Olje- och kemikalieskador

Miljöministeriet styr, följer upp och utvecklar bekämpningen av oljeskador och fartygskemikalieskador. Ministeriet har hand om de ekonomiska resurserna, förbättrar lagstiftningen och styr verkställandet av lagstiftningen. Dessutom koordinerar miljöministeriet det internationella samarbetet i anslutning till avtal om olje- och kemikaliebekämpning.

Bekämpningsberedskapen har under ledning av Finlands miljöcentral byggts upp långsiktigt och målmedvetet, och den grundar sig på samarbete mellan flera myndigheter och intressentgrupper. Beredskapen för bekämpning av oljeskador till havs stöder sig på marinens, gränsbevakningsväsendets och ett flertal rederiers kombinationsfartyg som är försedda med bekämpningsmateriel och som deltar i gemensamma övningar. Räddningsverken ansvarar för bekämpningen av olje- och kemikalieskador inom respektive område och deltar även i bekämpningen av fartygskemikalieolyckor. Med oljeskyddsfondens riktade medel upprätthåller man beredskap för bekämpning av oljeskador på land och till havs och med dessa medel täcker man även skadekostnader. Stora oljelager och hamnar är dessutom skyldiga att ha beredskap för skadebekämpning.

Jouko Pirttijärvi, YHA Kuvapankki
Jouko Pirttijärvi, Miljöförvaltningens bildbank

Olje- och kemikalieskador till havs och i inlandsvatten

Finlands minimimål är att i samarbete med grannstaterna till havs kunna bekämpa ett oljeutsläpp på 30 000 ton i Finska viken, 20 000 ton i Skärgårdshavet och 5 000 ton i Bottniska viken inom tre dygn på isfritt vatten och inom tio dygn under isförhållanden. I djupleden i Saimen innebär bekämpning av oljeskador huvudsakligen sanering av stränder. När det gäller fartygsoljeolyckor i det området motsvarar scenariot 300 ton.

Oljeskador i skärgårds- och kustvatten ska kunna bekämpas så att olja inte når den inre skärgården och fastlandets stränder och så att oljan samlas in inom en månad. Vid kusterna är målet att största delen av stränderna ska ha sanerats inom tre månader från olyckan.

Myndigheternas och intressentgruppernas uppgifter

Miljöskador bekämpas i samarbete mellan flera myndigheter, varav de mest centrala är Finlands miljöcentral, närings-, trafik- och miljöcentralerna, kommunerna, Trafiksäkerhetsverket, marinen, räddningsverken och gränsbevakningsväsendet. I bekämpningen av oljeskador på havet deltar dessutom affärsverk, till exempel Meritaito Ab, rederierna för skärgårdens förbindelsefartyg samt frivilligorganisationer, såsom WWF Finland.

Ytterligare information

Specialist Magnus Nyström, tfn 0295 250 212, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 7.3.2013 kl. 11.09, uppdaterad 20.6.2018 kl. 13.43