Oljeskyddsfonden

Öljyntorjunta meripuomi
Jouko Pirttijärvi, Miljöförvaltningens bildbank

Oljeskyddsfonden är underställd miljöministeriet och ersätter kostnaderna för oljeskador på land och till sjöss och bekämpningen av dem då förorenaren är okänd eller oförmögen att ersätta kostnaderna. Ersättning ur fonden kan även beviljas för kostnader för sanering av oljeförorenad mark.

Oljeskyddsfonden är således sekundär som ersättare av kostnader för oljeskador och bekämpningen av dem. De ersättningar som fonden betalar ut inkrävs av den som förorsakat skadan eller av annan primärt ansvarig part.

Ersättningar ur oljeskyddsfonden till räddningsväsendet, kommunerna och staten

Lokala räddningsväsenden har rätt till ersättning från oljeskyddsfonden för anskaffningskostnaderna för oljebekämpningsmateriel samt kostnaderna för upprätthållande av och utbildning i oljebekämpningsberedskap. Anskaffningskostnaderna för oljebekämpningsbåtar ersätts i regel med 50–90 procent ur oljeskyddsfonden. De lokala räddningsväsendena och kommunerna kan dessutom beviljas behovsprövad ersättning till exempel för anskaffningskostnaderna för lagerutrymmen avsedda för oljebekämpningsmateriel.

Staten kan beviljas behovsprövad ersättning från oljeskadefonden för anskaffningskostnaderna för materiel som används för att bekämpa fartygsoljeskador och kostnaderna för upprätthållande av bekämpningsberedskapen.

Beslut om ersättning fattas av oljeskyddsfondens styrelse

Oljeskyddsfondens styrelse fattar beslut om ersättningar som utbetalas. Statsrådet tillsätter styrelsen för treårsperioder. I styrelsen sitter representanter från inrikesministeriet, finansministeriet, miljöministeriet, natur- och miljöskyddsorganisationer, oljebranschen och Finlands Kommunförbund. Styrelseordföranden är opartisk och företräder inte någon intressentgrupp i oljeskadeärenden.

Oljeskyddsfondens inkomster och utgifter

Oljeskyddsfonden är en fond utanför statsbudgeten. Fonden får medel till sin verksamhet från oljeskyddsavgifter och överföringar från statsbudgeten.

Oljeskyddsavgifter tas ut för olja som importeras till Finland eller som transporteras genom landet. Om oljan har transporterats i ett fartyg som inte är utrustat med dubbelt skrov för hela lastens längd, uppbärs dubbel avgift.

En del av oljeavfallsintäkterna kan i statsbudgeten överföras till oljeskyddsfonden för att användas till kostnader för sanering av gamla förorenade markområden. I genomsnitt har man varje år fört över 2–3 miljoner euro i oljeavfallsmedel till fonden.

Hur oljeskyddsfondens medel används

Från oljeskyddsfonden utbetalas årligen i genomsnitt 8 miljoner euro, vilket ungefär motsvarar de årliga intäkterna från oljeskyddsavgifter och det belopp för oljeavfallsavgifter som överförs från statsbudgeten. I början av 2010 trädde en tidsbegränsad höjning av oljeskyddsavgiften i kraft. Därav har fondens inkomster ökat liksom beloppet för utbetalda ersättningar.

Internationella oljeskadefonden

Oljeskador som orsakas av oljetankrar på Finlands område ersätts av den internationella oljeskadefonden (International Oil Pollution Compensation Fund 1992) och den kompletterande tilläggsfonden (Supplementary Fund) om det inte går att utkräva ersättning av förorenaren, eller om skadan överskrider fartygsägarens ansvarsgräns.

Ytterligare information

Regeringssekreterare Merja Huhtala, tfn 0295 250 088, förnamn.efternamn@ymp.fi

Publicerad 6.8.2014 kl. 10.12, uppdaterad 27.6.2016 kl. 13.20