Natur

Finland har förbundit sig att främja bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden.

Miljöministeriets mål är:

  • att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden i Finland fram till år 2020
  • att uppnå och upprätthålla ett gynnsamt skydd för arterna och naturtyperna
  • att trygga ekosystemens verksamhetsbetingelser
  • att uppnå god miljöstatus i åar, älvar, sjöar och grundvatten samt i Östersjön
Meloja
Sune Karlsson, Gorilla anges

 

Aktuellt RSS

Statsrådet beslutade om ikraftsättande av Nagoyaprotokollet om tillträde till genetiska resurser och användning av dem

22.6.2016
Statsrådet godkände i dag en förordning genom vilken Nagoyaprotokollet sätts i kraft i Finland. Nagoyaprotokollet preciserar FN:s konvention om biologisk mångfald, som är den första allmänna och juridiskt bindande internationella överenskommelsen om tillträde till genetiska resurser och fördelning av nyttan. Med protokollet strävar man efter att säkerställa att genetiskt material bevaras för kommande generationer och att trygga rimlig och rättvis fördelning av nyttan mellan tillhandahållare och
Allt aktuellt
Publicerad 27.3.2013 kl. 11.58, uppdaterad 27.5.2016 kl. 10.19