Vesien- ja merenhoidon kärkihanke

kärkihankelogo

Ympäristöministeriö rahoittaa vuosina 2016-2018 vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmia toteuttavia konkreettisia hankkeita sekä toteuttamista tukeavia selvitys-, viestintä- ja verkostoitumishenkkeita yhteensä noin 8 miljoonalla eurolla. Hankkeet toteutetaan osana pääministeri Sipilän hallitusohjelman Kiertotalouden läpimurto - puhtaat ratkaisut käyttöön -kärkihanketta vuosina 2016-2020.

Hankehaku 10.1.- 9.2.2018, jatkovaihe 6.3.-9.4.2018

Ravinteiden kierrätysohjelman (Raki2) ja Vesien- ja merenhoidon toimenpideohjelmia toteuttavan kärkihankkeen yhteisen kaksivaiheisen hankehaun ideahaku oli avoinna 10.1.-9.2.2018. S aimme 108 hakemusta ja haettu summa oli noin 26 miljoonaa euroa. Jatkovaiheeseen valittiin 56 hanketta, jotka jättävät varsinaisen hankehakemuksen ja –suunnitelman 9.4. mennessä. Päätökset rahoitettavista hankkeista pyritään tekemään toukokuun alkupuolella/puolivälissä.

Hakuteemat

Vesien- ja merenhoidon tavoitteiden toteutumista edistäviltä hankkeilta toivotaan  ensisijaisesti toimia vesistöjen hyvän tilan säilyttämiseksi tai palauttamiseksi vähentämällä ravinteiden, haitta-aineiden ja humuksen vesistökuormitusta. Hankehaussa tuetaan laaja-alaisesti erilaisia konkreettisia, innovatiivisia ja monistettavia ja/tai liiketoimintapotentiaalia sisältäviä vesienhoidon toimia ja toimintamalleja. Osana hankkeita voidaan toteuttaa myös konkreettisia toimia tukevaa kehittämistä, viestintää, verkostoitumista ja selvityksiä. Näiden lisäksi hakijoilta toivottiin vuonna 2018  hankeideoita liittyen seuraavin teemoihin:

  1. Valuma-alueen vesitalouden hallintaan liittyvät kokonaisuudet, jotka voivat sisältää mm. uusia luonnonmukaisia menettelytapoja maa- ja metsätalouden valumavesien sekä hule- ja tulvavesien hallintaan. Hankkeiden toivotaan perustuvan kokonaiskuvaan tarvittavien toimenpiteiden vaikuttavuudesta sekä ymmärrykseen eri sektorien välisen yhteistyön tarpeesta
  1. Taloudellisesti kannattavien hoitokalastusmallien kehittäminen ja jalkauttaminen osana kokonaisvaltaista vesienhoitoa ja vesistöihin kertyneiden ravinteiden kierrätystä
  1. Haitallisten aineiden (ml. lääkeaineet ja mikromuovit) päästöjen vähentämiseen ja roskaantumisen ehkäisyyn liittyvien menetelmien pilotointi
  1. Alueellisten vesien- ja merensuojeluorganisaatioiden tai verkostojen rakentaminen ja aktivointi vesien ja Itämerensuojelun toimien toteuttamiseksi, mukaan lukien sektorien rajat ylittävien ja Itämeren alueen verkostojen rakentaminen

Vesien- ja merenhoidon toimenpiteiden toteuttamiseen ja ravinteiden kierrätystä edistäviin hankkeisiin voi hakea rahoitusta myös monista muista rahoituslähteistä. Lisätietoa  Rahatpintaan.fi-sivustolta:

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Jenni Jäänheimo, +358 29 525 0349, etunimi.sukunimi@ym.fi

 
Julkaistu 10.1.2018 klo 9.17, päivitetty 23.3.2018 klo 9.58