Miljöskadelagstiftningen

Förebyggandet av olyckor och andra föroreningsolyckor regleras utöver miljövårdslagstiftningen även genom havsskyddslagstiftningen, kemikalielagstiftningen och kärnenergilagen.

Den som förorsakat en skada är i första hand ansvarig för att den förorenade miljön iståndsätts. Med stöd av miljöskyddslagen kan tillsynsmyndigheten inleda behövliga åtgärder för att iståndsätta den förorenade miljön. I miljöskyddslagens 14 kapitel bestäms dessutom särskilt om ansvaret att sanera förorenad mark och grundvatten.

På person- och sakskador samt bekämpnings- och iståndsättningsarbeten tillämpas i stället för den allmänna skadeståndslagstiftningen en särskild lagstiftning, det vill säga lagen om ersättning för miljöskador. Även den lagstadgade miljöskadeförsäkringen ersätter sådana miljöskador som avses i lagen om ersättning för miljöskador (737/1994). Sjölagens 10 kapitel tillämpas på ersättning för oljeskada som förorsakas av fartyg och atomansvarighetslagen på ersättning för atomskada.

EU:s såkallade miljöansvarsdirektiv (2004/35/EG) om att förebygga och avhjälpa miljöskador har verkställts med lagen om avhjälpande av vissa miljöskador, med ändringar i naturvårdslagen, miljöskyddslagen, vattenlagen och gentekniklagen samt med statsrådets förordning om avhjälpande av vissa miljöskador. Här hittar du en tabell som innehåller fall i vilka myndigheten har tillämpat miljöansvarsdirektivet.

 • Miljöskyddslag 527/2014 (Finlex)
 • Miljöskyddslag för sjöfarten 1672/2009 (Finlex)
 • Lag om bekämpande av oljeskador 1673/2009 (Finlex)
 • Statsrådets förordning  om bekämpning av oljeskador 249/2014 (Finlex)
 • Lag om ersättning för miljöskador 737/1994 (Finlex)
 • Lag om miljöskadeförsäkring 81/1998 (Finlex)
 • Förordning om miljöskadeförsäkring 47/2015 (Finlex)
 • Lag om avhjälpande av vissa miljöskador 383/2009 (Finlex)
 • Naturvårdslag 1096/1996 (Finlex)
 • Vattenlag 587/2011 (Finlex)
 • Gentekniklag 377/1995 (Finlex)
 • Statsrådets förordning om avhjälpande av vissa miljöskador 713/2009 (Finlex)
 • Havsskyddslag 1415/1994 (Finlex)
 • Kärnenergilag 990/1987 (Finlex)
 • Atomansvarighetslag 484/1972 (Finlex)
 • Räddningslag 379/2011 (Finlex)
 • Lag om oljeskyddsfonden 1406/2004 (Finlex)

Mer information

Lagstiftningsråd Erja Werdi, tfn 0295 250 312, fornamn.efternamn@ym.fi

Specialsakkunnig Mari-Linda Harju-Oksanen, tfn 0295 250 040, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 9.2.2015 kl. 10.10, uppdaterad 16.8.2017 kl. 9.33