Miljöskyddslagstiftning

Aktuellt RSS

hallituksen kärkihanke sv

Regeringen lägger fram lagförslag om ett enda serviceställe för miljörelaterade tillstånd

29.11.2018
Regeringen föreslår att det stiftas en ny lag som möjliggör samtidig behandling av vissa miljörelaterade tillstånd. I modellen med ett enda serviceställe kan den som ansöker om tillstånd på en och samma gång elektroniskt ansöka om tillstånd hos flera myndigheter. Den myndighet som samordnar tillståndsärenden sköter kontakten till de andra tillståndsmyndigheterna på kundens vägnar. Målet är att få till stånd en snabbare och smidigare tillståndsprocess.
Allt aktuellt

Styrning av miljöskyddet

Den lagstiftning som syftar till att skydda miljön är mycket omfattande, men den kräver kontinuerlig översyn allt eftersom samhället och behoven förändras. Finlands nationella miljöskyddslagstiftning anknyter också till EU:s regelverk. Finland deltar i egenskap av EU-land i beredningen av nya EU-bestämmelser. Syftet är att, utöver lagstiftning, även med hjälp av miljöministeriets anvisningar och utbildning uppnå målen för miljöskyddet.

Miljöskyddslagen, som trädde i kraft år 2014, bidrar till att vi kan uppnå målen i fråga om skyddet av miljön. Miljöskyddslagen syftar till att

  • förebygga miljöförorening och avhjälpa och minska de olägenheter den kan orsaka
  • säkra att miljön är hälsosam och trivsam och används på ett hållbart sätt, också i ekonomiskt hänseende, så att vår miljö förblir variationsrik
  • förebygga uppkomsten och de skadliga verkningarna av avfall
  • se till att verkningarna av miljöförorenande aktiviteter utvärderas och beaktas ur ett övergripande perspektiv
  • ge allmänheten bättre möjligheter att påverka beslut som gäller miljön
  • bidra till att naturtillgångarna nyttjas på ett hållbart sätt
  • bekämpa klimatförändringen och också i övrigt bidra till en hållbar utveckling.

Verksamheter som innebär risk för miljöförorening ska enligt lagen ha miljötillstånd. Miljöskyddslagen kompletteras av förordningar.

Miljöskyddet är förenat med olika slags tillstånds-, anmälnings- och registreringsförfaranden. De statliga och kommunala myndigheterna ska säkerställa att olika verksamheter genomförs på ett ansvarsfullt och miljövänligt sätt.

Andra lagar som hänför sig till miljöskyddet

Miljöskyddslagen gäller inte fysiska ändringar i miljön, inte heller strukturell förstöring, markanvändning och naturvård. Det finns annan lagstiftning om sådant.

Vattenlagen styr användning av och byggande i vatten, avfallslagen reglerar avfallshanteringen och återvinningen. Det finns också lagstiftning om användningen av genteknik och kemikalier, om havsskydd och om bedömningen av miljökonsekvenser.

 

Publicerad 8.8.2016 kl. 13.17, uppdaterad 16.9.2016 kl. 9.47