Luftvårdslagstiftningen

Luftvårdslagen och luftvårdsförordningen upphävdes när miljöskyddslagen och miljöskyddsförordningen trädde i kraft 1.3.2000. Nivån på luftskyddskraven förblev ungefär som förr, och största delen av luftvårdslagens bestämmelser ingår i miljöskyddslagen. De allmänna föreskrifter och anvisningar som meddelats med stöd av luftvårdslagen förblev i kraft, fastän luftvårdslagen och luftvårdsförordningen upphävdes.

Med stöd av luftvårdslagen och miljöskyddslagen har statsrådet utfärdat följande förordningar och beslut:

Luftkvalitet

 • Statsrådets förordning om luftkvaliteten 79/2017 (Finlex) och promemoria (på finska, pdf), se även lag om ändring av miljöskyddslagen 13/2011 (Finlex)
 • Statsrådets beslut om riktvärden för luftkvalitet och målvärde för svavelnedfall 480/1996 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om arsenik, kadmium, kvicksilver, nickel och polycykliska aromatiska kolväten i luften 113/2017 (Finlex) och promemoria (på finska, pdf)

Utsläpp

 • Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa målarfärger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering 837/2005 (Finlex), se även lag om ändring av miljöskyddslagen 814/2005 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om ändring av 2 och 6 § i statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa målarfärger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering 813/2010 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa målarfärger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering 6/2011 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om ändring av bilaga 3 till statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa målarfärger och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering 269/2012 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om begränsning av tomgång för motorfordon 1266/2002 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp som leds ut i luften från vissa verksamheter och anläggningar som använder organiska lösningsmedel 64/2015 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om begränsning av utsläppen av avgaser och partiklar från förbränningsmotorer 844/2004 (Finlex) och ändring av förordningen 398/2005 (Finlex)
 • Statsrådets beslut om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar vid upplagring och distribution av bensin 468/1996 (Finlex) och ändring av beslutet 1264/2002 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om återvinning av bensinångor vid distributionsstationer 1085/2011 (Finlex) och ändring av förordningen 198/2016 (Finlex).

 Bränslen

 • Lag om minskning av växthusgasutsläppen under hela livscykeln från vissa drivmedel 170/2018 (Finlex). Regeringens proposition RP 184/2017 (pdf) gällande lagen.
 • Lag om ändring av 2 § i lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen 171/2018 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om kvalitetskraven på motorbensin, dieselolja och vissa andra flytande bränslen 1206/2010 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om ändring av stadsrådets förordning om miljöskydd för sjöfarten 1205/2010 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om svavelhalten i tung brännolja och lätt brännolja 413/2014 (Finlex)
 • Statsrådets beslut om oljeavfallshantering 101/1997 (Finlex)
 • Statsrådets beslut om svavelhalten för stenkol 888/1987 (Finlex)
 • Med stöd av miljöskyddslagen för sjöfarten 1672/2009 (Finlex) har statsrådet utfärdat förordningen om miljöskydd för sjöfarten 76/2010 (Finlex) där svavelhalten i marina bränslen begränsas.

Förbränningsanläggningar

 • Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp från stora förbränningsanläggningar 936/2014 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider samt partikelutsläpp från förbränningsanläggningar och gasturbiner med en bränsleeffekt på minst 50 megawatt 1017/2002 (Finlex)upphävs med den tillämpas dock till och med den 31 december 2015 på de anläggningar som avses i 2 § 5 punkten i förordningen (96/2013)
 • Sammandrag (pdf) av enligt 51 § i förvaltningslagen (434/2003) korrigerat miljöministeriets beslut (16.2.2016) om ändring av statsrådets beslut av den 20 december 2012 om en i 101 § i miljöskyddslagen (527/2014) avsedd nationell övergångsplan för stora förbränningsanläggningar (pdf, på finska)
 • Kommissionens beslut (30.6.2016) om Finlands anmälan av en ändrad nationell övergångsplan som avses i artikel 32 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp (pdf)
 • Kommissionens genomförandebeslut (10.2.2012) om fastställande av regler för de nationella övergångsplaner som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv om industriutsläpp K(2012) 612 (pdf, 826 kb)
 • Kommissionens genomförandebeslut (7.5.2012) om fastställande av start- och stopperioder enligt Europarlamentets och rådets direktiv om industriutsläpp C(2012) 2948 (pdf, 721 kb)
 • Statsrådets förordning om miljöskyddskrav för medelstora energiproducerande enheter och energiproducerande anläggningar 1065/2017 (Finlex) och promemoria (på finska, pdf)
 • Upphävt statsrådets förordning om miljöskyddskrav för energiproducerande enheter med en bränsleeffekt som understiger 50 megawatt 750/2013 (Finlex) och promemoria (på finska, pdf)
 • Upphävt statsrådets förordning om ändring av 5 § i statsrådets förordning om miljöskyddskrav för energiproducerande enheter med en bränsleeffekt som understiger 50 megawatt 383/2016 (Finlex) och promemoria (på finska, pdf)
 • Promemoria till upphävt statsrådets förordning om miljöskyddskrav för energiproducerande enheter med en bränsleeffekt som understiger 50 megawatt 445/2010 (Finlex) och promemoria (på finska, pdf)

Ozonskiktet

 • Statsrådets beslut om ämnen som bryter ned ozonskiktet 262/1998 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om underhåll av anläggningar som innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorerade växthusgaser  452/2009 (Finlex)

Ytterligare information

Regeringssekreterare Katariina Haavanlammi, tfn. 0295 250 072, förnamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 20.3.2018 kl. 10.50, uppdaterad 20.3.2018 kl. 10.48