Paris klimatavtal

Under det 21:a partsmötet för FN:s klimatkonvention i Paris kom man den 12 december 2015 överens om ett nytt, täckande och juridiskt bindande klimatavtal. I och med avtalet är det första gången som så gott som alla länder i världen har meddelat att de är beredda att vidta åtgärder för att begränsa klimatförändringen. Avtalet kompletterar FN:s ramkonvention om klimatförändring från 1992.

Enligt Parisavtalet är målet att hålla höjningen av den globala medeltemperaturen ordentligt under två grader jämfört med tiden före industrialiseringen, och att åstadkomma åtgärder som begränsar uppvärmningen till högst 1,5 grad. Utöver målen för minskade utsläpp slås det fast ett långsiktigt mål för anpassning till klimatförändringen och ett mål för att styra finansieringstillgångarna mot en klimatbeständig utveckling med låg. Med fem års mellanrum görs det en global helhetsöversyn av parternas gemensamma framsteg i förhållande till avtalsmålen. Den första helhetsöversynen görs 2023.

Ett ytterligare mål i Parisavtalet är att nå den högsta toppen för globala utsläpp av växthusgaser så snabbt som möjligt, och att efter det snabbt minska utsläppen så att utsläppen som orsakas av människan och kolsänkorna är i jämvikt under den senare hälften av århundradet.

Parisavtalet innehåller inga kvantitativa utsläppsförpliktelser, utan parterna förbinder sig att förbereda, informera om, driva och nå sina successiva utsläppsmål.

Parisavtalet trädde i kraft efter att minst 55 parter som tillsammans står för minst 55 procent av de globala utsläppen förbundade sig till det. Nivån för ikraftträdande av Parisavtalet nåddes i oktober 2016 då bland annat EU överlämnade sina ratifikationsinstrument till FN:s generalsekreterare i New York. Avtalet trädde i kraft 30 dagar efter att nivån för ikraftträdande nåtts, det vill säga den 4 november 2016.

 

Läs mer på miljöministerns press meddeleande och se på videon om höjdpunkten.

Mer information:

Outi Honkatukia, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 272, fornamn.efternamn@ym.fi

 

Publicerad 29.8.2016 kl. 9.28, uppdaterad 28.8.2017 kl. 15.25