Luftvård och skydd av ozonskiktet

Aktuellt RSS

Montrealprotokollet, en ren framgångssaga inom internationell miljövård, fyller 30 år

15.9.2017
Den 16 september har det gått 30 år sedan Montrealprotokollet undertecknades. Tack vare Montrealprotokollet återhämtar sig ozonskiktet, och det väntas ha återställts om ca 50–70 år. Alla världens länder har ratificerat avtalet.
Allt aktuellt

Hälsosam luft, en atmosfär som är fri från föroreningar och ett ozonskikt som skyddar mot UV-strålning är väsentligt för en hälsosam, trivsam och hållbar livsmiljö. Miljöministeriet har som uppgift att genom det politiska beslutsfattandet och styrningen av förvaltningsområdet skydda ozonskiktet och luftkvaliteten i Finland.

YHA Kuvapankki Miljöförvaltningens bildbank

Luftföroreningar förorsakar många olägenheter

Luftföroreningar utgör en fara för hälsan. Syftet med luftvårdspolitiken är att minska de skadliga utsläppen och på så sätt minimera halterna av marknära skadliga gaser, såsom svaveldioxid, kväveoxider, flyktiga organiska föreningar och ammoniak. Till de utsläpp som är skadligast för hälsan hör dock små partiklar som tränger ända in i lungblåsorna, visar de senaste forskningsrönen. Partikelutsläppen kommer från bl.a. trafiken, industrin och energiproduktionen samt från småskalig vedeldning. Luftföroreningarna utgör också en miljörisk, för de kan leda till försurning i såväl vattendrag som mark, övergöda vattendrag och ge upphov till skadlig marknära ozon.

Med luftvårdspolitiken vill man hitta åtgärder för att minska luftföroreningarna. Det viktigaste politiska programmet i detta arbete är det nationella luftvårdsprogrammet.

En betydande del av luftföroreningarna kommer dock till Finland från utlandet. Därför krävs det intensivt internationellt samarbete för att luftvårdsmålen ska kunna nås.

Uttunningen av ozonskiktet måste stoppas

Det politiska beslutsfattandet när det gäller skyddet av atmosfären koncentreras kring ozonskiktet som är mycket viktigt för livet på jordklotet. Ozonskiktet filtrerar effektivt UV-strålningen från solen. Överdriven exponering för UV-strålning orsakar hudcancer och ögonsjukdomar samt skadar ekosystemet.

Till följd av människans aktivitet tunnas det livsviktiga ozonskiktet ut av ämnen som släpps ut i luften, framför allt CFC-föreningar dvs. klorfluorkolväten (freoner) och metylbromid. Dessa har använts bland annat som tryckgaser och köldmedium, i skumplast, som släckningsämne, lösningsmedel och vid bekämpning av skadedjur.

I Finland har man genom EU-reglering fastställt begränsningar för användning, import och export av ämnen som bryter ned ozonskiktet. Finland har också förbundit sig till flera internationella avtal, genom vilka man eftersträvar att minska eller förebygga de skadliga effekterna av dessa ämnen. I dag är det i hela EU förbjudet att använda ämnen som bryter ned ozonskiktet, med vissa undantag.

Framtida utmaningar för skyddet av ozonskiktet

De fruktbara åtgärderna för att skydda ozonskiktet har ändå inte gjort luftvården överflödig. Uppvärmningen av klimatet och miljöverkningarna av de ämnen som utvecklats för att ersätta de ozonnedbrytande föreningarna utgör utmaningar inför framtiden.

De största hoten mot ozonskiktet globalt sett är:

  1. Den tilltagande växthuseffekten, vilket kan leda till att temperaturen i stratosfären sjunker och påskyndar nedbrytningen av ozon.
  2. Användningen av HFC-föreningar som utvecklats för att ersätta freonerna och de ökade utsläppen från dem. HFC-föreningarna är kraftiga växthusgaser som i framtiden helt ska ersättas med miljövänliga alternativ.
  3. Utsläppen av freoner som finns lagrade i apparater och produkter
  4. Ökningen av dikväveoxidutsläpp
Publicerad 9.10.2015 kl. 11.10, uppdaterad 24.8.2017 kl. 10.09