Prövningsbaserade statsunderstöd inom miljöförvaltningen

Prövningsbaserade statsunderstöd inom miljöministeriets förvaltningsområde kan beviljas till riksomfattande miljöorganisationer antingen som allmänt understöd för en sökandes verksamhet eller som specialunderstöd för en viss del av sökandens verksamhet.  Specialunderstöd kan dessutom beviljas för diverse projektändamål.

I prövningen av understöd beaktas särskilt på vilket sätt den verksamhet eller det projekt som ska stödjas främjar de mål som anges för miljöministeriets förvaltningsområde i statsbudgeten. Statsunderstöden inom miljöministeriets förvaltningsområde främjar de samhälleliga värden och verkningar som är gynnsamma ur ministeriets synvinkel. Statsunderstöden är förmåner som är underställda prövning och beviljandet av statsunderstöd kräver att riksdagen beviljar medel för ändamålet i statsbudgeten för året i fråga.  Understöd kan beviljas t.ex. till frivilligorganisationer, för miljövård, främjande av miljöskydd, vård av byggnadsarvet, avloppsvattenrådgivning, skydd av grundvattenområden och genomförande av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen.

Statsunderstöd beviljas således efter prövning för de ändamål som närmare anges i statsbudgeten. Vid handläggningen iakttas statsunderstödslagen, och förfarandet styrs också av förvaltningslagen:

Mottagare av statsunderstöd ska i användningen av medlen iaktta lagen om offentlig upphandling. Varje upphandlare ska i överensstämmelse med 6 § i upphandlingslagen iaktta lagen om upphandlaren för upphandlingen har fått understöd av en sådan upphandlande enhet som avses i lagen till ett belopp som överstiger hälften av upphandlingens värde.

I fråga om understöd för de vattentjänstprojekt som är förenliga med vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen tillämpas dessutom lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004) och i fråga om understöd för projekt som förbättrar vattenstatusen även statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön (714/2015).

Prövningen görs i enlighet med 5 och 7 § i statsunderstödslagen.

I prövningen av understöd beaktas särskilt på vilket sätt den verksamhet eller det projekt som ska stödjas främjar de mål som anges för miljöministeriets förvaltningsområde i statsbudgeten för ifrågavarande år.

Ansökningstiden för statsunderstöd för år 2016 var 12.10 –30.11.2015. De ansökningar som kommer in senare kan beaktas om anslagen tillåter. Nästa ansökningstid är på hösten 2016 och om detta informeras senare.

Lagen om offentlig upphandling(348/2007, Finlex)

Nu: Sök understöd i anslutning till spetsprojektet för vatten- och havsvård 2016

Miljöministeriet delar ut prövningsbaserade statsunderstöd för projekt som på ett konkret sätt främjar målen i vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen. Ansökningstiden är 25.5.–15.8.2016.

Ansökan om statligt understöd är en del av regeringens spetsprojekt för kretsloppsekonomi och ren energi En av åtgärderna inom regeringens spetsprojekt är att söka och sprida nya lösningar som hjälper till att förverkliga målen för Finlands vatten- och havsförvaltningsplaner. Med de understöd som delas ut finansieras projekt som förbättrar vatten- och havsvården där man försöker hitta nya, effektiva sätt att minska belastningen av näringsämnen och skadliga ämnen på vattnen.

Ansökningshandlingar och promemorior

Ytterligare uppgifter: Saara Bäck, miljöråd, tfn 0295 250 337 och Maria Laamanen, miljöråd, tfn 0295 250 359, fornamn.efternamn@ym.fi

Prövningsbaserade statsunderstöd som kan sökas hos miljöministeriet

Prövningsbaserade statsunderstöd kan sökas hos miljöministeriet enligt följande:

till riksomfattande naturskydds- och miljöorganisationer för deras verksamhet

 • Vid prövningen av allmänna understöd beaktas på vilket sätt sökandens verksamhet främjar de mål som riksdagen godkänt under miljöförvaltningens huvudtitel i samband med budgeten. Även föreningens stadgar och senaste verksamhetsberättelse tas i beaktande. Vid prövningen beaktas dessutom vilken andel av organisationens totala verksamhet som främjar miljöförvaltningens mål.
 • Statens budgetproposition: understöd till organisationer och miljövård (budjetti.vm.fi)

till riksomfattande organisationer i bostads- och byggbranschen för upplysnings- och rådgivningsverksamhet som dessa bedriver

 • Vid prövningen av verkningarna av bostads- och miljöorganisationernas verksamhet bedöms bl.a. organisationens stadgar och mål samt organisationens senaste verksamhetsberättelse. Vid prövningen beaktas vilken andel av organisationens totala verksamhet som främjar miljöförvaltningens mål.
 • Statens budgetproposition: understöd till organisationer och miljövård (budjetti.vm.fi)

för verksamhet som främjar avfallshanteringen i skärgårdsområden

för förvärv av regionalt och nationellt betydelsefulla rekreationsområden.

