Program och strategier för havsskyddet

Östersjön skyddas med nationella och internationella åtgärder. Finlands åtgärder påverkar främst tillståndet i kustvattnen och genom internationellt samarbete skyddar man det öppna havet.

Kasvi_Merikohokki
Jouko Lehmuskallio, Miljöförvaltningens bildbank

Skyddsprogrammet för Östersjön

Statsrådet fattade 2002 ett principbeslut om åtgärder för att skydda Östersjön, alltså Finlands program för skyddet av Östersjön.

Målet med programmet är att

  • minska övergödningen av Östersjön
  • förbättra tillståndet för miljön och vattenområdena i Östersjöregionen
  • minska riskerna och skadorna som olje- och kemikalietransporterna och farliga ämnen medför
  • bevara den biologiska mångfalden i havs- och kustmiljön.
  • Suomen Itämeren suojeluohjelma (pdf)

Åtgärdsprogram för skyddet av Östersjön

Skyddsprogrammet för Östersjön förutsätter åtgärder både i Finland och i närliggande områden. I juni 2005 godkände miljöministeriet ett åtgärdsprogram för skyddet av Östersjön och av inlandsvattnen, med vilket man genomför skyddsprogrammet för Östersjön i Finland.

Program för främjande av återvinningen av näringsämnen och förbättring av Skärgårdshavets tillstånd

Miljöministeriets program (2012–2015) för främjande av återvinningen av näringsämnen och förbättring av Skärgårdshavets tillstånd har som mål att Finland ska bli en föregångare för återvinning av näringsämnen.

Genomförandet av HELCOMs åtgärdsprogram för skyddet av Östersjön i Finland

Finland tillämpar skyddskommissionen för Östersjöns (HELCOM) åtgärdsprogram för skyddet av Östersjön. Enligt den senaste lägesrapporten har man uppnått goda resultat inom flera områden, t.ex. miljöskyddet för sjöfarten, skyddet av den biologiska mångfalden och minskningen av utsläpp från punktbelastningskällor. Man har dock upplevt svårigheter exempelvis när det gäller minskningen av fosforbelastningen och för att lyckas med det krävs effektivare åtgärder som riktas mot problemområdena. För att minska fosforbelastningen från jordbruket och övrig diffus belastning krävs fortfarande långsiktiga insatser.

Programmet för inventering av den marina undervattensmiljön

Inom programmet för inventering av den marina undervattensmiljön (VELMU) samlar man in data om förekomsten av undervattensnaturtyper och arter och samhällena som de bildar i Finlands havsområden. Det främsta målet med programmet är att främja skyddet av Östersjöns arter och havsområden samt stödja ett hållbart nyttjande av havet och dess naturtillgångar.

Publicerad 13.5.2013 kl. 12.58, uppdaterad 18.9.2013 kl. 14.44