Nätverket Natura 2000 tryggar den biologiska mångfalden

Europeiska unionen strävar efter att stoppa utarmningen av den biologiska mångfalden inom sitt område. Nätverket Natura 2000 är ett av de viktigaste sätten att uppnå målet.

Nätverket tryggar livsmiljöerna för de naturtyper och arter som anges i habitatdirektivet. Det finns ungefär 200 sådana naturtyper och 700 sådana arter i Europa.

EU-länderna föreslår områden till nätverket Natura 2000. Dessa områden, som ska följa habitatdirektivet, kallas för SCI-områden. Det slutgiltiga beslutet om nätverket fattas av EU-kommissionen. Efter kommissionens beslut ska medlemsländerna fastställa de områden som tagits med i nätverket som särskilda bevarandeområden (SAC-områden). På dessa områden vidtas skyddsåtgärder som är viktiga med tanke på naturtyperna och arterna.

I nätverket ingår också särskilda skyddsområden i enlighet med fågeldirektivet (SPA-områden), som medlemsländerna själva väljer ut och anmäler till EU-kommissionen.

Koski
Petri Tuohimaa, Miljöförvaltningens bildbank

 

Finlands Natura 2000-områden

I Finland omfattar nätverket Natura 2000 en areal på cirka fem miljoner hektar. Av den här arealen är ungefär tre fjärdedelar markområden och en fjärdedel vattenområden. Det finns sammanlagt 1 857 områden, varav 87 är belägna på Åland. Norra Lappland tillhör den alpina zonen och övriga Finland ingår i den boreala zonen.

I Finland finns det 1 721 sådana SAC-områden som avses i habitatdirektivet. De omfattar omkring 4,8 miljoner hektar, dvs. ca 12,4 % av Finlands totala areal. SPA-områdena enligt fågeldirektivet är 468 till antalet, och deras areal uppgår till 3,1 miljoner hektar, dvs. ca 8 % av landets totala areal. SAC- och SPA-områdena överlappar varandra delvis.

SAC-områdena på fastlandet inrättades genom en förordning av miljöministeriet (354/2015) som utfärdades den 24 mars 2015 och trädde i kraft den 17 april 2015.

Information om områdenas avgränsningar finns i OIVA-tjänsten.

Statsrådets beslut

Valtioneuvosto on päättänyt Suomen ehdotukseen ja ilmoitukseen sisältyvistä alueista useassa vaiheessa vuosina 1998–2012.

EU-kommissionen fattade beslut om en lista över områden i den alpina biogeografiska regionen den 22 december 2003 och om komplettering av listan den 25 januari 2008 samt om en lista över områden i den boreala regionen den 13 januari 2005 och om komplettering av listan den 12 november 2007. Information om områdesgränserna är tillgänglig via OIVA.

OIVA - Ympäristö- ja paikkatietopalvelu asiantuntijoille (Valtion ympäristöhallinnon virastot)

Finansieringen av nätverket Natura 2000

EU:s medfinansiering för de särskilda bevarandeområdena inom nätverket Natura 2000 grundar sig på artikel 8 i habitatdirektivet. Medlemsländerna ska ge kommissionen en bedömning av behovet av medfinansiering från gemenskapen. Medlemsländerna utarbetar ett ramverk för prioriterade åtgärder (Prioritized Action Framework, PAF) som skapar grunden för hur medfinansieringen från gemenskapen ska riktas med tanke på skyddet av Natura 2000-områdena. 

Mer information

Lagstiftningsrådet Heikki Korpelainen, tfn 02952 50135, förnamn.efternamn@ym.fi

Publicerad 23.6.2016 kl. 15.46, uppdaterad 23.6.2016 kl. 15.45