YMra 20/2014 Ekologisesti kestävä pientaloasuminen

13 pientalon vertailu

Pekka Hänninen, 2014

Ympäristöministeriön raportteja 20/2014, s. 53. ISBN: 978-952-11-4324-3 (PDF). Julkaisu on saatavana vain sähköisessä muodossa.

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää pientalon ekologiseen kestävyyteen vaikuttavia tekijöitä. Siinä tarkasteltiin 13 pientaloa, joista valtaosassa jo suunnitteluvaiheen tavoitteena oli eko- ja energiatehokkuus. Asukaskohtainen energiankulutus ja asumisen hiilidioksidipäästöt olivat tutkimuksen keskeisiä tarkastelukohteita.

Tutkimus vahvisti käsitystä, että pientaloasumisen ekologinen kestävyys muodostuu useasta tekijästä. Selvityksen mukaan asumisen hiilijalanjälkeen vaikuttivat energiatehokkuuden ja uusiutuvien energiamuotojen hyödyntämisen ohella merkittävästi tilatehokkuus ja asukkaiden asumistottumukset. Esimerkiksi 1940-luvun rankarakenteisen pientalon energiankulutus ja päästöt jäivät asukaskohtaisessa tarkastelussa tilatehokkuuden ja uusiutuvan energian hyödyntämisen ansiosta väljästi asuttujen passiivitalojen tasolle.

Asukaskohtainen tarkastelu antaa eri tuloksen energiankulutuksesta ja hiilidioksidipäästöistä kuin neliömetrikohtainen tarkastelu. Asumistottumuksilla on merkitystä päästöjen vähentämisessä. Nämä tekijät tulisi huomioida myös rakentamisen ohjauksessa.

Lisätietoja:

Yliarkkitehti Harri Hakaste, ympäristöministeriö,
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Julkaistu 11.9.2014 klo 12.00, päivitetty 10.9.2014 klo 15.00