Kuulutuksia siirretään ilmoitustauluilta viranomaisen verkkosivuille

Uutinen 31.10.2019 klo 13.29

Valtioneuvosto on antanut tänään eduskunnalle hallituksen esityksen, jonka mukaan tietyt päätökset ja kuulutettavat asiakirjat julkaistaisiin sähköisesti viranomaisen verkkosivuilla kuntien ilmoitustaulujen sijasta.

Tiedonantojen julkaisemista kunnan ja valtion viranomaisen ilmoitustauluilla ei voida enää pitää tehokkaana tiedonvälityksenä. Esityksen tavoitteena on tehostaa ympäristöä koskevan tiedon välitystä ja lisätä hallinnon avoimuutta. Viranomaisten velvollisuus on mahdollistaa, että kansalaiset pääsevät tutustumaan sähköisesti nähtävillä oleviin asiakirjoihin yleisessä käytössä olevien laitteiden avulla, myös virka-ajan ulkopuolella. Viranomaisten on myös tarvittaessa avustettava asiakirjoihin perehtymisessä.

Hallitus esittää muutoksia luonnonsuojelulakiin, maa-aineslakiin, YVA-lakiin, SOVA-lakiin, vesihoidon ja merenhoidon järjestämisestä annettuun lakiin, kadun ja eräiden yleisten alueiden kunnossapidosta annettuun lakiin, Etelämantereen ympäristönsuojelusta annettuun lakiin ja ulkoilulakiin, jotta ne vastaisivat vuoden 2020 alussa voimaantulevia hallintolain julkisia kuulutuksia koskevia yleissäännöksiä.

Esityksen (hallituksen esitys ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden julkisia kuulutuksia koskevien säännösten muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi) mukaiset muutokset tulisivat voimaan 1.1.2020.

Lisätietoja:

Hallitussihteeri Piia Kähkölä, p. 029 525 0254, etunimi.sukunimi@ym.fi

  • FI
  •  
  • SV