvård och skydd av ozonskiktet

En hälsosam luft, en atmosfär som är fri från föroreningar och ett ozonskikt som skyddar mot UV-strålning är alla nödvändiga delar i en hälsosam, trivsam och hållbar livsmiljö. Miljöministeriet ansvarar genom det politiska beslutsfattandet och styrningen av förvaltningsområdet för luftvården och skyddet av ozonskiktet i Finland samt deltar i internationellt samarbete för att stärka skyddsåtgärderna både inom EU och globalt.

Ytterligare information

Begränsning av klimatförändringen
Miljörådet MerjaTurunen, tfn 0295 250 301, fornamn.efternamn@ym.fi

Anpassning till klimatförändringen
Miljörådet Antti Irjala, tfn 0295 250 102, fornamn.efternamn@ym.fi

Luftvård
Regeringsrådet Oili Rahnasto, tfn 0295 250 244, fornamn.efternamn@ym.fi

Skydd av ozonskiktet
Konsultativ tjänsteman Eeva Nurmi, tfn 0295 250 209, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 6.8.2014 kl. 10.53, uppdaterad 29.8.2016 kl. 9.04