 • Understöd beviljas endast för förvärv av regionalt eller nationellt betydelsefulla rekreationsområden förutsatt att detta samtidigt främjar skyddet av den biologiska mångfalden. Understöd har hittills främst beviljats regionala rekreationsområdesföreningar.

Prövningsbaserade statsunderstöd som kan sökas hos närings-, trafik- och miljöcentralerna

Prövningsbaserade statsunderstöd kan också sökas hos närings-, trafik- och miljöcentralerna från ansvarsområdet för miljön och naturresurserna

 • för vård av byggnadsarvet
 • för miljövård i skärgården (494/1981)
  • Stödet för miljövård i skärgården baserar sig på lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981), där det föreskrivs att det åt en skärgårdskommun eller en medlem av en sådan kommun kan ”beviljas bidrag för åtgärder som gäller skydd av skärgårdens natur eller bevarande eller förbättrande av skärgårdens landskapsbild”.  Understöd kan också beviljas ”åt förening eller stiftelse som har till syfte att främja naturskyddet eller miljövården”.
  • Understöd för miljövård i skärgården har genom åren beviljats projekt som bl.a. inneburit vård av ängar och andra kulturlandskap i skärgården, natur- och fågelutredningar samt restaurering av byggnader och konstruktioner som är viktiga med tanke på skärgårdslandskapen, t.ex. båthus och bodar. Till tidigare stödmottagare hör skärgårdsinvånare och lokala naturskydds- och miljöorganisationer.
 • för utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden
 • för avloppsvattenrådgivning i glesbygden
 • för genomförande av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna och
 • för övergripande samarbetsprojekt som främjar genomförandet av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland (ansvarsområdet för miljön och naturresurserna) beviljar understöd

 • för nationellt eller regionalt betydande projekt som främjar hållbar utveckling, värnande om kulturmiljön och annan miljöfostran och miljöupplysning. Inom miljöförvaltningen väntas i synnerhet ansökningar för projekt som främjar målen och åtgärderna i kulturmiljöstrategin 2014–2020 och i Finlands strategi för bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden för åren 2012–2020 och som hjälper lärare och småbarnspedagoger i deras dagliga arbete med barn och unga.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland beviljar understöd

 • för verksamhet som främjar avfallshanteringen i fjällområden.

Instruktioner för ansökan om statsunderstöd

Statsunderstöd som kan sökas hos närings-, trafik- och miljöcentralerna

Ansökningsblanketter och kontaktpersoner

Miljöministeriet beviljar understöd

 • för riksomfattande miljöorganisationsverksamhet (elektronisk ansökningsblankett, suomi.fi), mera information Miliza Malmelin, tfn 0295 250 176,
 • för upplysnings- och rådgivningsverksamhet som riksomfattande organisationer i bostads- och byggbranschen bedriver (elektronisk ansökningsblankett, suomi.fi), mera information Tuija Mikkonen, tfn 0295 250 184,
 • för avfallshantering i skärgårdsområden (elektronisk ansökningsblankett, suomi.fi), mera information Ari Seppänen, tfn 0295 250 266,
 • för förvärv av rekreationsområden (elektronisk blankett, suomi.fi), mera information Mikko Kuusinen, tfn 0295 250 144,

Närings-, trafik- och miljöcentralerna beviljar understöd

 • för vård av byggnadsarvet (elektronisk blankett, suomi.fi), mera information Matleena Haapala, tfn 0295 250 332,
 • för miljövård i skärgården elektronisk blankett på finska, suomi.fi),
 • för utarbetande av skyddsplaner för grundvattenområden (elektronisk blankett, suomi.fi), mera information Juhani Gustafsson, tfn 0295 250 338,
 • för avloppsvattenrådgivning i glesbygden (elektronisk blankett på finska, suomi.fi), mera information Ari Kangas, tfn 0295 250 340,
 • för genomförande av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna (elektronisk blankett på finska), mera information Laura Saijonmaa, tfn 0295 250 261.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Mellersta Finland beviljar understöd

 • för nationellt betydande projekt som främjar hållbar utveckling, värnande om kulturmiljön och annan miljöfostran och miljöupplysning (elektronisk blankett, suomi.fi), mera information Tanja Tuulinen, tfn 0295 024 669.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Lappland beviljar understöd

 • för avfallshantering i fjällområden (elektronisk blankett på finska, suomi.fi), mera information Ari Seppänen, tfn 0295 250 266.

Blanketter för utskrift (andrahandsalternativ):

Om alternativet med en utskriven ansökningsblankett används, ska ansökningsblanketten lämnas in till ministeriets registratorskontor eller till registratorskontoret vid den närings-, trafik- och miljöcentral som beviljar understödet. Kontaktuppgifterna finns i kungörelsen om understöd.

Dispositionsplaner för understöd som beviljats tidigare

Publicerad 12.10.2015 kl. 10.49, uppdaterad 25.5.2016 kl. 14.49