Internationellt samarbete – olje- och kemikalieskador

För att bekämpa omfattande skador från fartygsolja eller kemikalier i Östersjöområdet krävs internationellt samarbete som baseras på gemensamma direktiv. Beträffande Östersjöområdet sker samarbete inom ramarna för kommissionen för skydd av östersjöns marina miljö (HELCOM) och det nordiska samarbetsavtalet om bekämpning (Köpenhamnsavtalet). Dessutom har Finland ingått bilaterala avtal om samarbete kring oljebekämpning med Ryssland och Estland.

Europeiska sjösäkerhetsbyrån (EMSA) kompletterar EU-ländernas bekämpningsresurser genom att utrusta och hyra ut bekämpningsfartyg i Östersjöområdet.

Öljyntorjunta-alus, Halli
Jouko Pirttijärvi, Miljöförvaltningens bildbank

Internationella avtal

  • Överenskommelse om samarbete vid bekämpning till havs av skador genom förorening/Estland, 1993 (FördragsS 31/1995, Finlex)
  • Överenskommelse om samarbete vid bekämpning av förorening av Östersjön som till följd av olycksfall förorsakats av olja och andra skadliga ämnen/Ryssland, 1989 (FördragsS 54/1990, Finlex)
  • Internationell konvention om ingripande på det öppna havet vid olyckor som är ägnade att medföra förorening genom olja(IMO/intervention), 1969 (FördragsS 62-63/1976, Finlex)
  • Avtalsenliga protokoll: 1973 års protokoll om ingripande på det öppna havet vid föroreningar genom andra ämnen än olja (IMO/1973) (FördragsS 72/1986, Finlex)
  • 1990 års internationella konvention om beredskap för, insatser vid och samarbete vid förorening genom olja(IMO/OPRC) (FördragsS 32/1995, Finlex)
  • Avtalsenliga protokoll: Protokollet om samarbete till havs för bekämpning av farliga och skadliga ämnen (IMO/OPRC-HNS) (gäller ännu inte internationellt)
  • Avtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om samarbete i fråga om bekämpning av förorening av havet genom olja eller andra skadliga ämnen (Nordiska avtalet om bekämpningssamarbete), 1993, (FördragsS 71-72/1998, Finlex)

Ytterligare information

Specialist Magnus Nyström, tfn 0295 250 212, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 14.5.2013 kl. 14.05, uppdaterad 10.6.2016 kl. 9.36