Revidering av miljöskyddslagen

Miljöministeriet tillsatte den 30 november 2011 ett projekt för revidering av miljöskyddslagen (YM038:00/2011). Utifrån de förslag som lades fram under projektets gång har det beretts en ny miljöskyddslag (527/2014) och en ändring av den (423/2015). Syftet med revideringen av miljöskyddslagen är att göra tillståndsförfarandena smidigare bl.a. genom att minska antalet överlappande funktioner och införa enklare förfaranden.

I den sista revideringsfasen, fas 3, fortsätter arbetet för smidigare förfaranden ‒ nu bereds anmälningsförfarandet

I den tredje revideringsfasen är avsikten att göra tillståndsbehandlingen ännu smidigare. Det utreds framför allt vilka förutsättningarna är att skapa ett nytt, enklare anmälningsförfarande som kan ersätta miljötillståndsförfarandet. Dessutom utreds förutsättningarna att i hög grad låta anmälningsförfarandet omfatta djurstallar och att genom branschspecifika förordningar av statsrådet utfärda bestämmelser om sådant som i dag avgörs i tillståndsvillkoren.

Evanemanget om ett nytt anmälningsförfarande som bereds i miljöskyddslagen 7.2.2018

Evanemanget kan följas i följande webbplats: http://videonet.fi/ym/20180207/

Tidigare faser av revideringen

Revideringsfas 1: regeringens proposition med förslag till miljöskyddslag

Republikens president stadfäste den nya miljöskyddslagen i den 26 juni 2014. Genom miljöskyddslagen genomförs direktivet om industriutsläpp i den nationella lagstiftningen, vilket förbättrar och förenhetligar de krav på tillämpning av bästa tillgängliga teknik som tryggar miljöns tillstånd. Ett mål är också att effektivisera tillståndsförfarandet inom miljöskyddet och tillsynen över tillstånden. Tack vare revideringen kan betydelsefulla naturvärden beaktas allt bättre i prövningen av miljötillstånd för torvutvinning.

Revideringsfas 2

I den andra projektfasen bedömdes behovet att ändra miljöskyddslagen och annan miljölagstiftning som tillämpas på de verksamheter som avses i miljöskyddslagen. Revideringen var inriktad på att

  • åstadkomma smidigare förfaranden för förhandskontroll och översyn av tillstånd
  • förtydliga sambandet mellan de tillståndsförfaranden som behandlas i olika miljölagar och
  • förbättra utnyttjandet av bedömningar och utredningar av verksamheters miljökonsekvenser i miljötillståndsförfarandet.

Den regeringsproposition med förslag till lagar om ändring av miljöskyddslagen och av marktäktslagen som utarbetades utifrån beredningen under fas 2 överlämnades till riksdagen den 20 november 2014. I propositionen finns bestämmelser om effektiviserad behandling av miljötillstånd, gemensam behandling av tillstånd som avses i miljöskyddslagen och marktäktslagen och ändrade gränser för tillståndsplikt när det gäller djurstallar. Med stöd av propositionen godkändes en ändring (423/2015) av miljöskyddslagen.

Läget för författningsändringarna under fas 3

Lagen om ändring av miljöskyddslagen (437/2017, regeringens proposition 8/2017 rd) har trätt i kraft den 1 september 2017. I lagändringen ingår lättnader i tillståndsplikten för de verksamheter som ingår i den nationella förteckningen över anläggningar och sådana bestämmelser för myndighetsrådgivningen i anslutning till tillståndsansökan som är mer exakta än den allmänna lagstiftningen om förvaltning.

Det föreslås att tillståndsplikten ska slopas helt i fråga om verksamheter som på det allmänna planet har små miljökonsekvenser. Till dessa verksamheter hör bl.a. pelleteringsanläggningar, fanerfabriker, inrättningar där textilier tvättas och helikopterflygplatser för räddningsverksamhet.

Dessutom ska tillämpningsområdet för registreringsförfarandet, som är administrativt lättare än tillståndsförfarandet, utvidgas. Den mest centrala ändringen i anslutning till detta är att de permanenta betongstationer och fabriker som tillverkar betongprodukter som i dag omfattas av tillståndsplikt ska övergå till ett registreringsförfarande. Dessa verksamheter ska då följa allmänna miljöskyddskrav som fastställs genom förordning av statsrådet.

Enligt förslaget ska även tröskeln för tillståndsplikt för verksamheter som använder organiska lösningsmedel höjas, och en del av dessa verksamheter ska övergå till ett registreringsförfarande.

Mer information

Oili Rahnasto, regeringsråd, tfn 0295 250 244, fornamn.efternamn@ym.fi

Förteckningen över anläggningar och tillämpningsområdet för anmälningsförfarandet: Anneli Karjalainen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 250 117, fornamn.efternamn@ym.fi

Anmälningsförfarandet: Tia Laine-Ylijoki-Laakso, regeringsråd, tfn 02952 50150, fornamn.efternamn@ym.fi

Djurstallar: Markus Tarasti, överinspektör, tfn 0295 250 291,  fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 1.8.2018 kl. 12.30, uppdaterad 1.8.2018 kl. 11.43