Natur

Finland har förbundit sig att främja bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden.

Miljöministeriets mål är:

  • att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden i Finland fram till år 2020
  • att uppnå och upprätthålla ett gynnsamt skydd för arterna och naturtyperna
  • att trygga ekosystemens verksamhetsbetingelser
  • att uppnå god miljöstatus i åar, älvar, sjöar och grundvatten samt i Östersjön
Meloja
Sune Karlsson, Gorilla anges

 

Aktuellt RSS

Saimenvikarstammen fortsätter att växa – skyddsåtgärderna ger resultat

19.9.2016
Forststyrelsen uppskattar att saimenvikarstammen för vintern 2016 bestod av 360 vikare. I år föddes 86 kutar, vilket är fler än någonsin tidigare under de 30 år som situationen har följts upp. De viktigaste faktorerna för detta är utvidgningarna 2010 och 2011 av vårens begränsningsområde för nätfisket samt det frivilliga arbetet med att bygga snödrivor för vikarna. I synnerhet det ökade antalet ungar de senaste två åren tyder på att skyddsbesluten och skyddsåtgärderna har varit lyckade.
Allt aktuellt
Publicerad 27.3.2013 kl. 11.58, uppdaterad 27.5.2016 kl. 10.19