Kemikalielagstiftningen

Ett av huvudmålen för kemikalielagstiftningen är att förebygga miljöolägenheter som beror på kemikalier redan innan de hinner orsaka problem.

Europeiska gemenskapens kemikalielagstiftning har genomgått kraftiga förändringar de senaste åren. Utöver REACH-förordningen finns det flera andra förordningar på gemenskapsnivå som gäller kemikalier, och dessa utgör direkt tillämplig lagstiftning i medlemsländerna.

 • Europeiska parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) (EUR-Lex)
 • Europeiska parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP) (EUR-Lex)
 • Europeiska parlamentets och rådets förordning (EG) nr 850/2004 om långlivade organiska föroreningar (EUR-Lex)
 • Europeiska parlamentets och rådets förordning (EG) nr 689/2008 om export och import av farliga kemikalier (EUR-Lex)
 • Europeiska parlamentets och rådets förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel (EUR-Lex)
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter (EUR-Lex)
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden (EUR-Lex)
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009  om ämnen som bryter ned ozonskiktet
  (EUR-Lex)
 • Europeiska parlamentets och rådets förordning  (EU) nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser och om upphävande av förordning (EG) nr 842/2006 (EUR-Lex)

Lagstiftningen i Finland har varit föremål för upprepade ändringar  i över 10 års tid. En betydande del av ändringarna har hänfört sig till strävan att ha bättre kontroll över miljörisker än tidigare.

 • Kemikalielag 599/2013 (Finlex)
 • Kemikalieförordning 675/1993 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om detaljförsäljning av kemikalier 573/2011 (Finlex)
 • Miljöskyddslag 527/2014 (Finlex)
 • Miljöskyddsförordning 713/2014 (Finlex)
 • Lag om växtskyddsmedel 1563/2011 (Finlex)
 • Avfallslag 646/2011 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om avfall 179/2012 (Finlex)
 • Hälsoskyddslag 763/1994 (Finlex)
 • Lag om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor 390/2005 (Finlex)
 • Lag om begränsning av användningen av farliga ämnen i elektriska och elektroniska produkter 387/2013 (Finlex)

Statsrådets förordningar och beslut

 • Statsrådets förordning om biocidpreparat 418/2014 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar 435/2001 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa målarfärger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering 837/2005 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön (1022/2006 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om avloppsvatten från tätbebyggelse 888/2006 (Finlex)
 • Statsrådets beslut om ämnen som bryter ned ozonskiktet 262/1998 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om underhåll av anläggningar som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorerade växthusgaser (452/2009)
 • Statsrådets beslut om tagande ur bruk av PCB och PCB-utrustning samt behandling av PCB-avfall 711/1998 (Finlex)
 • Statsrådets beslut om amalgamhaltigt avloppsvatten och avfall 112/1997 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om övervakning av hanteringen och upplagringen av farliga kemikalier 855/2012 (Finlex)
 • Statsrådets beslut om förbud mot att bekämpningsmedel som innehåller vissa aktiva substanser släpps ut på marknaden och används 1361/1996 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om luftkvaliteten 38/2011 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om batterier och ackumulatorer 520/2014 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om undantag från de bestämmelser i bilaga XVII till REACH-förordningen som gäller begränsningar av tillverkning, utsläppande på marknaden och användning av vissa farliga ämnen, blandningar och varor (647/2009) (Finlex)

Ministeriernas förordningar och beslut

 • Miljöministeriets förordning om ansökningar och anmälningar gällande biocidpreparat och deras verksamma ämnen 419/2014 (Finlex)
 • Miljöministeriets förordning om ansökan om godkännande eller registrering av biocidpreparat och om tillbakadragande av sådana från marknaden och särskilda villkor för dem 20/2008 (Finlex)
 • Social- och hälsovårdsministeriets förordning om förpackning och märkning av biocidpreparat 422/2000 (Finlex)
 • Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för klassificering samt märkning av kemikalier 807/2001 (Finlex)
 • Social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av uppgifter om kemikalier 553/2008 (Finlex)
 • Social- och hälsovårdsministeriets förordning om kemikalier som avses i bilaga VI till CLP-förordningen 5/2010 (Finlex)
 • Social- och hälsovårdsministeriets förordning om lämnande av uppgifter om mängder i fråga om kemikalier 1155/2011 (Finlex)

Mera information

Konsultativ tjänsteman Pirkko Kivelä, tel. 050 362 2041, förnamn.efternamn@ymparisto.fi

Publicerad 13.8.2014 kl. 14.55, uppdaterad 30.4.2015 kl. 11.01