YMra24/2013 Suljettujen ja hylättyjen kaivosten kaivannaisjätealueiden kartoitus

Marja Liisa Räisänen, Anna Tornivaara, Teija Haavisto, Kaisa Niskala ja Matti Silvola, 2013


Ympäristöministeriön raportteja 24/2013, s. 45. URN: ISBN: 978-952-11-4216-1. ISBN: 978-952-11-4216-1 (PDF). Julkaisu on saatavana vain sähköisenä.

Tiivistelmä

Vuonna 2006 voimaan tulleen kaivannaisjätedirektiivin mukaan tulee käytöstä poistetut tai hylätyt vakavaa ympäristön pilaantumista tai ympäristölle mahdollista vaaraa aiheuttavat kaivannaisjätealueet luetteloida.

Näitä alueita ovat ympäristöministeriön toimeksiannosta kartoittaneet Geologian tutkimuskeskus (GTK), Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) ja Suomen ympäristökeskus (SYKE). Alueiden luokittelussa on käytetty apuna EU:n komission kartoitusohjeessa esitettyä riskinarviointimenettelyä, minkä lisäksi tarkastelua täydennettiin Suomen olosuhteiden kannalta merkittävillä tekijöillä.

Kartoitustyössä keskityttiin kaivoslain alaisen toiminnan jätealueisiin, joten tarkastelun ulkopuolelle jäi maa-aineslain alainen toiminta (luonnonkivilouhinta, kivimurske- ja turvetuotanto). Lisäksi tarkastelun ulkopuolelle rajattiin toimivat metallimalmi-, teollisuusmineraali- ja vuolukivikaivokset, vaikka osalla niistä sijaitsee käytöstä poistettuja kaivannaisjätealueita.

Työssä käytetty aineisto koostui Geologian tutkimuskeskuksen tietokannoista, julkaisuista, raporteista, ympäristöhallinnon asiakirjoista sekä ympäristöhallinnon paikkatietoaineistoista.

Kartoituksessa tunnistettiin 37 kaivokselta yhteensä 53 kaivannaisjätealuetta, jotka voivat aiheuttaa vakavaa ympäristön pilaantumista tai mahdollista vaaraa ympäristölle. Jätealueiden sijainnin lisäksi julkaistusta luettelosta löytyvät tiedot jätemääristä sekä 30 alueen jatkotutkimustarpeista. Yksikään arvioiduista alueista ei nykyisessä muodossaan aiheuta suuronnettomuuden vaaraa. Julkaisun lopussa esitetään jatkotoimenpidesuosituksia.

Luettelo kartoitetuista alueista on julkaistu myös ympäristöhallinnon nettisivuilla: www.ymparisto.fi > kulutus ja tuotanto > jätteet ja jätehuolto > jätehuollon vastuut ja järjestäminen > kaivannaisjätteet > luettelo käytöstä poistetuista ja hylätyistä kaivannaisjätealueista Suomessa. Tätä luetteloa tullaan jatkossa päivittämään tarpeen mukaan säännöllisesti.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Sirje Stén, ympäristöministeriö,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 23.8.2013 klo 9.00, päivitetty 22.8.2013 klo 16.24