Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

RSS
 • Självriskräntan för räntestödslån halveras för att öka produktionen av bostäder med skälig hyra 22.9.2016
  Statsrådet har idag fattat beslut om en temporär ändring av en förordningen som gäller räntestöd för hyresbostadslån. Låntagarens självriskandel för räntan sjunker från 3,4 procent till 1,7 procent för de långa räntestödslån som beviljas för byggande, anskaffning och ombyggnad av hyresbostäder. Ändringen gäller de räntestödslån som godkänns före utgången av 2019.
 • Minister Tiilikainen: EU bör snabbt ratificera Parisavtalet 22.9.2016
  EU-ordförandelandet Slovakien har sammankallat miljörådet till extra möte i Bryssel den 30 september för att påskynda EU:s gemensamma ratificering av det klimatavtal som ingicks i Paris. Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen anser att en försnabbad tidtabell är motiverad.
 • Saimenvikarstammen fortsätter att växa – skyddsåtgärderna ger resultat 19.9.2016
  Forststyrelsen uppskattar att saimenvikarstammen för vintern 2016 bestod av 360 vikare. I år föddes 86 kutar, vilket är fler än någonsin tidigare under de 30 år som situationen har följts upp. De viktigaste faktorerna för detta är utvidgningarna 2010 och 2011 av vårens begränsningsområde för nätfisket samt det frivilliga arbetet med att bygga snödrivor för vikarna. I synnerhet det ökade antalet ungar de senaste två åren tyder på att skyddsbesluten och skyddsåtgärderna har varit lyckade.
 • Inkomstgränser för ARA-bostäder i huvudstadsregionen 15.9.2016
  Statsrådet har i dag slagit fast inkomstgränser för statligt subventionerade hyresbostäder och delägda bostäder i huvudstadsregionen. Inkomstgränserna gäller nya invånare och de beslut om val av hyresgäster som tas från och med den 1 januari 2017. I fortsättningen kontrolleras dessutom den sökandes inkomster också vid byte av bostad för att se om inkomsterna faller under gränserna.
 • Lagförslag främjar möjligheterna för äldre personer och personer med funktionsnedsättning att bo hemma 15.9.2016
  Regeringen överlämnade idag en proposition till riksdagen med förslag till lag om understöd för reparation av bostadsbyggnader och bostäder. Samtidigt ska lagen om understöd för reparation av bostäder, energiunderstöd och understöd för sanitära olägenheter upphävas.
 • Kravet på allmännyttighet ändras för statligt subventionerade hyresbostäder 15.9.2016
  Regeringen har i dag lämnat en proposition till riksdagen i syfte att främja byggandet av hyresbostäder till rimligt pris. De föreslagna ändringarna gäller de bestämmelser om allmännyttighet som begränsar handlingsfriheten för de samfund som äger statligt subventionerade hyres- och bostadsrättsbostäder. Propositionen utgör en del av regeringens spetsprojekt för ökat bostadsbyggande.
 • Förslag till budget för miljöministeriets förvaltningsområde 2017 15.9.2016
  Regeringens förslag till budget för miljöministeriets förvaltningsområde 2017 är sammanlagt ca. 180,1 miljoner euro, vilket är 21,4 miljoner mindre än i den ordinarie budgeten för 2016. Skillnaden beror bl.a. på att omkostnaderna för Finlands miljöcentral har minskat, att överföringen av engångsnatur av de offentliga förvaltningsutgifterna vid Forststyrelsen slopats i budgeten, att fartygsinvesteringarna har minskat jämfört med året innan och på tidigare gjorda ramförändringar i statsfinanserna.
 • Fel värmebärare har levererats till värmebrunnar – anvisningar ges om byte av vätska 8.9.2016
  Suomen Kalustekierrätys Oy har i stället för en etanolbaserad värmebärare sålt en metanolbaserad värmebärare till installatörer av åtskilliga jordvärmesystem åren 2012–2015, och detta har skett med felaktig information. Vätskan har installerats i energibrunnar på mer än 1 000 fastigheter runt om i Finland. Miljöministeriet och social- och hälsovårdsministeriet har utarbetat anvisningar om i vilka fall metanolen i vissa känsliga områden bör bytas ut mot en ofarligare värmebärare.
 • Lagförslag om rimligare bestämmelser om avloppsvatten överlämnas till riksdagen 1.9.2016
  Regeringen har idag lämnat in en proposition till riksdagen som innehåller förslag till en mildring av den lagstiftning som berör avloppsvatten i glesbygdsområden. Enligt lagförslaget ska fastigheternas avloppsvattensystem i regel iståndsättas i samband med vissa reparationsarbeten. Endast iståndsättningen av avloppsvattensystem i fastigheter som ligger i närheten av vattendrag eller hav eller i ett grundvattenområde ska vara bunden till en tidsfrist.
 • Idéer efterlyses: nya sätt att återvinna kommunalt avfall 1.9.2016
  Miljöministeriet har reserverat omkring en halv miljon euro för försöksprojekt för att hitta nya utvecklingsidéer så att målet ska kunna uppnås.
Mera pressmeddelanden