Prövningsbaserade statsunderstöd inom miljöförvaltningen

Prövningsbaserade statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde kan beviljas till riksomfattande miljöorganisationer antingen som allmänt understöd för en sökandes verksamhet eller som specialunderstöd för en viss del av sökandens verksamhet. Specialunderstöd kan dessutom beviljas för diverse projektändamål som preciseras nedan. I prövningen av understöd beaktas särskilt på vilket sätt den verksamhet eller det projekt som beviljas stöd främjar de mål som anges för miljöministeriets förvaltningsområde i statsbudgeten för 2016. Statsunderstöden inom miljöministeriets förvaltningsområde främjar de samhälleliga värden och verkningar som är gynnsamma ur ministeriets synvinkel. Statsunderstöden är förmåner som är underställda prövning och som kan beviljas t.ex. som understöd till frivilligorganisationer, samt för miljövård, främjande av miljöskydd, vård av byggnadsarvet, avloppsvattenrådgivning, skydd av grundvattenområden och genomförande av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen. Statsunderstöd beviljas således efter prövning för de ändamål som närmare anges i statsbudgeten. Vid handläggningen iakttas statsunderstödslagen, och förfarandet styrs också av förvaltningslagen:

Prövningen görs i enlighet med 5 och 7 § i statsunderstödslagen.

Den som beviljas statsunderstöd ska i användningen av medlen iaktta lagen om offentlig upphandling. Varje upphandlare ska i överensstämmelse med 6 § i upphandlingslagen iaktta lagen om upphandlaren för upphandlingen har fått understöd av en sådan upphandlande enhet som avses i lagen till ett belopp som överstiger hälften av upphandlingens värde.

Ansökan om prövningsbaserade statsunderstöd för 2016

Ansökningstiden för statsunderstöd började den 12 Oktober 2016 och ansökan lämnades in till miljöministeriet och till de regionala närings-, trafik- och miljöcentralerna senast den 30 november 2015. I första hand används den elektroniska ansökningsblanketten. De ansökningar om understöd för 2016 som lämnats in tidigare beaktas automatiskt. De ansökningar som kommer in senare kan beaktas om anslagen tillåter.

Miljöförvaltningens understöd är beroende av prövning. Understöden beviljas med stöd av statsunderstödslagen (688/2001).

I fråga om understöd för de vattentjänstprojekt som är förenliga med vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen tillämpas dessutom lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004) och i fråga om understöd för projekt som förbättrar vattenstatusen även statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön (714/2015).

Prövningen görs i enlighet med 5 och 7 § i statsunderstödslagen, med beaktande av de andra författningar som nämns ovan. I prövningen av understöd beaktas särskilt på vilket sätt den verksamhet eller det projekt som ska stödjas främjar de mål som anges för miljöministeriets förvaltningsområde i statsbudgeten för 2016. Mottagare av statsunderstöd ska i användningen av medlen iaktta lagen om offentlig upphandling (348/2007).

Miljöförvaltningens statsunderstöd kan beviljas för de ändamål som anges nedan. Ansökan görs och understöd beviljas enligt följande:

Prövningsbaserade statsunderstöd som kan sökas hos miljöministeriet

Prövningsbaserade statsunderstöd kan sökas hos miljöministeriet

 • till riksomfattande naturskydds- och miljöorganisationer för deras verksamhet

  • Vid prövningen av allmänna understöd beaktas på vilket sätt sökandens verksamhet främjar de mål som riksdagen godkänt under miljöförvaltningens huvudtitel i samband med budgeten för 2016. Även föreningens stadgar och senaste verksamhetsberättelse tas i beaktande. Vid prövningen beaktas dessutom vilken andel av organisationens totala verksamhet som främjar miljöförvaltningens mål.

 • till riksomfattande organisationer i bostads- och byggbranschen för upplysnings- och rådgivningsverksamhet som dessa bedriver

  • Vid prövningen av verkningarna av bostads- och miljöorganisationernas verksamhet bedöms bl.a. organisationens stadgar och mål samt organisationens senaste verksamhetsberättelse. Vid prövningen beaktas vilken andel av organisationens totala verksamhet som främjar miljöförvaltningens mål.

 • för verksamhet som främjar avfallshanteringen i skärgårdsområden

  • Understöd beviljas för verksamhet som avser att förbättra avfallshanteringen och miljöupplysningen i skärgårdsområden, såväl till havs som i inlandet. Den verksamhet som stöds ska bidra till rena havsområden, inlandsvatten, stränder och skärgårdsområden, liksom även främja trivseln och säkerheten och möjligheterna till friluftsverksamhet och båtsport. Stödobjektet kan vara en konkret avfallshanteringsinsats, allmän miljöfostran och miljöupplysning eller till dessa anknutna utvecklingsprojekt som genomförs med tanke på de nämnda målen.

