Vattenvårds- och havsskyddslagstiftningen och anvisningar

Vattenvårdsförvaltningen och havsvårdsförvaltningen

Vattenvårdsförvaltningen och havsvårdsförvaltningen omfattas av lag om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen, förordningen om vattenförvaltningsområden samt av förordningen om vattenvårdsförvaltningen och förordningen havsvårdsförvaltningen. Författningarna utgör en del av det nationella verkställandet av ramdirektivet för vattenpolitiken.

  • Lag om vattenvårds- och havsvårdsförvaltningen (1299/2004)
  • Statsrådets förordning om havsvårdsförvaltningen (980/2011)
  • Statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltiningen (1040/2006)
  • Statsrådets förordning om vattenförvaltningsområden (1303/2004)
  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EU:s ramdirektiv för vatten)
  • Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/56/EG om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på havsmiljöpolitikens område (Ramdirektiv om en marin strategi)

Förebyggande av förorening samt vattenbyggande

I miljöskyddslagen som trädde i kraft år 2000 stadgas om förebyggande av förorening av vattnen.

Om utsläpp och läckage av ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön stadgas i statsrådets förordning, vars syfte är att skydda ytvattnen och förbättra deras kvalitet.

Vattenbyggandet regleras av vattenlagen som hör till justitieministeriets förvaltningsområde.

Avloppsvattenbehandling

Statsrådets förordning om avloppsvatten från tätbebyggelse, som tillämpas på sådan behandling och sådant avledande av avloppsvatten från tätbebyggelse för vilket ett miljötillstånd krävs, har också givits med stöd av miljöskyddslagen.

  • Statsrådets förordning om avloppsvatten från tätbebyggelse (888/2006)

Om behandlingen av hushållsavloppsvatten i områden som ligger utanför avloppsnätverken stadgas i 3 a kap. i miljöskyddslagen samt noggrannare i statsrådets förordning. I förordningen fastställs minimikraven på avloppsvattenrening, planering och byggande av avloppsvattensystem samt användning och underhåll av systemen.

  • Statsrådets forordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför avloppsnätet (209/2011)

I lagen om vattentjänster, som ingår i jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde, föreskrivs om ordande av vattentjänster och anslutningsskyldighet till vattentjänsteverkets avloppsnät.

Utsläpp i vattnen från jordbruket

Med stöd av miljöskyddslagen har det givits en nitratförordning som reglerar kvävegödslingen och med vilken EU:s nitratdirektiv genomförs. Alla jordbrukare i hela landet är förpliktade att följa förordningen.

  • Statsrådets förordning om begränsning av utsläpp i vattnen av nitrater från jordbruket (931/2000)

Andra författningar

Anvisningar

Publicerad 15.4.2013 kl. 17.04, uppdaterad 27.5.2015 kl. 10.26