Itämereltä ehdolla kohteita ekologisesti tai biologisesti merkittäväksi merialueeksi

Uutinen 26.2.2018 klo 15.46

Itämereltä ehdotetaan yhdeksääkohdetta ekologisesti tai biologisesti merkittävien merialueiden verkostoon (Ecologically or Biologically Significant Marine Areas, EBSA). Niistä viisi on valtioiden välisiä yhteisiä alueita. Suomesta on ehdolla kolme aluetta Perämerellä, Merenkurkussa ja Saaristomerellä/Ahvenanmerellä, jotka muodostavat Ruotsin puolella sijaitsevien alueiden kanssa yhteiset EBSA-alueet. Neljäs alue Itäisellä Suomenlahdella on puolestaan yhteinen Venäjän kanssa.

Noin 30 meriluonnon tutkijaa Itämeren rantavaltioista valitsi uudet kohteet Helsingissä lauantaina 24.2. päättyneessä työpajassa. Ehdotetut alueet kattavat noin 23 prosenttia Itämeren pinta-alasta.  Ne edustavat hyvin Itämeren monimuotoista ja vaihtelevaa merellistä luontoa ja ulottuvat Kattegatin merellisestä alueesta aina Perämeren lähes makean veden alueelle:

 • Perämeren pohjoisosa
 • Merenkurkun saaristo
 • Ahvenanmeri, Ahvenanmaa ja Saaristomeri
 • Itäinen Suomenlahti
 • Viron läntisten saaristojen sisämeret
 • Itämeren kaakkoispuolen matalikot
 • Eteläisen Gotlannin pyöriäisalue
 • Fehmarn-Beltin alue
 • Fladen ja Stora ja Lilla Middelgrundin alue

"Pohjanlahden ja Suomenlahden alueet edustavat Pohjoisen Itämeren helmiä. Alueiden vedenalainen luonto on monimuotoinen ja monilta osin myös ainutlaatuinen. Ne täyttävät kaikki EBSA-kriteerit”, neuvotteleva virkamies Penina Blankett ympäristöministeriöstä sanoo.

Ekologisesti ja biologisesti merkittävät merialueet täyttävät joko kaikki tai osia seuraavista kriteereistä eli ne ovat:

 1. ainutlaatuisia tai harvinaisia,
 2. tärkeitä lajin elinkierron kannalta,
 3. tärkeitä alueen uhanalaisille tai taantuville lajeille ja/tai luontotyypeille,
 4. haavoittuvia, herkkiä tai hitaasti palautuvia,
 5. biologisesti tuottavia,
 6. biologisesti monimuotoisia ja
 7. luonnonmukaisia.

Seuraavaksi asiaa käsitellään YK:n biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen tieteellis-teknisessä kokouksessa heinäkuussa 2018 Montrealissa. Päätös alueista tehdään yleissopimuksen osapuolikokouksessa marraskuussa 2018 Egyptissä. EBSA-alueita on tunnistettu 279, ja ne kattavat noin 19 prosenttia maailman merien pinta-alasta.

EBSA-alueet eivät ole suojelualueita. Sen sijaan alueita koskevia tietoja voidaan hyödyntää muun muassa merialuesuunnittelussa, Itämeren suojelualueverkoston kehittämisessä, lajien- ja luontotyyppien suojelussa.

Itämeren EBSA-alueita koskeva työpaja järjestettiin yhteistyössä Itämeren suojelukomission (HELCOM) sihteeristön, YK:n biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen sihteeristön ja Duken yliopiston paikkatieto-asiantuntijoiden kanssa.

 • Linkki HELCOM:n tiedotteeseen

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Penina Blankett, p. 0295 250 058, etunimi.sukunimi@ym.fi