Prövningsbaserade statsunderstöd inom miljöförvaltningen

Prövningsbaserade statsunderstöd inom miljöförvaltningen 2019.

Miljöministeriet ordnar ett infomöte om de statsunderstöd som beviljas organisationer enligt prövning. Infomötet ordnas i kommunikationsministeriets lokaler (Södra Esplanaden 16, Helsingfors, Soncksalen) tisdagen den 30 oktober 2018 kl. 15-16.

 


 

På denna webbplats finns information om de statsunderstöd som miljöförvaltningen beviljar enligt prövning. Understöden beviljas av miljöministeriet och av närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralerna). Anvisningar och blanketter för ansökan finns i anslutning till respektive understöd eller i samband med den kungörelse om understöd som offentliggörs separat.

Understöd kan beviljas för till exempel miljövård, främjande av miljöskydd, bostads- och byggbranschens informationsverksamhet, vård av byggnadsarvet, avloppsvattenrådgivning, skydd av grundvattenområden, genomförande av åtgärderna i vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen samt förverkligande av övriga mål för regeringens spetsprojekt.

Statsunderstöden är förmåner som beviljas enligt prövning, förutsatt att riksdagen beviljar medel för ändamålet i statsbudgeten för året i fråga. Prövningsbaserade statsunderstöd beviljas således för de ändamål som närmare anges i statsbudgeten. Vid prövningen av understöd beaktas särskilt på vilket sätt den verksamhet eller det projekt som ska stödjas främjar de mål som anges för miljöministeriets förvaltningsområde i statsbudgeten. Statsunderstöden inom miljöministeriets förvaltningsområde främjar de samhälleliga värden, effekter och strategiska mål som är gynnsamma ur ministeriets synvinkel.

Lagstiftning

Vid handläggningen iakttas statsunderstödslagen, och förfarandet styrs också av förvaltningslagen. Prövningen görs i enlighet med 5 och 7 § i statsunderstödslagen.

Beroende på typen av understöd kan även annan lagstiftning tillämpas. I fråga om understöd för de vattentjänstprojekt som är förenliga med vattenförvaltningsplanerna och havsförvaltningsplanen tillämpas till exempel lagen om stödjande av vatten- och avloppsåtgärder (686/2004) och i fråga om understöd för projekt som förbättrar vattenstatusen även statsrådets förordning om understöd för projekt som förbättrar användningen av och tillståndet i vattendrag och vattenmiljön (714/2015). Övrig lagstiftning som tillämpas och villkor i anslutning till detta nämns alltid separat i samband med kungörelsen om understöd. Mottagare av statsunderstöd ska vid användningen av medlen iaktta lagen om offentlig upphandling (1397/2016). Varje upphandlare ska i överensstämmelse med 5 § i upphandlingslagen iaktta lagen om upphandlaren för upphandlingen har fått understöd av en sådan upphandlande enhet som avses i lagen till ett belopp som överstiger hälften av upphandlingens värde.

 

Närmare anvisningar och villkoren för understöd offentliggörs i samband med utlysningen av understöd.

Publicerad 17.10.2016 kl. 9.49, uppdaterad 20.11.2018 kl. 15.40