Komissiolta kunnianhimoinen ehdotus kiertotalouden vauhdittamiseksi

Tiedote 2.12.2015 klo 13.24

Komissio on tänään julkaissut uuden kiertotaloutta koskevan aloitepaketin.  Paketti sisältää komission tiedonannon kiertotalouden toimintaohjelmasta sekä tarkistetun ehdotuksen kuuden jätealan direktiivin muuttamiseksi. Komissio veti edellisen ehdotuksensa alkuvuodesta pois, koska halusi korvata sen kunnianhimoisemmalla ehdotuksella.

Kiertotaloudessa resurssit säilytetään taloudessa silloinkin, kun tuote on saavuttanut käyttöikänsä lopun. Tavoitteena on valmistaa materiaalit ja tuotteet siten, että niitä voidaan käyttää uudelleen ja kierrättää mahdollisimman kauan niiden arvo säilyttäen. Kierrätysmarkkinoiden ja kierrätysmateriaalien kysynnän vahvistaminen on uuden kiertotalouspaketin keskeisimpiä tavoitteita. 

”Suomi haluaa kiertotalouden kärkimaaksi. Komission paketti antaa hallituksen kiertotalouskärkihankkeelle vahvan eurooppalaisen selkänojan. Kokonaisuus avaa uusia markkinoita suomalaisten kehittämille puhtaille ratkaisuille. Jatkoaskelia otettaessa meidän tulee huolehtia etenkin kehittyneiden uusiutuvien liikennepolttoaineiden käytön edistämisestä”, arvioi maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen.

Komission toimintaohjelma kiertotaloudesta sisältää suunnitelman toimenpiteistä, joihin komissio ryhtyy seuraavan parin vuoden aikana kiertotalouden edistämiseksi. Toimenpiteillä pyritään lainsäädäntöä sekä taloudellista ja tiedollista ohjausta kehittämällä vaikuttamaan tuotesuunnitteluun ja tuotantoprosesseihin, kulutukseen, jätehuoltoon sekä kierrätystuotteiden markkinoihin. Erityisen huomion kohteena ovat muovi- ja ruokajäte, ns. kriittiset raaka-aineet, joiden saatavuudessa on mahdollisia riskejä sekä biomassa ja biopohjaiset tuotteet.

Komission paketti tarjoaa tilaisuuden remontoida toimintamalleja ja talouden rakenteita. Yritysten ja kansantalouden kannalta mahdollisuudet ovat merkittäviä, mikäli Suomessa kyetään monistamaan alueellisia resurssiviisaita toimintamalleja, edistämään innovatiivisia palvelukonsepteja, satsaamaan julkisella sektorilla kestäviin hankintoihin sekä kehittämään ja ottamaan käyttöön puhtaita ratkaisuja, jotka välttävät luonnonvarojen turhaa käyttöä.

Myös neitseellisiä raaka-aineita tarvitaan. Suomi on se EU-maa, joka tarjoaa kansainväliseen ja eurooppalaiseen kiertoon kestävältä pohjalta luonnonvaroja ja niistä tehtyjä jalosteita. Tämän vuoksi on tärkeää, että kiertotalous mahdollistaa myös biomassojen kestävään käyttöön perustuvan biotalouden kasvun.

Kovat tavoitteet pakkaus- ja yhdyskuntajätteen uudelleenkäytölle ja kierrätykselle

Jätesäädöspaketissaan komissio ehdottaa numeerisia tavoitteita yhdyskuntajätteen ja pakkausjätteen kierrätykselle sekä kaatopaikkakäsittelyn vähentämiselle.  Esimerkiksi nykyinen yhdyskuntajätteen kierrätystavoite (50 % vuonna 2020) tiukentuisi 60 %:iin vuonna 2025 ja 65 %:iin vuonna 2030. Tavoite on varsin haastava, sillä Suomessa yhdyskuntajätteen kierrätysaste on viime vuosina ollut vain runsaat 30 %.

Pakkausjätteiden kierrätystavoite kiristyisi nykyisestä 55 %:sta vaiheittain 75 %:iin vuonna 2030.  Suomessa kaikista pakkauksista kierrätetään nykyisin vajaa 60 %.  Lisäksi ehdotetaan tiukentuvia tavoitteita eri pakkausmateriaaleille. Ehdotuksella parannettaisiin mahdollisuuksia laskea pakkausten, kuten lasipullojen ja puulavojen uudelleenkäyttö mukaan tavoitteen toteutumiseen, mikä helpottaisi Suomessa huomattavasti tavoitteiden saavuttamista. 

Ympäristöministeriö on yhteistyössä muiden keskeisten ministeriöiden kanssa pyrkinyt aktiivisesti vaikuttamaan komission ehdotusten valmisteluun.

”Suomen kannalta komission ehdotus on huomattavasti parantunut aiempaan ehdotukseen nähden. Suomen esittämiä huolia ja ehdotuksia on monelta osin otettu huomioon, ja painotusta siirretty jätepolitiikasta laajemmin kiertotalouden edistämiseen.  Ehdotetut kierrätystavoitteet ovat silti edelleen suuri haaste Suomelle. Meillä tarvitaan uusia, tehokkaita toimia hyvälaatuisen kierrätyksen lisäämiseksi”, sanoo ministeri Tiilikainen.

Kiertotalouteen liittyen komissio valmistelee myös jätteet ja energia -tiedonantoa sekä laajempaa biomassan kestävyyskriteereitä koskevaa tiedonantoa, jotka valmistuvat vuoden 2016 aikana. Niillä on erityistä merkitystä Suomelle ja Suomen hallituksen kärkihankkeiden toteutumiselle.

Lisätietoja:

Ministeri Kimmo Tiilikaisen erityisavustaja Jyrki Peisa, p. 050 364 0836, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi (ministerin haastattelupyynnöt)

Neuvotteleva virkamies Merja Saarnilehto, p. 0295 250 259, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi (Kiertotalouspaketin toimintaohjelmaan liittyvät kysymykset)

Ympäristöneuvos Riitta Levinen, p. 0295 250 162, etunimi.sukunimi@ymparisto.fi (Jätedirektiiveihin liittyvät kysymykset)