Komplettering av Natura-nätverket och tillhörande information

Miljöministeriet ordnade samråd om förslagen till uppdatering av uppgifterna om Natura 2000-områdena och till utvidgningen av nätverket

Direktadress till sidan: ym.fi/Natura2000samrad

Miljöministeriet ordnade följande två samråd den 1–30 september 2016:

  1. Förslag till uppdatering av de uppgifter om Finlands Natura 2000-områden som har en naturvetenskaplig karaktär, och
  2. Förslag till utvidgningen av Finlands förslag till nätverket Natura 2000

Målet med förslagen är att uppdatera och komplettera uppgifterna om de områden som hör till nätverket Natura 2000 och göra nätverket ännu mera regionalt och innehållsligt täckande, i synnerhet när det gäller vissa undervattensnaturtyper i havsområdena samt fågelbeståndet.

Natura2000 vedenalainen
Ullsläke (Ceramium tenuicorne) på ett rev utanför Tulludden. © Bild: Mats Westerbom, Forststyrelsen

Förslag till uppdatering av uppgifterna

Uppgifterna om Naturaområdena är sammanställda på datablanketter som regelbundet bör uppdateras. En ny uppdatering krävs, eftersom det kommit fram ny, preciserande information om områdenas naturvärden och utvecklingen av dem.

Uppdateringen gäller särskilda bevarandeområden (SAC-områden) enligt direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter, dvs. habitatdirektivet, och särskilda skyddsområden (SPA-områden) enligt direktiv 2009/147/EG om bevarande av vilda fåglar, dvs. fågeldirektivet.

Förslagen innehåller tillägg till och strykningar av naturtyper och arter som utgör grund för skyddet av områdena samt en revidering av bedömningsuppgifterna om dessa. Dessutom har beskrivningarna av områdena kompletterats med texter som beskriver den målbild för centrala naturtyper och arter som skyddsåtgärderna i området eftersträvar.

Förslag till komplettering av förslaget till nätverk

Finland och hela EU har som mål att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden före 2020. En central åtgärd med tanke på detta mål är att säkerställa att nätverket Natura 2000 är täckande, i synnerhet i havsområden.

Miljöministeriet föreslår därför att Finlands Natura 2000-nätverk ska kompletteras genom en utvidgning av tre SAC-områden som redan hör till nätverket och som är viktiga med tanke på den marina undervattensmiljön:

  1. Tulluddens fågelskyddsområde (Hangö) FI0100006
  2. Skärgårdshavet (Kimitoön, Pargas) FI0200090
  3. Södra Sandbäck (Gustavs) FI1400030

Dessutom föreslår miljöministeriet att nätverket ska kompletteras med områden som är viktiga för vissa havs- och våtmarksfåglar, och ministeriet kungör därmed två nya SPA-områden och utvidgar två SPA-områden som redan hör till nätverket:

  1. Tulluddens fågelskyddsområde (Hangö) FI0100006
  2. Skärgårdshavet (Kimitoön, Pargas) FI0200164
  3. Grundträsk (Esbo) FI0100092
  4. Sjundeå å (Sjundeå) FI0100084

Utvidgningarna av Tulluddens fågelskyddsområde och Skärgårdshavets SPA-område är de samma områdena som de tidigare nämnda SAC-områdenas utvidgningar.

Samrådsmaterial

Materialet om uppdatering av uppgifterna hålls framlagt på miljöministeriet den 1–30 september 2016. Materialet finns tillgängligt också på närings-, trafik- och miljöcentralerna till den del det gäller centralernas ansvarsområden samt på miljöförvaltningens webbplats via länkarna under.

Beslut om uppdatering av uppgifterna fattas av statsrådets allmänna sammanträde.

Materialet om nya områden eller områden som ska utvidgas hölls framlagt den 1–30 september 2016 i alla de kommuner där de nya eller utvidgade Natura 2000-områdena ligger. Materialen finns tillgängliga också i de närings-, trafik- och miljöcentraler inom vars distrikt områdena ligger samt på miljöministeriet.

Miljöministeriet badom utlåtanden av de statliga myndigheter och inrättningar som ärendet berör och de kommuner där områdena ligger samt av landskapsförbund och riksomfattande naturskydds- och markägarorganisationer.

Beslut om de förslag som gäller en utvidgning av nätverket fattas av statsrådet.

Mer information om förslagen:

Ytterligare information:

Heikki Korpelainen, lagstiftningsråd, tfn 0295 250 135, fornamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 1.9.2016 kl. 8.05, uppdaterad 12.4.2017 kl. 14.18