Prövningsbaserade statsunderstöd inom miljöförvaltningen

På denna webbplats finns information om de prövningsbaserade statsunderstöd som miljöförvaltningen beviljar. Understöden beviljas av miljöministeriet och av närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna). Anvisningar och blanketter för ansökan finns i anslutning till respektive understöd eller i samband med den kungörelse om understöd som offentliggörs separat.

Understöd kan beviljas för till exempel miljövård, främjande av miljöskydd, bostads- och byggbranschens upplysningsverksamhet, vård av byggnadsarvet, avloppsvattenrådgivning, skydd av grundvattenområden, genomförande av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen samt förverkligandet av övriga mål för regeringens spetsprojekt.

Statsunderstöden är prövningsbaserade förmåner och beviljandet av statsunderstöd kräver att riksdagen beviljar medel för ändamålet i statsbudgeten för året i fråga.  Prövningsbaserade statsunderstöd beviljas således för de ändamål som närmare anges i statsbudgeten. Vid prövningen av understöd beaktas särskilt på vilket sätt den verksamhet eller det projekt som ska stödjas främjar de mål som anges för miljöministeriets förvaltningsområde i statsbudgeten.  De statsunderstöd som anslagits för miljöministeriets förvaltningsområde främjar de samhälleliga värden, effekter och strategiska mål som är gynnsamma för ministeriet.

Lagstiftning

Vid handläggningen iakttas statsunderstödslagen, och förfarandet styrs också av förvaltningslagen. Prövningen görs i enlighet med 5 och 7 § i statsunderstödslagen.

Beroende på typen av understöd kan även annan lagstiftning tillämpas utöver dessa. I fråga om understöd för de vattentjänstprojekt som är förenliga med vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen tillämpas till exempel lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004) och i fråga om understöd för projekt som förbättrar vattenstatusen även statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön (714/2015). Övrig lagstiftning som tillämpas och villkor i anslutning till detta nämns alltid separat i samband med kungörelsen om understöd. Mottagare av statsunderstöd ska vid användningen av medlen iaktta lagen om offentlig upphandling. I överensstämmelse med 6 § i lagen om offentlig upphandling ska varje upphandlare iaktta lagen i de fall då upphandlaren har fått understöd för upphandlingen av en sådan upphandlande enhet som avses i lagen till ett belopp som överstiger hälften av upphandlingens värde.

Lagen om offentlig upphandling (348/2007, Finlex)

Närmare anvisningar och villkoren för understöd offentliggöra i samband med kungörelsen om understöd.             

Publicerad 17.10.2016 kl. 9.49, uppdaterad 1.2.2017 kl. 11.08