Natur

Finland har förbundit sig till att främja bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden.

Miljöministeriets mål är:

  • att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden i Finland fram till år 2020
  • att uppnå och upprätthålla ett gynnsamt skydd för arterna och naturtyperna
  • att trygga ekosystemens verksamhetsbetingelser
  • att uppnå god miljöstatus i åar, älvar, sjöar och grundvatten samt i Östersjön

 

Aktuellt RSS

Miljöministeriets förslag till förvaltningsområdets budget för 2019

9.8.2018
I miljöministeriets förslag till budget för det egna förvaltningsområdet 2019 uppgår anslagen till sammanlagt 182,9 miljoner euro. I förslaget anvisas 102 miljoner euro för miljö- och naturvård. För områdesanvändning, boende och byggande anvisas 23,8 miljoner euro. För förvaltningsområdets omkostnader föreslås 57 miljoner euro.
Allt aktuellt
Publicerad 27.3.2013 kl. 11.58, uppdaterad 29.12.2017 kl. 16.51