Avfallslagstiftningen främjar förnuftig användning av naturresurser och förebygger avfallets olägenheter

Målet med avfallslagstiftningen är att

 • förebygga den fara och skada för hälsa och miljö som avfall och avfallshantering orsakar
 • minska mängden avfall och dess skadlighet
 • främja hållbar användning av naturresurser
 • trygga fungerande avfallshantering och förebygga nedskräpning.
Avfallslagstiftningen omfattar allt avfall, dock inte vissa typer av specialavfall, t.ex. kärnavfall. Vår avfallslagstiftning följer utvecklingen hos EU:s avfallslagstiftning, men i vissa avseenden är våra författningar strängare och mera omfattande än motsvarande EU-bestämmelser.

Avfallslagstiftningen håller på att revideras. Avfallslagen och vissa centrala förordningar reviderades åren 2011-2014. Arbetet med att revidera förordningarna kommer antagligen att pågå åtminstone till år 2016.

Allmänna författningar

När avfall upphör att vara avfall

I EU:s nya avfallsdirektiv föreskrivs bedömningsgrunderna för att avgöra när avfall upphör att vara avfall.

Miljöministeriet tillsatte den 3 juli 2014 en arbetsgrupp med uppgift att utreda egenskaperna hos de gaser som uppstår genom termisk behandling av avfall och reningen av dessa på så sätt att den renade gasen inte längre utgör avfall och förbränning av den inte orsakar större utsläpp än de som uppstår vid förbränning av naturgas.

Behandling och återvinning av avfall

Författningar om olika typer av avfall, produkter och branscher

 • Statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer 520/2014 (Finlex) och promemoria (på finska, pdf) och motiveringspromemoria till ändring 104/2015 (på finska, pdf)
 • Statsrådets förordningom utvinningsavfall 190/2013 (Finlex) och promemoria (på finska, pdf) och motiveringsprememoria till ändring 102/2015 (på finska, pdf)
 • Statsrådets förordning om skrotfordon och om begränsning av användningen av farliga ämnen i fordon 123/2015 (Finlex) och promemoria (på finska, pdf)
 • Statsrådets förordning om skrotningsunderstöd för fordon 582/2004 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter 519/2014 (Finlex) och promemoria (på finska, pdf) och motiveringspromemoria till ändring 105/2015 (på finska, pdf)
 • Lag om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning 387/2013 (Finlex)
 • Miljöministeriets förordningom ändring av bilaga I och II till miljöministeriets förordning om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning 499/2014 (Finlex) och promemoria (på finska, pdf)
 • Miljöministeriets förordning om begränsning av användning av farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning 419/2013 (Finlex)
 • Statsrådets beslutom begränsning av användningen av PCB och PCT 1071/1989 (Finlex)
 • Statsrådets beslutom tagande ur bruk av PCB och PCB-utrustning samt behandling av PCB-avfall 711/1998 (Finlex)
 • Statsrådets beslutom ämnen som bryter ned ozonskiktet 262/1998 (Finlex)
 • Statsrådets förordningom underhåll av anläggningar som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorerade växthusgaser 452/2009 (Finlex)
 • Statsrådets beslutom amalgamhaltigt avloppsvatten och avfall 112/1997 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om separat insamling och återvinning av kasserade däck  527/2013 (Finlex) och promemoria (på finska, pdf)
 • Statsrådets förordning om separat insamling och materialåtervinning av returpapper 528/2013 (Finlex) och promemoria (på finska, pdf)
 • Statsrådets beslutom förpackningar och förpackningsavfall 962/1997 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om ett retursystem för dryckesförpackningar 526/2013 (Finlex) och promemoria (på finska, pdf)
 • 2009/292/EG (EUR-Lex): Kommissionens beslut  om villkoren för ett undantag för lådor, backar och pallar av plast avseende de koncentrationer av tungmetaller som fastställs i Europaparlamentets och rådets direktiv om förpackningar och förpackningsavfall
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 (EUR-Lex) om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (förordning om animaliska biprodukter)
 • Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 (EUR-Lex) om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning  om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter
 • Rådets förordning (EU) nr 333/2011 (EUR-Lex) om kriterier för fastställande av när vissa typer av metallskrot upphör att vara avfall
 • Kommissionens förordning (EU) nr 1179/2012 om kriterier för fastställande av när vissa typer av krossglas upphör att vara avfall enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG
 • Kommissionens förordning (EU) nr 715/2013 om kriterier för när kopparskrot upphör att vara avfall enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG

Avfallstransporter

På internationella transporter av avfall tillämpas EG:s s.k. avfallstransportförordning. Den är som sådan en gällande lagstiftning som samtliga medlemsländer i EG och EEG ska iaktta. Förordningen innehåller detaljerade bestämmelser om övervakningen av export, import och transitering av avfall och om de tillstånd som krävs för detta.

Avfallstransportförordningen har kompletterats med två separata EG-förordningar som gäller export av avfall som uppräknas i den s.k. gröna listan i bilaga II till avfallstransportförordningen till andra länder än OECD:s medlemsländer. Förordningarna innehåller bestämmelser för enskilda länder om vilka övervakningsförfaranden som ska tillämpas när vissa avfallsslag som nämns i den gröna listan transporteras till ett land utanför OECD för att återvinnas där.

Avfallstransportförordningens föreskrifter har kompletterats på nationell nivå i kapitel 12 i avfallslagen. Där föreskrivs de förutsättningar under vilka den behöriga myndigheten kan godkänna att avfall transporteras till eller från Finland eller via finskt territorium.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1013/2006 (EUR-Lex) om transport av avfall 

Rättsakter om de övervakningsförfaranden som ska tillämpas vid export av avfall som nämns i bilaga II till avfallstransportförordningen till andra länder än OECD:s medlemsländer:

Andra författningar

 • Avfallsskattelag 1126/2010 (Finlex)
 • Lag om oljeavfallsavgift (på finska) 894/1986 (Finlex)
 • Inrikesministeriets polisförordnandeom vissa trafik- och vistelseförbud 1191/1997 (Finlex)
 • Statsrådets beslutom de allmänna villkoren för understöd som främjar miljövården 894/1996 (Finlex)
 • Miljöskyddslag för sjöfarten 1672/2009 (Finlex)
 • Statsrådets förordningom miljöskydd för sjöfarten 76/2010 (Finlex)
 • Lag om flyttning av fordon 828/2008 (Finlex)
 • Lag om accis på vissa dryckesförpackningar 1037/2004 (Finlex)

Miljöministeriets anvisningar

Mer information

Miljöråd Riitta Levinen, fornamn.efternamn@ymparisto.fi, tfn 0295 250 162

Publicerad 3.5.2016 kl. 10.16, uppdaterad 3.5.2016 kl. 10.41