Avfallslagstiftningen främjar förnuftig användning av naturresurser och förebygger avfallets olägenheter

Målet med avfallslagstiftningen är att

 • förebygga den fara och skada för hälsa och miljö som avfall och avfallshantering orsakar
 • minska mängden avfall och dess skadlighet
 • främja hållbar användning av naturresurser
 • trygga fungerande avfallshantering och förebygga nedskräpning.
Avfallslagstiftningen omfattar allt avfall, dock inte vissa typer av specialavfall, t.ex. kärnavfall. Vår avfallslagstiftning följer utvecklingen hos EU:s avfallslagstiftning, men i vissa avseenden är våra författningar strängare och mera omfattande än motsvarande EU-bestämmelser.

Avfallslagen och alla centrala förordningar om avfall har reviderats åren 2011-2016.

Allmänna författningar

När avfall upphör att vara avfall

I Europeiska kommissionens och rådets förordningar definieras sk. EoW-kriterier för järn-, stål- och aluminiumskrot, krossglas samt kopparskrot.  Nämnda material upphör att vara avfall om de  uppfyller kraven i förordningarna.

Behandling och återvinning av avfall

Författningar om olika typer av avfall, produkter och branscher

 • Statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer 520/2014 (Finlex) och promemoria (på finska, pdf) samt promemoria till ändring 104/2015 (på finska, pdf)
 • Statsrådets förordning om utvinningsavfall 190/2013 (Finlex) och promemoria (på finska, pdf) samt promemoria till ändring 102/2015 (på finska, pdf)
 • Statsrådets förordning om skrotfordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon 123/2015 (Finlex) och promemoria (på finska, pdf) samt promemoria (på finska, pdf) till ändring 733/2016 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om skrotningsunderstöd för fordon 582/2004 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter 519/2014 (Finlex) och promemoria (på finska, pdf) samt promemoria till ändring 105/2015 (på finska, pdf)
 • Statsrådets förordning om kompetenskrav för den som hanterar anordningar som innehåller fluorerade växthusgaser eller ämnen som bryter ned ozonskiktet 766/2016 (Finlex)
 • Lag om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning 387/2013 (Finlex)
 • Miljöministeriets förordning om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning 419/2013 (Finlex) och promemoria till ändring 499/2014 (på finska, pdf)
 • Statsrådets förordning om begränsning av användningen av PCB-utrustning och om behandling av PCB-avfall 958/2016 (Finlex) och promemoria (pdf, på finska)
 • Statsrådets beslut om amalgamhaltigt avloppsvatten och avfall 112/1997 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om separat insamling och återvinning av kasserade däck  527/2013 (Finlex) och promemoria (på finska, pdf)
 • Statsrådets förordning om separat insamling och materialåtervinning av returpapper 528/2013 (Finlex) och promemoria (på finska, pdf)
 • Statsrådets förordning om förpackningar och förpackningsavfall 518/2014 (Finlex) och promemoria (på finska, pdf)
 • Statsrådets förordning om ett retursystem för dryckesförpackningar 526/2013 (Finlex) och promemoria (på finska, pdf)
 • 2009/292/EG (EUR-Lex): Kommissionens beslut  om villkoren för ett undantag för lådor, backar och pallar av plast avseende de koncentrationer av tungmetaller som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv om förpackningar och förpackningsavfall
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 (EUR-Lex) om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel (förordning om animaliska biprodukter)
 • Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 (EUR-Lex) om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning  om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter

Avfallstransporter

På internationella transporter av avfall tillämpas EG:s s.k. avfallstransportförordning. Den är som sådan gällande lagstiftning som samtliga medlemsländer i EG och EEG ska iaktta. Förordningen innehåller detaljerade bestämmelser om övervakningen av export, import och transitering av avfall och om de tillstånd som krävs för detta.

 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 (EUR-Lex) om transport av avfall 

Avfallstransportförordningen har kompletterats med två separata EG-förordningar som gäller export av avfall som uppräknas i den s.k. gröna listan i bilaga II till avfallstransportförordningen till andra länder än OECD:s medlemsländer. Förordningarna innehåller bestämmelser för enskilda länder om vilka övervakningsförfaranden som ska tillämpas när vissa avfallsslag som nämns i den gröna listan transporteras till ett land utanför OECD för att återvinnas där.

Avfallstransportförordningens föreskrifter har kompletterats på nationell nivå i kapitel 12 i avfallslagen. Där föreskrivs de förutsättningar under vilka den behöriga myndigheten kan godkänna att avfall transporteras till eller från Finland eller via finskt territorium.

Mer information

Miljöråd Susanna Wähä, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn 0295 250 325

Publicerad 28.11.2016 kl. 13.45, uppdaterad 14.2.2017 kl. 10.48