Ministeriets beslut om miljöinformation

I Finland är offentligheten den huvudsakliga principen i alla förvaltningsärenden – även i miljöfrågor. Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet förutsätter att myndighetshandlingar är offentliga om inte något annat har föreskrivits.

  • Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999 (Finlex)

EU har stiftat skilt om allmänhetens tillgång till miljöinformation.

Finland har i verkställandet av direktivet utgått från att den nationella lagstiftningen i sig är redan heltäckande. För att verkställigheten skall vara fullständigt komplett, har Finland ändå ändrat den giltiga lagstiftningen så att den allmänna offentlighetsplikten i myndighetsverksamhet har utökats att även täcka de vatten- och avloppsanläggningar som inte tidigare lydde under offentlighetslagstiftningen.

  • Lag om ändring av 16 § i lagen om vattentjänster 54/2005 (Finlex)

Därutöver har miljöministeriet gett ett beslut där detaljerade tillämpningsanvisningar ges om verkställandet. Beslutet gäller de regionala miljöcentralernas och Finlands miljöcentrals uppgifter vid säkerställandet av att miljöinformation är tillgänglig, sprids aktivt och systematiskt och att den är av hög kvalitet.

  • Ministeriets beslut om uppgifter som direktivet 2003/4/EG förutsätter för att säkerställa miljöinformationens tillgänglighet, aktiva och systematiska spridning samt kvalitet. Given 9.2.2005. Beslut på finska (Word-dokument)
  • Memorandum om ministeriets beslut om vissa uppgifter som Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG förutsätter för att säkerställa miljöinformationens tillgänglighet, aktiva och systematiska spridning samt kvalitet. Memorandum på finska (Word-dokument)

Mera information

Miljöråd Jarmo Muurman, tel. 0295 250 185, förnamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 24.3.2013 kl. 11.19, uppdaterad 28.6.2016 kl. 12.51