Komplettering av Natura-nätverket och tillhörande information

Statsrådet beslutade den 5 december 2018 om komplettering av Finlands förslag och anmälan till nätverket Natura 2000 samt om ändring av uppgifterna om Natura 2000-områdena

Direktadress till sidan: ym.fi/Natura2000srb2018

Hanko_merenalainen
Undervattensnatur utanför Hangö. © Bild: Julia Nyström

Statsrådet beslutade att

för Europeiska kommissionen föreslå att följande Natura 2000-områden enligt habitatdirektivet utvidgas: området Skärgårdshavet i Kimitoöns kommun och i Pargas stad, Tulluddens fågelskyddsområde i Hangö stad och området Södra Sandbäck i Gustavs kommun, och

till Europeiska kommissionen anmäla att ovannämnda Tulluddens fågelskyddsområde och Skärgårdshavet, som enligt förslaget ska utvidgas, samt de nya områdena Sjundeå å i Sjundeå kommun och Grundträsk i Esbo stad är särskilda skyddsområden enligt fågeldirektivet, samt att

ändra de uppgifter om Finlands Natura 2000-områden som har en naturvetenskaplig karaktär.

Områden enligt habitatdirektivet som ska utvidgas

Tulluddens fågelskyddsområde, FI0100006

Skärgårdshavet, FI0200090

Södra Sandbäck, FI1400030

Områden enligt fågeldirektivet som ska utvidgas och nya områden enligt fågeldirektivet

Tulluddens fågelskyddsområde, FI0100006 (samma område som i utvidgningen enligt habitatdirektivet)

Skärgårdshavet, FI0200164 (samma område som FI0200090 i utvidgningen enligt habitatdirektivet)

Sjundeå å, FI0100084

Grundträsk, FI0100092

Ändring av uppgifterna om Natura 2000-områdena

Ändringen av uppgifterna innebär att uppgifterna om Natura 2000-områdena uppdateras så att de motsvarar nya uppgifter från och utvecklingen på områdena. Senare kommer man att med jämna mellanrum fatta motsvarande beslut om uppdatering av uppgifter.

Meddelandet om delgivning av beslutet publicerades i den officiella tidningen och på miljöministeriets anslagstavla den 12 december 2018. Beslutet och tillhörande områdesspecifika uppgifter hålls framlagda i miljöministeriet under perioden 19.12.2018–18.1.2019. Det material som gäller nya och utvidgade områden finns också tillgängligt vid Närings-, trafik- och miljöcentralerna i Nyland och Egentliga Finland samt på miljöförvaltningens webbplats via länkarna under Mer information.

Enligt 62 § i förvaltningslagen (434/2003) anses delfåendet ha skett den sjunde dagen efter det att meddelandet om ärendet publicerades i den officiella tidningen. Ändring i statsrådets beslut får sökas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen inom 30 dagar på det sätt som närmare anges i den besvärsanvisning som utgör bilaga till statsrådets beslut.

Mer information

Heikki Korpelainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 250 135, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 19.12.2018 kl. 0.01, uppdaterad 18.12.2018 kl. 15.11