Pressmeddelanden

Pressmeddelanden

RSS
 • Nya riktlinjer för Forststyrelsen 25.10.2016
  Jord- och skogsbruksministeriet och miljöministeriet har tillsammans berett ett förslag till Forststyrelsens nya ägarpolitiska riktlinjer fram till 2020. Finanspolitiska ministerutskottet behandlade riktlinjerna vid sitt sammanträde den 25 oktober 2016.
 • Nya byggnader ska vara nära-nollenergibyggnader 20.10.2016
  Regeringen har i dag överlämnat en proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av markanvändnings- och bygglagen. Ändringen gäller de krav som ställs på nya byggnaders energiprestanda. Målet är att minska byggnadernas energiförbrukning och öka andelen förnybar energi i byggnaderna.
 • Finlands bästa insats för naturen 2015–2016 17.10.2016
  Vi efterlyser åter den bästa naturinsatsen för att stoppa förlusten av biologisk mångfald i Finland. Hjälp Internationella naturvårdsunionens (IUCN) nationella kommitté i Finland att hitta en person, en organisation eller ett företag som lyckats trygga en livskraftig natur och ekosystemtjänsternas funktion. Lämna in ditt förslag senast den 8 december!
 • Regeringens proposition om ikraftsättande av Parisavtalet lämnas till riksdagen 13.10.2016
  Regeringen har idag lämnat en proposition till riksdagen om godkännande av Parisavtalet och om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen.
  Klimatavtalet som ingicks i Paris i december förra året förpliktar avtalsländerna att söka efter metoder som begränsar den globala uppvärmningen till högst två grader Celsius jämfört med den förindustriella tiden.
 • Proposition om Hossa nationalpark sänds på remiss 11.10.2016
  Miljöministeriet har tagit fram ett utkast till en proposition om Hossa nationalpark och sänder det på omfattande remiss. Utlåtanden om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om Hossa nationalpark kan lämnas fram till den 14 november 2016. Miljöministeriet siktar på att propositionen ska kunna överlämnas till riksdagen ännu under höstsessionen och att lagen ska sättas i kraft den 17 juni 2017.
 • Större fokus på förebyggande åtgärder i kampen mot bostadslöshet – pilotprojekt med lägenhetsskydd inleds 10.10.2016
  I enlighet med det program som regeringen godkänt ska tyngdpunkten i arbetet för att minska bostadslösheten förflyttas till förebyggande arbete. En del av det förebyggande arbetet utgörs av ett nytt lägenhetsskydd, som fr.o.m. senhösten ingår i ett pilotprojekt som omfattar ca 2 000 stödbostäder. Lägenhetsskyddet syftar till att ge de medborgare som förlorat sin kreditvärdighet bättre chanser att få hyresbostad och att samtidigt öka hyresvärdarnas villighet att hyra ut sina bostäder.
 • Parisavtalet träder i kraft i början av november 7.10.2016
  Den 5 oktober nåddes nivån för ikraftträdande av klimatavtalet från Paris då bland annat EU och sju av dess medlemsstater samt Kanada överlämnade sina ratifikationsinstrument vid FN:s högkvarter i New York. Avtalet träder i kraft 30 dagar efter att nivån för ikraftträdande nåtts, det vill säga den 4 november 2016.
 • EU:s miljöministrar beslutade att påskynda ratificeringen av Parisavtalet 3.10.2016
  Den 30 september beslutade EU:s miljöministrar vid ett möte i Bryssel att påskynda ratificeringen av Parisavtalet. Beslutet beskrevs direkt som historiskt.
 • Kampanj för minskad energiförlust inleds under ledning av miljöministeriet 3.10.2016
  I dag inleds en kampanj för ökad energieffektivitet och minskad energiförlust under ledning av miljöministeriet. Under kampanjen utmanas husbolag i Finland att med enkla medel minska sin energiförbrukning. Husbolagen kan ansluta sig till kampanjen på adressen www.energiahukka.fi, och där kan bolagen också ladda ner avgiftsfria expertråd.
 • Självriskräntan för räntestödslån halveras för att öka produktionen av bostäder med skälig hyra 22.9.2016
  Statsrådet har idag fattat beslut om en temporär ändring av en förordningen som gäller räntestöd för hyresbostadslån. Låntagarens självriskandel för räntan sjunker från 3,4 procent till 1,7 procent för de långa räntestödslån som beviljas för byggande, anskaffning och ombyggnad av hyresbostäder. Ändringen gäller de räntestödslån som godkänns före utgången av 2019.
Mera pressmeddelanden