  • Lagen om främjande av skärgårdens utveckling (Finlex)

  • Förordningen om skärgårdsdelegationen (Finlex)
 • för förvärv av regionalt och nationellt betydelsefulla rekreationsområden

  • Understöd beviljas endast för förvärv av regionalt eller nationellt betydelsefulla rekreationsområden förutsatt att detta samtidigt främjar skyddet av den biologiska mångfalden. Understöd har hittills främst beviljats regionala friluftsområdesföreningar.

Prövningsbaserade statsunderstöd som kan sökas hos närings-, trafik- och miljöcentralerna

Prövningsbaserade statsunderstöd kan sökas hos närings-, trafik- och miljöcentralerna (ansvarsområdet för miljön och naturresurserna)

 • för vård av byggnadsarvet,

 • för miljövård i skärgården (494/1981)

  • stödet för miljövård i skärgården baserar sig på lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981), där det föreskrivs att det åt en skärgårdskommun eller en medlem av en sådan kommun kan ”beviljas bidrag för åtgärder som gäller skydd av skärgårdens natur eller bevarande eller förbättrande av skärgårdens landskapsbild”. Understöd kan beviljas ”åt förening eller stiftelse som har till syfte att främja naturskyddet eller miljövården”.

  • understöd för miljövård i skärgården har genom åren beviljats projekt som bl.a. inneburit vård av ängar och andra kulturlandskap i skärgården, natur- och fågelutredningar samt restaurering av byggnader och konstruktioner som är viktiga med tanke på skärgårdslandskapen, t.ex. båthus och bodar. Till tidigare stödmottagare hör skärgårdsinvånare och lokala naturskydds- och miljöorganisationer.

 • för utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden,

 • för avloppsvattenrådgivning i glesbygden,

 • för genomförande av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna och

 • för övergripande samarbetsprojekt som främjar genomförandet av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland (ansvarsområdet för miljön och naturresurserna) beviljar understöd

 • för nationellt eller regionalt betydande projekt som främjar hållbar utveckling, värnande om kulturmiljön och annan miljöfostran och miljöupplysning. Inom miljöförvaltningen väntas i synnerhet ansökningar för projekt som främjar målen och åtgärderna i kulturmiljöstrategin 2014–2020 och i Finlands strategi för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden för åren 2012–2020 och som hjälper lärare och småbarnspedagoger i deras dagliga arbete med barn och unga.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland beviljar understöd

 • för verksamhet som främjar avfallshanteringen i fjällområden.

Prövningsbaserade statsunderstöd som kan sökas hos närings-, trafik- och miljöcentralerna

Ansökningsblanketter

Miljöministeriet beviljar understöd

Närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar understöd

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland beviljar understöd

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland beviljar understöd

Blanketter för utskrift (andrahandsalternativ):

Om alternativet med en utskriven ansökningsblankett används, ska ansökningsblanketten lämnas in till ministeriets registratorskontor eller till registratorskontoret vid den närings-, trafik- och miljöcentral som beviljar understödet. Kontaktuppgifterna till registratorskontoren finns i kungörelsen om understöd.

Mer information

Understöd som handläggs i miljöministeriet

E-post: fornamn.efternamn@ymparisto.fi

Riksomfattande miljö- och naturskyddsorganisationer
Miliza Malmelin, tfn 0295 250 176

Förvärv av rekreationsområden
Miliza Malmelin, tfn 0295 250 176

Avfallshantering i skärgårdsområden
Ari Seppänen, tfn 0295 250 266

Upplysnings- och rådgivningsverksamhet som riksomfattande organisationer i bostads- och byggbranschen bedriver
Tuija Mikkonen, tfn 0295 250 184

Understöd inom ansvarsområdet för miljön och naturresurserna vid närings-, trafik- och miljöcentralerna, handläggare i ministeriet

Vård av byggnadsarvet
Tuija Mikkonen, tfn 0295 250 184

Vattenskydd och genomförande av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna
Laura Saijonmaa tfn. 0295 250 261

Avloppsvattenrådgivning i glesbygden   
Ari Kangas, tfn 0295 250 340

Miljövård i skärgården
Tapio Heikkilä, tfn 0295 250 166

Avfallshantering i fjällområden
Ari Seppänen, tfn 0295 250 266

Skyddsplaner för grundvattenområden
Juhani Gustaffson, tfn 0295 250 338

Understöd inom ansvarsområdet för miljön och naturresurserna vid Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland

Miljöfostran
Tanja Tuulinen, tfn 0295 024 669, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

 

Dispositionsplaner för understöd som beviljats tidigare

Publicerad 12.10.2015 kl. 10.49, uppdaterad 16.5.2016 kl. 9.07