Natur

Finland har förbundit sig att främja bevarande och hållbart nyttjande av den biologiska mångfalden.

Miljöministeriets mål är:

  • att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden i Finland fram till år 2020
  • att uppnå och upprätthålla ett gynnsamt skydd för arterna och naturtyperna
  • att trygga ekosystemens verksamhetsbetingelser
  • att uppnå god miljöstatus i åar, älvar, sjöar och grundvatten samt i Östersjön
Meloja
Sune Karlsson, Gorilla anges

 

Aktuellt RSS

liito-orava

Nya rekommendationer för hur flygekorren ska beaktas i skogsvården

3.5.2016
Skogsbranschens aktörer och skogsägarna har fått tillgång till ett rådgivningsmaterial om hur flygekorren ska beaktas i samband med skogsvård. Materialet innehåller exempel på skogsbruk som bedrivs på skogshemman där det förekommer flygekorrar. Exemplen följer rekommendationerna för skogsvård.
Allt aktuellt
Publicerad 27.3.2013 kl. 11.58, uppdaterad 27.5.2016 kl. 10.19