Östersjön och havsvården

Aktuellt RSS

Läckaget från sura sulfatjordar fortfarande en miljörisk för vattendrag, men nu finns det nya åtgärder för att tackla problem

30.1.2018
Urlakning av sura ämnen och metaller från sura sulfatjordar orsakar problem i jordmånen och i vattendrag. Problemen bekämpas enligt strategin som godkändes år 2011. En färsk lägesrapport beskriver hur strategins mål nåtts hittills och ger förslag till fortsatta åtgärder. Strategin siktar till att även de vattendrag som ligger i sura sulfatjordar ska ha en god ekologisk och kemisk status. Målet har än så länge inte förverkligats.
Allt aktuellt

På grund av sina särdrag utgör Östersjön ett ömtåligt och sårbart ekosystem som är känsligt för belastning och av människan orsakat drifttryck. Det allvarligaste problemet i Östersjön är för stor näringsbelastning och övergödningen det leder till.  Också halterna av vissa skadliga ämnen är höga. Östersjön hotas dessutom av den ständigt växande sjöfarten som orsakar utsläpp och ökar risken av olje- och kemikalieskador. 

Det har gjorts långsiktigt arbete för att skydda Östersjön, men man har ännu inte åstadkommit ett gott tillstånd i någon del av Östersjön. För att tillståndet i Östersjön ska förbättras förutsätts att användningen, vården och skyddet av såväl havet som de omkringliggande avrinningsområdena kontrolleras i sin helhet.

Vikten och brådskan av skyddet av Östersjön visar att statsrådet har under de senaste åren godkänt flera principbeslut, med vilka man försöker minska belastningen och skadorna som orsakas av människor samt förbättra tillståndet i havet.

Bukt med övergödningen

I regeringsprogrammet (2011) vill man göra Finland till ett föregångsland för cirkulering av näringsämnen. Syftet med miljöministeriets program om främjande av cirkulering av näringsämnen och förbättrande av tillståndet i Skärgårdshavet (2012–2015) är att minska jordbrukets belastning. 

I regeringsprogrammet har man beslutat att effektivera förbättrandet av tillståndet i Östersjön såväl nationellt som i samarbete med andra Östersjöstater. Detta ska ske bland annat genom att verkställa EU:s ramdirektiv om en marin strategi, HELCOM:s handlingsprogram för skydd av Östersjön och EU:s Östersjöstrategi.

I regeringsprogrammet beslöt man också att förnya jordbrukets miljöstöd så att det bättre främjar skyddet av vattendrag och biodiversiteten under vattenytan än tidigare. Regeringen har också förberett sig på att förbättra beredskapen för bekämpning av olje- och kemikalieskador bland annat genom investeringar i utrustning.

Ytterligare information

Miljörådet Eeva-Liisa Poutanen, fornamn.efternamn@ym.fi, tfn 0295 250 237

Publicerad 29.12.2014 kl. 9.43, uppdaterad 29.6.2016 kl. 16.26