Olje- och kemikalieskador

Miljöministeriet leder bekämpningen av oljeskador på land och på havet samt kemikalieskador på havet. Ministeriet säkerställer tillräckliga resurser, förbättrar lagstiftningen och styr verkställandet av lagstiftningen. Dessutom koordinerar miljöministeriet det internationella samarbetet som hänför sig till avtal om olje- och kemikaliebekämpning.

Jouko Pirttijärvi, YHA Kuvapankki
Jouko Pirttijärvi, Miljöförvaltningens bildbank


Bekämpningsberedskapen är långsiktigt och målmedvetet uppbyggd. I enlighet med regeringsprogrammet (2011) förbättrar Finland sin kapacitet för olje- och kemikaliebekämpning bland annat genom att anskaffa nya bekämpningsfartyg. Med oljeskyddsfondens riktade medel upprätthåller man beredskapen för bekämpning av oljeskador på land och på havet samt täcker skadekostnaderna.

Oljeskador på havet

Finlands minimimål för 2015 är att i samarbete med grannstater kunna bekämpa en oljeskada på 30 000 ton i Finska viken, på 20 000 ton i Skärgårdshavet och på 5 000 ton i Bottniska viken inom tre dygn på öppet hav och inom tio dygn under isförhållanden.

Oljeskador i skärgårds- och kustvatten bör bekämpas så att oljeutsläpp i inre skärgården och på fastlandets stränder undviks och så att oljan samlas in inom en månad. Vid kusterna är målet att majoriteten av stränderna är sanerade inom tre månader från olyckan.

Myndigheternas uppgifter

Miljöskador bekämpas i samarbete med flera myndigheter, varav de mest centrala är Finlands miljöcentral, närings-, trafik- och miljöcentralerna, kommunerna, Trafiksäkerhetsverket, marinen, räddningsverken och gränsbevakningsväsendet. I bekämpningen av oljeskador på havet deltar dessutom affärsverk, till exempel Arctia Shipping AB och Meritaito AB, och organisationer som Världsnaturfonden WWF.

Ytterligare information

Specialist Magnus Nyström, tfn 0295 250 212, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 7.3.2013 kl. 11.09, uppdaterad 10.6.2016 kl. 8.40